Global menu

Our global pages

Close

Kapitaalmarkt en toezicht

Al jaar en dag is de kapitaalmarkt de “plaats” waar ondernemingen in hun financieringsbehoeften kunnen voorzien. Op de primaire markt wordt door middel van emissies (debt/equity) via bijvoorbeeld een beursnotering of private placement in financieringsbehoeften voorzien. Op de secundaire markt wordt via herplaatsing en secondary offerings geld aangetrokken voor financiering. Met onder meer de implementatie van de Europese prospectusrichtlijn, Europese overnamerichtlijnen en de Europese richtlijn marktmisbruik en Nederlandse wet- en regelgeving heeft het toezicht op de kapitaalmarkten de laatste jaren een belangrijke vlucht genomen.

Het effectenrechtelijk toezicht op de kapitaalmarkten betreft met name regels ten aanzien van het aanbieden van effecten (zowel debt- als equitytransacties) en andere financiële instrumenten, prospectusplicht en regels omtrent openbare biedingen. De kapitaalmarkt kan onderscheiden worden in een zogenaamde primaire en secundaire markt (over the counter markt, secondary offerings, etc.). Naast de ‘financieringskant’ van de kapitaalmarkt, bestrijkt het toezicht ook de ‘locatie’ waar de kapitaalmarktactiviteiten kunnen plaatsvinden. Zo schrijft de Wft een vergunningplicht voor de (exploitanten van) markten in financiële instrumenten voor: de gereglementeerde markt (bijvoorbeeld Euronext) en multilaterale handelsfaciliteiten (bijvoorbeeld Alternext).

De Wft schrijft nauwkeurig voor in welke gevallen een prospectus dient te worden opgesteld en welke toezichthouder bevoegd is het prospectus goed te keuren. Voor het prospectus van een Nederlandse uitgevende instelling is dit in beginsel de Autoriteit Financiële Markten. Vaak gaat de uitgifte van effecten gepaard met een beursnotering om de verhandelbaarheid van de effecten te vergroten. Sinds de inwerkingtreding van de MiFID kan de handel van effecten tevens plaatsvinden op een multilaterale handelsfaciliteit. De gereglementeerde markt heeft daarmee een geduchte concurrent gekregen.

De Wft – en meer in het bijzonder het bijbehorende Besluit openbare biedingen – schrijft de formaliteiten voor welke bij het uitbrengen van een openbaar bod in acht genomen dienen te worden. Naast de voorbereiding van een openbaar bod (due diligence onderzoek), het uitbrengen van het biedingsbericht en een succesvolle afronding van het openbaar bod, is het van groot belang om waakzaam te zijn voor eventuele overtredingen van de bepalingen voor marktmisbruik. Vooral bij een openbare bieding bestaat het gevaar van bijvoorbeeld handel met voorwetenschap en koersmanipulatie en gelden er openbaarmakingsverplichtingen ten aanzien van koersgevoelige informatie. De ervaring leert dat toezichthouders bij dergelijke gelegenheden extra alert zijn.

Specialistische begeleiding bij het verkrijgen van toegang tot en het acteren op de kapitaalmarkten is vanwege de complexiteit onontbeerlijk. Dit geldt zowel voor de uitgevende instelling zelf als voor de andere bij een emissie, beursgang en open baar bod betrokken partijen zoals banken. Eversheds Sutherland kan u deze begeleiding bieden. Wij hebben onder meer gedegen ervaring in het:

 • opstellen van het prospectus en aanverwante documentatie;
 • adviseren over prospectusplicht en vrijstellingen;
 • adviseren over noteringsovereenkomsten en bijbehorende documenten;
 • begeleiden van emissies (debt en equity) en beursnoteringen (IPO), private placements en secondary offerings;
 • begeleiden van en adviseren over covered bond issues (in samenwerking me ons notariaat);
 • opstellen van financierings- en emissiedocumentatie, zoals underwriting agreements;
 • adviseren over prospectusaansprakelijkheid;
 • adviseren over en begeleiden van openbare biedingen;
 • opstellen van biedingsberichten;
 • begeleiden van vergunningstrajecten voor gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten; en
 • adviseren over en begeleiden van de oprichting van een gereglementeerde markt en het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een multilaterale handelsfaciliteit.

Miriam Ee, van