Global menu

Our global pages

Close

Marktmisbruik

Marktmisbruik schaadt het vertrouwen in de financiële markten met alle gevolgen van dien. Het is om die reden dat de Nederlandse toezichthouders steeds actiever worden in het opsporen en bestrijden van bijvoorbeeld koersmanipulatie, tippen en handel met voorwetenschap. Daarnaast is de afgelopen jaren de controle op de naleving van de diverse meldingsplichten en openbaarmakingsverplichtingen geïntensiveerd.

Marktmisbruik is binnen het effectenrecht een dynamisch leerstuk dat is gestoeld op Europese regelgeving en inmiddels is ingebed in de Wet op het financieel toezicht (“Wft”). De afgelopen jaren is in de jurisprudentie een nadere invulling gegeven aan de diverse vormen van marktmisbruik, waarbij gedacht kan worden aan het gebruik maken van voorwetenschap, koersmanipulatie, het doorspelen van voorwetenschap (tipverbod) en het geven van beleggingsaanbevelingen zonder dat daarbij aan de in de Wft gestelde eisen wordt voldaan.

Teneinde marktmisbruik zo goed mogelijk te bestrijden, bevat de Wft diverse bepalingen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zo bestaan er diverse meldings- en openbaarmakingsverplichtingen op grond waarvan bestuurders, commissarissen en uitgevende instellingen melding dienen te maken van de door hen gevoerde handel in financiële instrumenten en op grond waarvan koersgevoelige informatie ten aanzien van de desbetreffende uitgevende instellingen openbaar gemaakt dient te worden.

Voorts rust op een uitgevende instelling de plicht om een zogenaamde “insiderlijst” op te stellen, waarop de namen van personen staan die uit hoofde van hun functie kunnen beschikken over voorwetenschap. Voor hen kan vervolgens een transactieverbod voor bepaalde financiële instrumenten gelden. Tevens legt de Wft een klikplicht op aan beleggingsondernemingen. Indien deze ondernemingen misbruik van voorwetenschap vermoeden, zijn ze verplicht dit bij de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) te melden, zonder dat zij hun cliënt daarvan op de hoogte mogen stellen.

Marktmisbruik kan leiden tot bestuursrechtelijke vervolging in welk geval door de AFM handhavend zal worden opgetreden en een bestuurlijke sanctie kan worden opgelegd. Daarnaast kan marktmisbruik leiden tot strafrechtelijke vervolging, waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie zal worden geïnitieerd en de strafrechter een sanctie kan opleggen.

De grenzen ten aanzien van marktmisbruik zijn vaag en de wet- en regelgeving is complex. Veelal dient aan de hand van concrete feiten en omstandigheden te worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van marktmisbruik. Het is daarom van groot belang om op in een vroeg stadium gedegen juridische ondersteuning in te winnen teneinde te voorkomen dat grenzen worden overschreden. Onze juristen kunnen deze ondersteuning bieden. Of het nu gaat om beleggingsaanbevelingen of koersgevoelige informatie, zij adviseren u over hoe te handelen of misschien juist niet te handelen. Onze expertise bestaat onder meer uit:

  • het adviseren over en inventariseren en begeleiden van meldingen en openbaarmakingen van koersgevoelige informatie;
  • het adviseren en informeren van marktpartijen over het doen beleggingsaanbevelingen;
  • het ad het viseren over aspecten van voorwetenschap;
  • opstellen van insiderreglementen en geven van voorlichting aan insiders;
  • het geven van voorlichting over (het herkennen van) marktmisbruik; en
  • het verlenen van juridische bijstand in geschillen terzake marktmisbruik.

Miriam Ee, van