Global menu

Our global pages

Close

Vergunningplichten onder Wft

Het is vrijwel onmogelijk om zonder vergunning actief te zijn op de (Nederlandse) financiële markten. Het is mogelijk dat op basis van een uitzondering, ontheffing of vrijstelling geen vergunning noodzakelijk is voor het verrichten van uw activiteiten, maar u hebt in elk geval moeten nadenken over de plicht om een vergunning aan te vragen. Met de vergunningplicht wordt getracht het vertrouwen in de financiële markten in stand te houden, wat uiteraard uw onderneming ten goede komt. De vergunningplicht brengt echter ook de nodige administratieve verplichtingen met zich mee, waar u als ondernemer niet direct op zit te wachten.

De Wet op het financieel toezicht (“Wft”) schrijft voor het verrichten van bepaalde activiteiten op de financiële markten een vergunningplicht voor. Het in strijd handelen met een dergelijke vergunningplicht kan leiden tot instelling van handhavingsmaatregelen door De Nederlandse Bank (“DNB”) of de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Afhankelijk van het zwaartepunt van het toezicht treedt DNB (prudentieel toezicht wat is gericht op de financiële soliditeit van de onder toezichtstaande instellingen en stabiliteit van financiële sector) of de AFM (gedragstoezicht wat is gericht op ordelijke en transparante markten, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van klanten) op als vergunningverlenende toezichthouder.

De vergunningplicht bestaat onder meer voor het uitoefenen van het bedrijf van bank, verzekeraar (leven en schade), natura uitvaartverzekeraar en clearing instelling. Daarnaast geldt een vergunningplicht voor het aanbieden van beleggingsobjecten, krediet en deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling, het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van een beleggingsactiviteit, het adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten en bemiddeling.

De Wft bevat tevens diverse uitzonderingen op de vergunningplicht. Daarnaast wordt via de Vrijstellingsregeling Wft de mogelijkheid geboden om vrijgesteld te worden van een vergunningplicht. Het kan daarom lonend zijn om voorafgaand aan het actief worden op de financiële markten, te inventariseren of een vergunningplicht kan worden vermeden.

In de Wft en aanverwante lagere regelgeving wordt nauwkeurig omschreven aan welke voorwaarden voldaan dient te worden teneinde een vergunning te verkrijgen. Belangrijk aspect van de vergunningverlening is dat de bestuurders, commissarissen en (in bepaalde gevallen) aandeelhouders van de vergunningaanvrager worden getoetst op betrouwbaarheid en/of deskundigheid.

Een in Nederland op grond van de Wft verleende vergunning opent in veel gevallen de deur naar Europa: vergunningen omvatten veelal een zogenaamd Europees paspoort. Dit betekent dat een Nederlandse vergunninghouder met relatief weinig formaliteiten ook in andere EU-lidstaten actief mag zijn.

Een vergunningaanvraag vergt een gedegen voorbereiding, waarbij veel juridische aspecten in ogenschouw genomen dienen te worden. Het niet op juiste wijze voorbereiden van een vergunningaanvraag kan leiden tot een complex en langdurig vergunningaanvraagtraject en in het meest verregaande geval tot afwijzing van de aanvraag. Indien u de vergunningaanvraag zo efficiënt en snel mogelijk wil laten verlopen, adviseren wij u specialistische hulp in te schakelen. Eversheds Sutherland kan die specialistische hulp bieden. Onze expertise ziet op:

  • adviseren over vergunningplichten en vrijstellingen;
  • begeleiden in het kader van betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsingen;
  • opstellen van de voor de vergunningaanvraag benodigde documentatie;
  • verzorgen van de vergunningaanvraag; en
  • onderhouden van de communicatie met de toezichthouders.