Global menu

Our global pages

Close

Healthcare en Life Sciences

De zorgsector is in ontwikkeling. Dit is in het bijzonder het geval sinds de introductie van wetgeving waarmee gereguleerde marktwerking wordt gerealiseerd. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in de medische technologie en het beleid van de regering inzake de gezondheidszorg. De zorgsector wordt geliberaliseerd.

Onze advocaten en notarissen zijn actief op onder meer het gebied van het Ondernemingsrecht (overnames en fusies, herstructureringen en insolventierecht), Contractenrecht, Europees en Mededingingsrecht (marktwerking), Arbeids- en Medezeggenschapsrecht, Bank- en Effectenrecht en het Notarieel Ondernemingsrecht inclusief Vastgoed en hebben daarbij een bijzonder focus op de zorg. Wij zijn op elkaar ingespeeld en communiceren onderling, en met de cliënt, op een snelle en praktische wijze.

Op uw verzoek sturen wij aan u graag een overzicht toe van de betrokken advocaten en notarissen met hun gegevens.

De advocaten en notarissen actief binnen de Praktijkgroep Gezondheidszorg hebben met name specifieke expertise op het gebied van:

 • (Bestuurlijke) Fusies en overnames, venture capital en private equity investeringen;
 • Samenwerkingsverbanden opzetten tussen de zorginstelling en derde(n) en het implementeren van deze samenwerkingsverbanden in contracten en statuten;
 • Herstructurering door middel van splitsingen en fusies;
 • Corporate Governance, met name het adviseren van Raden van Bestuur van zorginstellingen omtrent vastlegging van beleid (ook in het kader van bijvoorbeeld risico’s medische technologie);
 • Meldingen van fusies, overnames en joint ventures bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en Europees recht (mededingingsrecht, vrij verkeer van goederen);
 • Marktwerking; commerciële initiatieven en structuren, en toezichtswetgeving (i.e. private klinieken en privatiseringen);
 • Aanbestedingsrecht;
 • Beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht en verzekeringen;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van leden van de Raden van Toezicht;
 • Commerciële contracten en outsourcing;
 • Insolventierecht;
 • Het opzetten van specifieke (buitenlandse) projecten en particuliere zorginstellingen voor ouderen of gehandicapten;
 • Arbeidsrecht: verhouding en relatie tussen medische staf en de zorginstelling alsmede vergoedingen, reorganisatieprocessen; en
 • Medezeggenschapsrecht; positie van cliënten- en ondernemingsraden.

Tevens hebben de advocaten en notarissen binnen de Praktijkgroep Gezondheidsrecht een focus op Life Sciences, de farmaceutische industrie, biotechnologie en medische hulpmiddelen. Daarbij komen verschillende aspecten aan de orde: zakelijke overeenkomsten, waaronder research- en development overeenkomsten, mededingingsrecht, financieringen, due diligence, fusies en overnames, octrooiaanvragen en licentieovereenkomsten.

Tot onze cliënten behoren onder meer zorginstellingen, andere zorgverleners, farmaceutische en biotechnologie bedrijven en leveranciers van medische apparatuur.

De Praktijkgroep Gezondheidszorg wordt wereldwijd ondersteund door Eversheds Sutherland kantoren. Veel van deze kantoren hebben een gespecialiseerde Healthcare and Life Sciences Praktijkgroep.

Tom Wijngaarden, van

Paul Goedvolk

Rob Faasen