ES Advisory Nieuwsbrief

Happy new year!

Het team van ES Advisory wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar!

Volgend jaar wordt een druk pensioenjaar. We hebben vast wat belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet:

Ontwikkelingen nieuw pensioenstelsel

Komt er in 2019 een akkoord tussen sociale partners? Eric Bergamin merkte onlangs op in PensioenPro: ‘Hoe langer we voortsukkelen, hoe slechter het ervoor staat met het pensioensysteem dat we hebben. Zo komt uiteindelijk in gevaar wat we met elkaar voor ogen hadden, namelijk een solide pensioen met een bepaalde ambitie en zekerheid.’

Implementatiewet IORP II

Vanaf 13 januari 2019 dient de aangepaste richtlijn in de nationale wetgeving te zijn opgenomen. De implementatiewet is op 18 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond hiervan zijn er aanvullende bepalingen ten aanzien van onder andere:

 • Pensioencommunicatie en UPO
 • Grensoverschrijdende waardeoverdracht
 • Sleutelfuncties binnen het pensioenfonds

Wij kunnen u begeleiden bij het implementatietraject. Samen met Milliman Pensioen hebben wij een stappenplan om sleutelfuncties, risico-evaluatie en veel meer in te passen in de bestaande structuur van pensioenfondsen.

Wijzigingen fiscale maxima (voorlopig vastgesteld)

AOW-franchise per 1 januari 2019: € 13.785 (middelloon / beschikbare premie) en € 15.599 (eindloon).
Het maximum pensioengevend loon wordt € 107.593 per 1 januari 2019.        

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt van 66 jaar (2018) naar 66 jaar en 4 maanden (2019).

Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Vanaf 1 januari 2019 gaat de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ in. Pensioenuitvoerders kunnen automatisch kleine pensioenen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer en kunnen bestaande kleine pensioenen vervallen of worden overgedragen.    

Verzamelwet pensioenen 2019

Deze wet wijzigt de Pensioenwet en enkele andere wetten en beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving zoals bijvoorbeeld het versterken van medezeggenschap bij kleine ondernemingen. De wet is 11 december 2018 afgedaan als hamerstuk in de Eerste Kamer.    

Overlappende werkingssferen verplichtgestelde Bedrijfstakpensioenfondsen

Ook in 2018 zijn er rechtszaken gevoerd over de vraag onder welk verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds een werkgever valt. De tendens die uit de gepubliceerde uitspraken blijkt, zal u wellicht verrassen. De rechtspraak lijkt namelijk richting een uitgebreidere verantwoordelijkheid voor sociale partners te gaan ten aanzien van het in goed overleg oplossen van geschillen met betrekking tot een werkgever die niet of bij het verkeerde fonds is aangesloten. Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Hof Den Haag van begin december.

Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever onder de werkingssfeer van het BPF valt, stelt het hof voorop dat maar één verplichtstelling tegelijk kan gelden. Een werkgever kan als gevolg van overlappende werkingssfeerbepalingen dus niet onder twee verplichtstellingen vallen. Het hof geeft mee dat van pensioenfondsen mag worden verwacht dat zij in goed overleg gezamenlijk tot een oplossing komen en niet ‘over de hoofden van werkgever en werknemers heen’ geschillen uitvechten. Als voorbeeld wijst het hof erop dat het verzenden van zeer hoge premienota’s aan een bedrijf dat bij een ander bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten maatschappelijk ongewenst is.

De rechtspraak lijkt als uitgangpunt te nemen dat een gezamenlijke oplossing tussen de bedrijfstakpensioenfondsen en de werkgever de voorkeur verdient. Dit juichen wij van harte toe! Twijfelt u als werkgever of pensioenfonds over de vraag of de bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer vallen? Neemt u dan ook in 2019 gerust contact met ons op, wij staan u graag bij.

De witte vlek

Er is door CBS nieuw onderzoek gedaan naar de ‘witte vlek’: werkenden die niet aan een pensioenregeling deelnemen. Uit dit onderzoek blijkt dat 13% van de werknemers tot de groep ‘witte werknemers’ behoort. Dit is een groot verschil ten aanzien van de witte vlek van 4% die uit het CBS-onderzoek van 2016 volgde. Dit verschil volgt niet direct uit de omstandigheid dat minder werknemers aan een pensioenregeling deelnemen of minder werkgevers een pensioenregeling aanbieden, maar uit het gebruik van nieuwe onderzoeksmethoden en een ruimere onderzoekspopulatie. Zo zijn nu ook uitzendkrachten, werknemers die minder dan het wettelijk minimumloon verdienen en zelfstandigen bij het onderzoek betrokken.

Eric Bergamin

 • Partner, ES Advisory
 • +31 10 2488 000
 • E-mail
Marthe van den Broek

Marthe van den Broek

 • Senior Associate, ES Advisory
 • +31 10 2488 052
 • E-mail
Arjan Van't Zelfde

Arjan van't Zelfde

 • Associate, ES Advisory
 • +31 10 2488 051
 • E-mail