Global menu

Our global pages

Close

DAC 6

Rådets direktiv (EU) 2018/822 om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande skattearrangemang

DAC 6 är ett EU-direktiv som ålägger rådgivare en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders s k gränsöverskridande skattearrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.

För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt ska det vara gränsöverskridande och uppvisa åtminstone ett kännetecken som indikerar att det kan finnas risk för skatteundandragande. De i lagen (2020:434) angivna kännetecknen träffar tämligen brett. Det innebär att arrangemang (t.ex. en transaktion) som genomförs utan att det motiveras av skatteskäl kan träffas av rapporteringsplikt. Det ska noteras att rapporteringsplikten omfattar rådgivare som deltagit i transaktionen och oavsett om de lämnat skatterättslig rådgivning eller inte.

Advokater i Sverige har en särskild i lag reglerad tystnadsplikt och en absolut lojalitetsplikt mot sin klient. Den svenska lagstiftningen har gjort undantag för advokaters rapporteringsplikt. Mot den bakgrunden kommer Eversheds Sutherland Advokatbyrå inte rapportera arrangemang till Skatteverket såvida inte klienten uttryckligen instruerar oss att rapportera och i samband därmed befriar oss från vår tystnadsplikt. Om vi inte får instruktion från klienten om att rapportera svarar i första hand eventuella övriga rådgivare som inte har advokatsekretess för att transaktionen rapporteras och i sista hand svarar klienten.

Enligt tillämpliga regler ska advokaten när denne till följd av advokatsekretess är förhindrad att rapportera till Skatteverket snarast informera andra eventuella rådgivare avseende arrangemanget om deras skyldighet att lämna uppgifter. Eftersom advokat har tystnadsplikt även gentemot andra rådgivare kommer Eversheds Sutherland Advokatbyrå inte heller upplysa andra rådgivare om deras rapporteringsskyldigheten i det enskilda fallet.

Regelverket trädde ikraft den 1 juli 2020.