Global menu

Our global pages

Close

Dataskydd (PUL & GDPR) och Compliance

Personuppgifter: Advokatbyrån bistår med rådgivning, riskanalys, utbildning samt avtalsskrivning avseende hur personuppgifter bör hanteras i enlighet med PUL och andra tillämpliga regelverk såsom t.ex. patientdatalagen. Vidare lämnas råd och utbildning till företag och organisationer avseende erforderliga åtgärder inför EU’s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Anti-korruption: Advokatbyrån bistår med rådgivning avseende korruptionsrelaterade affärsrisker, vilket innefattar bl a upprättande av policydokument och bedömningar av avtalsupplägg. En viktig del i rådgivningen berör svenska företags samarbete med utländska partners vid export av varor till utländska köpare.

Produktsäkerhet: Advokatbyrån lämnar rådgivning avseende hantering av risker avseende produktsäkerhet i leveransavtal, bedömningar avseende skyldigheter att återkalla produkter samt rådgivning kring genomförande av produktåterkallelser.