Global menu

Our global pages

Close
 
Dr. Dariusz  Aziewicz, Senior Associate

Dr. Dariusz  Aziewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Competition, EU and Trade

Practice notes

Dr Dariusz Aziewicz, LL.M. is an attorney at law on the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland. 

He specializes in competition law. He supports clients in evaluating anticompetitive arrangements and distribution systems, and abuses of a dominant position. He represents businesses before the competition authority in obtaining approvals for concentrations.

Dariusz has developed and implemented antitrust compliance programs. He has worked on antitrust proceedings concerning anticompetitive arrangements before the president of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK), the Court of Competition and Consumer Protection, and the Supreme Court of Poland. He has also worked on proceedings involving review of concentrations of undertakings before the president of UOKiK and the European Commission. Among other matters, he has advised on competition law for transactions recognized by Rzeczpospolita (in its 2019 ranking) in the category of transactions requiring special legal skill.

Before joining Eversheds Sutherland, he worked in the competition practices of leading Polish and international law firms.

He is the author of the only scholarly monograph in Poland entirely devoted to assessment of the effects of concentrations of undertakings, nominated for the research prize of the Centre for Antitrust and Regulatory Studies in 2018. He is also co-author of Commentary on the Competition and Consumer Protection Act (C.H. Beck 2014) and an academic textbook on competition law (Wolters Kluwer 2018).

Dariusz is the author of numerous scholarly articles on antitrust law, involving for example distribution agreements, including setting of resale prices of goods. He has appeared as a speaker numerous times at business conferences.

He earned his doctorate with distinction at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He completed LL.M. studies in comparative law at the University of Florida Levin College of Law and the American Law Center at the University of Warsaw. He is a member of the Polish Competition Law Association and the Automotive Market Lawyers Association.

Recent projects

 • Advising a producer of dietary supplements in explanatory proceedings before the president of UOKiK concerning an alleged anticompetitive arrangement
 • Advising a leading paint manufacturer in Poland in judicial proceedings related to alleged infringement of competition law through conclusion of a prohibited arrangement
 • Advising a leading cable television operator on an appeal from a decision by the president of UOKiK finding conclusion of an arrangement restricting competition
 • Advising an international truck manufacturer in connection with potential proceedings seeking damages in relation to a truck cartel on the EU market
 • Advising a leading American pharmaceutical manufacturer on establishment of a distribution network for a product from the perspective of the ban on anticompetitive arrangements and abuse of a dominant position
 • Obtaining approval for a concentration by a capital group operating on the media market | Advising a foreign undertaking in proceedings by the European Commission on review of a concentration
 • Advice on competition law for a transaction recognized in the Rzeczpospolita ranking in the category of transactions requiring special legal skill

Dr Dariusz Aziewicz, LL.M. jest radcą prawnym w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Wspiera klientów w zakresie oceny antykonkurencyjnych porozumień, systemów dystrybucyjnych, nadużywania pozycji dominującej. Reprezentuje przedsiębiorców przed organem antymonopolowym przy uzyskiwaniu zgód na koncentrację.

Tworzył oraz wprowadzał programy antitrust compliance. Pracował podczas postępowań antymonopolowych dotyczących porozumień ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sądem Najwyższym. Pracował też w ramach postępowań dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Ma na swoim koncie doradztwo m.in. w zakresie prawa ochrony konkurencji przy transakcji wyróżnionej przez dziennik Rzeczpospolita (Ranking Rzeczpospolitej 2019) w kategorii „Obsługa transakcji wymagającej kunsztu prawniczego”.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w zespołach prawa ochrony konkurencji wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Jest autorem jedynej w Polsce monografii naukowej w całości poświęconej ocenie skutków koncentracji przedsiębiorców - nominowanej w konkursie na nagrodę naukową Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 2018. Jest także współautorem Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (C.H. Beck, 2014) oraz podręcznika akademickiego do prawa ochrony konkurencji (Wolters Kluwer, 2018). Ponadto jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa antymonopolowego dotyczących m.in. porozumień dystrybucyjnych, w tym ustalania cen odsprzedaży towarów. Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach biznesowych.

Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia LL.M. in Comparative law na University of Florida G. Levin College of Law, jak i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla producenta suplementów diety podczas postępowania wyjaśniającego przed Prezesem UOKiK, dotyczącego zarzucanego porozumienia ograniczającego konkurencję
 • Doradztwo dla wiodącego producenta farb w Polsce w postępowaniu sądowym związanym z naruszeniem prawa konkurencji - poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia
 • Doradztwo dla wiodącego operatora telewizji kablowej w ramach odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, stwierdzającej zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję.
 • Doradztwo dla międzynarodowego producenta samochodów ciężarowych związane z potencjalnymi postępowaniami odszkodowawczymi dotyczącymi tzw. kartelu ciężarówkowego na rynku unijnym
 • Doradztwo dla wiodącego producenta leków z USA w zakresie kształtowania sieci dystrybucyjnej dla danego produktu - z punktu widzenia zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej
 • Uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji przez grupę kapitałową działającą na rynku mediowym
 • Doradztwo dla zagranicznego przedsiębiorcy podczas postępowania w sprawie koncentracji, prowadzonego przez Komisję Europejską
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji podczas transakcji wyróżnionej przez dziennik Rzeczpospolita w kategorii „Obsługa transakcji wymagającej kunsztu prawniczego”