Global menu

Our global pages

Close
 
Anique Bitterlich-Straver, Partner

Anique Bitterlich-Straver

Partner

Practice areas

  • Employment law
  • HR Consultancy

Practice notes

Anique started her career as a lawyer in 2005 at an international law firm where she worked for 8 years. During that time, she first worked in that firm’s Mergers & Acquisitions practice and subsequently specialized in Employment Law. Anique joined Eversheds Sutherland in October 2013.

She advises national and international clients on a wide variety of employment law matters such as reorganizations, including collective dismissals, individual dismissal cases, dismissal of managing directors, matters related to sick employees, the employment law-related aspects of national and cross-border mergers and acquisitions, transfer of undertaking, outsourcing, collective labour agreements and works council related matters.

Anique gives training on a regular basis to national and international clients on varying Dutch employment law topics.

Recent experience:

• Advising, from start to finish, on the closure of a large production facility in the Netherlands from an international company, including close involvement in the works council consultation process, negotiations with the trade unions and the collective dismissal of nearly 100 employees

• Advising and assisting national and international clients with regard to the dismissal of managing directors in the Netherlands

• Successfully representing an employer in court proceedings initiated by an employee who appealed against the UWV’s (Dutch Benefits Authority) decision to grant the employer permission to give notice of termination to that employee

• Providing inhouse and interactive training to the employees (management and operations) of a multinational company on harassment at work

• Providing guidance to and joining employer a mediation processes regarding disputes with employees

Client Recommendations:

• HR Business Partner at a multinational company: "I’ve been working with Anique Bitterlich at Eversheds Sutherland for over 4 years and throughout being able to count on her expertise was invaluable. What I appreciate the most is that it does not feel as external support, but really as a trusted business partner that knows our business inside out. In addition she always takes the time to understand the situation, our challenges and makes sure to help us find the best solutions and achieve best outcomes for the business and employees.".

• Dutch management of a multinational company: "With respect to the closure of one of our Dutch locations we worked closely together with Anique Bitterlich. Anique has supported us during the process in a very professional and adequate manner. She advised on a national and international (parent company) level about the steps to be taken, the consultation process with the Works Council, the Social Plan with the trade unions and the individual consequences for the employees. Anique was in all fields very competent and [eds. well focused on] the contents. She was well able to empathize with our organization and came up with client oriented solutions. This made it possible for us to complete the closure process in a professional and harmonious way with respect for all parties.".

Publications:

• Handhaving wet minimumloon en het werkgeversbegrip, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (September 2012) (an article in professional literature on Dutch statutory minimum wage and the definition of an “employer” under the relevant legislation in that respect)

• De motivering van het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: hoe moet de werkgever dit vormgeven?. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (February 2015) (an article in professional literature on the mandatory motivation of non-compete and business relations clauses in fixed term employment contracts)

Memberships:

Anique is a member of the Dutch Employment Lawyers Association (VAAN), and the Rotterdam Employment Lawyers Association (VRAA).

_____________________________________________________________________________________________________________

Anique begon haar carrière als advocaat in 2005 bij een internationaal kantoor waar zij 8 jaar werkzaam is geweest. Gedurende die tijd werkte zij eerst in de fusie- en overnamepraktijk van dat kantoor alvorens zich te specialiseren in het arbeidsrecht. Zij heeft zich in 2013 aangesloten bij Eversheds Sutherland.

Anique adviseert nationale en internationale cliënten over een breed scala van arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals reorganisaties, inclusief collectief ontslag, individuele ontslagzaken, ontslag van statutair bestuurders, zieke werknemers, de arbeidsrechtelijke aspecten van nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames, overgang van onderneming, outsourcing, collectieve arbeidsovereenkomsten en zaken gerelateerd aan de ondernemingsraad.

Anique geeft regelmatig cursus aan nationale en internationale cliënten over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Recente ervaring:

• Het begeleiden, van A tot Z, van de sluiting van een grote productiefaciliteit in Nederland van een internationale cliënt, inclusief nauwe betrokkenheid bij het medezeggenschapstraject met de ondernemingsraad, onderhandelingen met de vakbonden en het collectief ontslag van bijna 100 werknemers

• Advisering en begeleiding van nationale en internationale cliënten inzake het ontslag van statutair bestuurders in Nederland

• Het succesvol bijstaan van een werkgever in een gerechtelijke procedure gestart door een werknemer in beroep tegen de beslissing van het UWV om aan de werkgever toestemming te geven tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met deze werknemer

• Het geven van inhouse en interactieve training aan de werknemers (management en operations) van een multinational over intimidatie op het werk

• Het begeleiden en bijstaan van werkgevers in mediationtrajecten inzake geschillen met werknemers

Aanbevelingen van cliënten:

• HR Business Partner bij een internationale cliënt: "I’ve been working with Anique Bitterlich at Eversheds Sutherland for over 4 years and throughout being able to count on her expertise was invaluable. What I appreciate the most is that it does not feel as external support, but really as a trusted business partner that knows our business inside out. In addition she always takes the time to understand the situation, our challenges and makes sure to help us find the best solutions and achieve best outcomes for the business and employees.".

• Nederlandse directie van een internationale cliënt: "In verband met de sluiting van een van onze Nederlandse locaties hebben wij nauw samengewerkt met Anique Bitterlich. Anique heeft ons op een zeer professionele en adequate wijze bijgestaan tijdens het proces. Zij heeft op nationaal en internationaal niveau (moeder organisatie) geadviseerd over de te nemen arbeidsrechtelijke stappen; het adviestraject met de Ondernemingsraad, het sociaal Plan met de bonden en de individuele consequenties voor de medewerkers. Anique was op alle terreinen zeer bekwaam en inhoudelijk. Zij was goed in staat zich in te leven in onze organisatie en bracht opdrachtgever-georiënteerde oplossingen. [Hiermee bedoelen we te zeggen: oplossingen die ook bij ons pasten.] Dit heeft ervoor gezorgd dat wij op een professionele en harmonieuze wijze het traject tot sluiting konden doorlopen met respect voor alle partijen.".

Publicaties:

• Handhaving wet minimumloon en het werkgeversbegrip, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (september 2012)

• De motivering van het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: hoe moet de werkgever dit vormgeven?, Tijdschift Arbeidsrechtpraktijk (februari 2015)

Lidmaatschappen:

Anique is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).