Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Drozdowicz, Partner

Michał Drozdowicz

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure
 • Governments and Infrastructure
 • Procurement strategies
 • Public
 • Public procurement

Practice notes

Michał Drozdowicz is a partner heading Governments & Energy practice at Eversheds Sutherland Poland.

He has over 20 years of experience in providing legal assistance to Polish and foreign clients. Michał specializes in projects of a high degree of complexity, including public procurement and contractual claims. Over the past eight years, he has advised or represented clients on public contracts, including energy sector and related disputes with aggregate value exceeding EUR 6 billion.

Michał has successfully advised both public and private parties on number of infrastructure projects, including international energy projects. He advises as on construction, acquisition and operation of power plants, PV farms as well as on the development of grid infrastructure, grid connection agreements, transmission and distribution service agreements, electricity supply contracts (EFET, (c)PPA).

Michał has been recommended for years by renowned legal directories: Chambers & Partners, Who’s Who Legal, IFLR 1000 and Legal 500 EMEA. In 2020 he received Client Choice Award.

Selected projects

 • Advising RES developer in two diligence processes and two transactions related in total to 128 MW of PV capacity
 • Advising foreign bank in the financing transaction (financing of construction of 86 PV plants in Poland, construction of solar portfolio of total installed capacity over 80 MV)
 • Advising an utility during the investor's selection process regarding the offshore wind farm projects
 • Advising the electricity transmission system operator, on the conclusion of the cooperation agreement regarding the construction of the “Harmony Link” submarine cable between Lithuania and Poland
 • Advising a US company in successful tendering for part of the Baltic Pipe project (supply and long-term service of compression units for three gas compression stations)
 • Advising a Polish state owned company on tender and contractual aspects related to construction and functioning of the first Crude Terminal in Gdansk. It was the first crude terminal in Poland. Investment of the year according to Polish IX Energy Forum
 • Advising and representing the winning consortium in competitors’ challenge to the award of a contract for construction of a new 910 MW power generation unit at the Jaworzno III Power Plant. The contract value was about EUR 1.3 billion
 • Representing the winning consortium in disputes before the National Appeal Chamber and the court on the award of EPC contract for construction of new power generation units 5 and 6 with a combined capacity of 1,800 MW at the Elektrownia Opole Power Plant. The contract value was about EUR 2.9 billion. It was the largest power plant project in Polish energy market in those years 
 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) in preparing and conducting the procedure for award of the contract for the ViaTOLL national toll collection system. The contract value exceeded EUR 1 billion. It was a groundbreaking project — the first national electronic system for collecting tolls for use of national roads in Poland

Michał Drozdowicz jest partnerem kierującym praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej klientom polskim i zagranicznym. Specjalizuje się w projektach o dużym stopniu skomplikowania, w tym w zamówieniach publicznych i roszczeniach kontraktowych. W ciągu ostatnich ośmiu lat doradzał lub reprezentował klientów w zakresie kontraktów publicznych, w tym w sektorze energetycznym i związanych z nimi sporach o łącznej wartości przekraczającej 6 miliardów euro.

Z powodzeniem doradzał podmiotom publicznym i prywatnym przy wielu projektach infrastrukturalnych, w tym międzynarodowych projektach energetycznych. Świadczy doradztwo w zakresie budowy, nabywania i eksploatacji elektrowni, farm fotowoltaicznych, a także w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej, umów o przyłączenie do sieci, umów o świadczenie usług przesyłu i dystrybucji czy umów na dostawy energii elektrycznej (EFET, (c) PPA).

Od lat jest rekomendowany przez renomowane rankingi prawnicze: Chambers & Partners, Who’s Who Legal oraz IFLR 1000 i Legal 500 EMEA. W 2020 roku otrzymał nagrodę Client Choice Award. 

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz dewelopera OZE w dwóch procesach due diligence i dwóch transakcjach dotyczących łącznie 128 MW mocy PV 
 • Doradztwo na rzecz banku zagranicznego w transakcji finansowania (finansowanie budowy 86 elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, budowa portfela fotowoltaicznego o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 80 MV)
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego w procesie wyboru inwestora do projektów morskich farm wiatrowych 
 • Doradztwo na rzecz operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej przy zawarciu umowy o współpracy w zakresie budowy podmorskiego kabla „Harmony Link” pomiędzy Litwą a Polską 
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiej spółki w wygranym przetargu na część projektu Baltic Pipe (dostawa i długoterminowy serwis sprężarek dla trzech tłoczni gazu) 
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki państwowej w przetargu i aspektach umownych związanych z budową i funkcjonowaniem pierwszego terminala ropy w Gdańsku. To pierwszy terminal naftowy w Polsce. Inwestycja roku według IX Forum Energetycznego 
 • Doradztwo i reprezentowanie zwycięskiego konsorcjum w rywalizacji o udzielenie zamówienia na budowę nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość kontraktu to ok. 1,3 mld euro
 • Reprezentowanie zwycięskiego konsorcjum w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem o udzielenie umowy EPC na budowę nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Wartość kontraktu to około 2,9 mld euro. To największy projekt elektrowni w tamtych latach na polskim rynku energetycznym
 • Doradztwo na rzecz GDDKiA w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na krajowy system poboru opłat ViaTOLL. Wartość kontraktu przekroczyła 1 mld euro. Był to przełomowy projekt - pierwszy krajowy elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych w Polsce
Legal 500 Michał DrozdowiczMichał Drozdowicz