Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Drozdowicz, Partner

Michał Drozdowicz

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure
 • Governments and Infrastructure
 • Procurement strategies
 • Public
 • Public procurement

Practice notes

Michał Drozdowicz is a partner heading Governments & Energy practice at Eversheds Sutherland Poland. 

He specializes in public contracts of significant value and a high degree of complexity, and in public procurement. He also handles commercial law, negotiation and performance of contracts, enforcement of contractual claims, and in-court and out-of-court dispute resolution. He has over 20 years of experience providing legal advice to businesses.

Before joining Eversheds Sutherland (which he was previously affiliated with in 2008–2012), he worked for seven years as a senior lawyer in a leading international law firm, advising public and private clients in the sectors of power, oil and gas, defense and security, high tech, aviation, and rail.

Michał supports clients in determining whether a given project is subject to the public procurement regime, advises on establishing the optimal structure for procedures and conditions for participation, as well as negotiation, performance, settlement, and modification of contractual obligations. Over the past eight years, he has advised or represented clients on public contracts and related disputes with a value exceeding EUR 6 billion.

He is the author of many articles on public procurement published in recognized journals and newspapers, as well as a speaker at scholarly conferences in this area. He has lectured auditor trainees at the Supreme Audit Office on the subject of public procurement. He is one of the founders of the Polish Public Procurement Law Association.

Michał has been recommended for years by renowned legal directories: Chambers and Partners (public procurement), Who’s Who Legal (government contracts), and IFLR 1000 (project development). In 2020 he received Client Choice Award.

Selected projects

 • Advising LITGRID AB, the Lithuanian Electricity Transmission System Operator, on the conclusion of the cooperation agreement regarding the construction of the “Harmony Link” submarine cable between Lithuania and Poland
 • Comprehensive legal advice to the winner of a contract for supply and long-term service of compression units for three gas compression stations in the strategic Baltic Pipe program. The value of the contracts exceeded EUR 140 million. Baltic Pipe is a key infrastructure project for Poland creating a corridor for gas supplies from Norway to the Danish and Polish markets and to users in neighboring countries. Baltic Pipe will also enable the transmission of gas from Poland to Denmark. The project is co-financed by the EU’s Connecting Europe Facility. 
 • Advising a leading Swiss manufacturer of rolling stock in a contract award procedure, including appeal and complaint proceedings, for conclusion of a framework agreement for supply of 71 state-of-the-art electrical trains for Koleje Mazowieckie regional rail lines. Until 2018 it was the largest purchase of passenger rail stock in the history of the Polish rail industry, with a contract value exceeding EUR 520 million.
 • Advising a leading Swiss manufacturer of rolling stock in the course of performance, with Newag S.A., of a contract for supply and maintenance of 20 electrical trains for long-distance passenger carriage of PKP Intercity S.A. The value of the successfully completed contract exceeded EUR 350 million.
 • Advising and representing the consortium of Rafako and Mostostal Warszawa in competitors’ challenge to the award of a contract to Rafako and Mostostal Warszawa for construction of a new 910 MW power generation unit at the Elektrownia Jaworzno III power plant. The contract value was about EUR 1.3 billion.
 • Advising and representing the consortium of Rafako, Polimex-Mostostal and Mostostal Warszawa in disputes before the National Appeal Chamber and the court on the award of a contract to the winning consortium by PGE GiEK S.A. for construction of new power generation units 5 and 6 with a combined capacity of 1,800 MW at the Elektrownia Opole power plant. The contract value was about EUR 2.9 billion. At the time it was the largest contract in the last 30 years of the Polish power industry.
 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) in preparing and conducting the procedure for award of the contract for the ViaTOLL national toll collection system. The contract value exceeded EUR 1 billion. It was a groundbreaking project—the first national electronic system for collecting tolls for use of national roads in Poland.

Michał Drozdowicz jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w kontraktach publicznych o znacznej wartości i szczególnym stopniu skomplikowania oraz w zamówieniach publicznych. Zajmuje się również prawem gospodarczym, negocjowaniem i wykonywaniem umów oraz realizacją roszczeń z nich wynikających, a także sporami pozasądowymi i sądowymi. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Przed dołączeniem do kancelarii Eversheds Sutherland, z którą związany był już w latach 2008-2012, przez siedem lat pracował jako starszy prawnik w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, doradzając zarówno klientom publicznym, jak i prywatnym z sektorów: energetycznego, ropy i gazu, bezpieczeństwa i obronności, zaawansowanych technologii, lotniczego i kolejowego.

Wspiera klientów w zakresie ustalenia, czy dany projekt podlega reżimowi zamówień publicznych, doradza w zakresie określenia optymalnej struktury postępowania oraz warunków uczestnictwa w nim, a także w negocjowaniu, wykonywaniu, rozliczaniu lub zmianie zobowiązań kontraktowych. Wartość kontraktów publicznych i sporów z nimi związanych, w których doradzał lub reprezentował klientów w okresie ostatnich ośmiu latach, przekracza 6 mld euro.

Jest autorem licznych artykułów branżowych i naukowych z zakresu zamówień publicznych, publikowanych w uznanych czasopismach i dziennikach oraz prelegentem na konferencjach naukowych z tego obszaru. Wykładał zamówienia publiczne w ramach aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Od lat rekomendowany jest przez renomowane informatory prawnicze: Chambers and Partners (Public Procurement), Who’s Who Legal (Government Contracts), a także w IFLR 1000 (Project development). W 2020 roku został wyróżniony Client Choice Award. 

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla LITGRID AB, litewskiego operatora sieci przesyłowych, w związku z zawarciem umowy o współpracy z polskim operatorem w zakresie realizacji „Harmony Link” – podmorskiego kabla prądu stałego, łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy
 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz zwycięzcy zamówienia na dostawę i długoterminowy serwis agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład strategicznego Programu Baltic Pipe. Wartość zamówienia przekroczyła 140 mln euro. Projekt Baltic Pipe to kluczowa dla Polski inwestycja infrastrukturalna tworząca korytarz dostaw gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników w sąsiednich krajach. Baltic Pipe pozwoli również na przesył gazu z Polski do Danii. Projekt jest współfinansowany przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego szwajcarskiego producenta taboru szynowego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w postępowaniach odwoławczych i skargowych na zawarcie umowy ramowej w przedmiocie dostawy 71 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Mazowieckich. Był to największy do 2018 r. zakup taboru pasażerskiego w historii polskiej kolei: wartość zamówienia przekroczyła 520 mln euro.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego szwajcarskiego producenta taboru szynowego w toku wykonywania, wraz z NEWAG S.A., umowy na dostawę i usługi utrzymania 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi dalekobieżnych przewozów pasażerskich PKP Intercity S.A. Wartość zrealizowanego z sukcesem zamówienia przekroczyła około 350 mln euro.
 • Doradztwo i reprezentacja konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa w związku zaskarżeniem przez konkurentów udzielenia Rafako i Mostostal Warszawa zamówienia na budowę nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość zamówienia wyniosła około 1,3 mld euro. 
 • Doradztwo i reprezentacja konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem w przedmiocie udzielenia zwycięskiemu konsorcjum przez PGE GiEK S.A. zamówienia na budowę nowych bloków nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Wartość zamówienia wyniosła około 2,9 mld euro. W tamtym czasie było to największe zamówienie ostatnich 30 lat polskiej energetyki. 
 • Doradztwo na rzecz GDDKiA w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na System ViaTOLL (Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat). Wartość zamówienia przekroczyła 1 mld euro. Był to pionierski, pierwszy ogólnokrajowy system elektronicznego poboru opłaty za przejazd drogami krajowymi w Polsce.

undefined Legal 500 - Michał Drozdowicz