Global menu

Our global pages

Close
 
Martyna Gałdecka, Associate

Martyna Gałdecka

Associate

Languages

Polish, English, French

Practice notes

Martyna Gałdecka is an attorney at law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in contractual, regulatory and consumer aspects of trading in products, incl. FMCG, electronics and IT, as well as sensitive products (medical devices and medicinal products). She supports entrepreneurs in the preparation and negotiation of supply, sale and distribution agreements, as well as product implementation agreements and security for the performance of such agreements. She prepares analyzes related to marketing requirements, in particular regarding regulatory issues, product safety and quality, as well as intellectual property rights.

Before joining Eversheds Sutherland, she cooperated with reputable Polish law firms specializing in intellectual property, life sciences, as well as data protection and IT. She works for leading companies from the FMCG, pharmacy, electronics and IT sectors, including innovative companies that base their solutions on new technologies, such as artificial intelligence or computer vision. She has represented companies in a number of intellectual property and unfair competition lawsuits, including cases involving product markings and safety, the use of competitors' product reputation and misleading advertising.

Martyna is the author of publications, trainings and podcasts on effective intellectual property management and product commercialization. She is a speaker at scientific and industry conferences.

She graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, and also as part of international exchange at the University of Aarhus. She is also a graduate of the British Law Center in cooperation with the University of Cambridge.

In 2019, she was nominated for the prestigious award "Rising Stars Lawyers - Leaders of Tomorrow".  

Recent projects

  • Ongoing support for a Polish leader in the fitness and employee benefits sector
  • Representing a global spirituous beverages producer in litigation relating to food safety, the use of competitors' product reputation and misleading advertising 
  • Supporting a client in negotiations of a contract with the Ministry of Finance for the implementation of an IT tool based on artificial intelligence and computer vision for the analysis of X-ray images of goods transported across the border of Poland 
  • Preparation of a procedural strategy for a global IT leader and representation in civil proceedings and before the European Intellectual Property Office against Polish entities using the reputation of its products

Martyna Gałdecka jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w kontraktowych, regulacyjnych oraz konsumenckich aspektach obrotu produktami, m.in. FMCG, elektroniką oraz IT, a także produktami sensytywnymi (wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi).

Wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu oraz negocjacjach umów dostaw, sprzedaży i dystrybucji, a także umów wdrożeniowych produktów oraz zabezpieczeń wykonania takich umów. Przygotowuje analizy związane z wymogami wprowadzenia do obrotu, w szczególności dotyczące kwestii regulacyjnych, bezpieczeństwa i jakości produktu, a także praw własności intelektualnej.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami specjalizującymi się w zakresie własności intelektualnej, life sciences oraz ochronie danych osobowych i IT. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, farmacji, elektroniki oraz branży IT, w tym dla innowacyjnych spółek opierających swoje rozwiązania na nowych technologiach jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach sądowych dotyczących własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, w tym w sprawach dotyczących oznaczeń i bezpieczeństwa produktów, wykorzystywania reputacji produktów konkurencji oraz reklamy wprowadzającej w błąd.

Jest autorką artykułów prasowych, szkoleń i podcastów dotyczących efektywnego zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji produktów. Występuje jako prelegent na konferencjach naukowych i branżowych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w ramach wymiany międzynarodowej na University of Aarhus. Jest także absolwentką British Law Center we współpracy z University of Cambridge.

W 2019 roku była nominowana do prestiżowej nagrody „Rising Stars Prawnicy - Liderzy Jutra”.

Ostatnie projekty

  • Bieżące wsparcie dla spółki będącej polskim liderem w sektorze branży fitness i benefitów pracowniczych
  • Reprezentowanie globalnego producenta z branży napojów alkoholowych w sporach sądowych dotyczących bezpieczeństwa żywności, wykorzystywania reputacji produktów konkurencji oraz reklamy wprowadzającej w błąd 
  • Wsparcie klienta w negocjacjach z Ministerstwem Finansów umowy na wdrożenie narzędzia IT opartego na sztucznej inteligencji i wizji komputerowej do analizy zdjęć RTG towarów przewożonych przez granicę RP
  • Przygotowanie strategii procesowej dla globalnego lidera z branży IT oraz reprezentacja w postępowaniu cywilnym oraz przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej przeciwko polskiemu podmiotowi wykorzystującemu renomę jego produktów

Go to PL page