Global menu

Our global pages

Close
 
Małgorzata  Gołębiowska, Associate

Małgorzata  Gołębiowska

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Capital market law
 • Restructuring and insolvency

Practice notes

Małgorzata Gołębiowska is an attorney at law on the banking and finance team at the Polish office of Eversheds Sutherland. 

She specializes in banking law and the law of capital markets, with particular attention to investment funds. She also provides ongoing legal support for businesses. She has over 7 years of experience providing legal advice for business and for the State Treasury.

Before joining the firm, she worked as a lawyer in the legal department of the Ministry of Treasury, the Ministry of Development, and the Ministry of Entrepreneurship and Technology. She also served as an in-house lawyer at an investment fund company and worked with renowned Polish law firms. She supports clients in raising financing, drafting transactional documents, drawing up issuance documents for securities, and adapting capital market entities to comply with regulatory obligations. She has experience representing clients before the Polish Financial Supervision Authority. She has worked for leading companies from the energy and financial sectors, including banks, investment fund companies, and brokerages. She advised the State Treasury on privatization processes and in exercising ownership and supervisory entitlements with respect to some of the largest Treasury-owned companies. She has an extensive practice involving implementation of investment projects by companies and funds, on the side of both entities seeking financing and parties providing financing.

She graduated with distinction from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. She attends courses at the American Law Center, operated by the University of Warsaw in conjunction with the University of Florida, and holds a scholarship at the Warsaw School of Economics. She also works as a volunteer at the Academia Iuris Foundation.

Selected projects

 • Advised the borrower, an international real estate development firm, in obtaining bank financing of about PLN 100 million (EUR 21 million) for construction of a modern shopping center in Chełm
 • Advised a leading Polish bank in granting financing of about PLN 50 million for execution of a real estate project
 • Advised a closed-end investment fund in the process of restructuring receivables held by the fund against leading developers on the Polish real estate market
 • Co-authored amendments to the Civil Code and the Commercial Companies Code as part of the government strategy “100 Changes for Firms,” introducing among other things the possibility of ratification of acts by a corporate body made without authorization or exceeding the scope of authorization
 • Participation in work on the Act on Rules for Management of State Property

Małgorzata Gołębiowska jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw.

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu i Skarbu Państwa. Przed dołączeniem do kancelarii pracowała jako prawnik w Departamencie Prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Była również prawnikiem wewnętrznym w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Współpracowała z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi. Wspiera klientów w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, opracowaniu dokumentów emisyjnych papierów wartościowych oraz w procesach dostosowujących podmioty działające na rynkach kapitałowych w spełnianiu obowiązków regulacyjnych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego. Pracowała dla wiodących spółek z sektora energetycznego oraz finansowego, w tym banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Doradzała Skarbowi Państwa w procesach prywatyzacyjnych oraz przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich oraz nadzorczych względem największych spółek należących do Skarbu Państwa. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów inwestycyjnych spółek oraz funduszy zarówno od strony podmiotu szukającego finansowania, jak i finansującego.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na WPiA UW. Jest słuchaczką Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida oraz stypendystką Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz kredytobiorcy, międzynarodowej firmy działającej na rynku deweloperskim, przy transakcji udzielenia finansowania bankowego w wysokości ok. 100 mln złotych (21 mln euro), którego celem była budowa nowoczesnej galerii handlowej w Chełmie
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących polskich banków w transakcji udzielenia finansowania w wysokości ok. 50 mln złotych, którego celem była realizacja projektu nieruchomościowego 
 • Doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w procesie restrukturyzacji wierzytelności przysługujących funduszowi względem wiodących na polskim rynku spółek deweloperskich
 • Współautorstwo nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych w ramach realizacji rządowej strategii „100 zmian dla firm”, wprowadzającej między innymi możliwość potwierdzania czynności przez organ osoby prawnej bez umocowania, bądź z przekroczeniem jego zakresu 
 • Uczestnictwo w pracach nad ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym