Global menu

Our global pages

Close
 
Michal Hrabovský, Counsel

Michal Hrabovský

Counsel

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Competition, EU and Trade
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Michal Hrabovský heads our Competition Practice Group and has been repeatedly recognised by Legal 500 in mergers and acquisitions.

Michal successfully combines both these fields and acts for significant clients in the IT, industrials, energy, retail (including food), construction and engineering and hospitality sectors. He has extensive experience advising on and negotiating a wide range of mergers and acquisitions, joint ventures, and private equity transactions across a range of industries. He advises clients on all aspects of competition law and has experience in advising and representing clients in various merger control, antitrust and abuse proceedings in the Czech Republic and before the European Commission.

Previously he also represented clients in disputes, including acting as a Co-Counsel in an international arbitration case with hearings held at the Permanent Court of Arbitration in The Hague.

Prior to joining our law firm in 2019, Michal has been working for eight years at Weil, Gotshal & Manges and five years as a managing associate at bpv Braun Partners (formerly Haarmann Hemmelrath).

Michal graduated from the Faculty of Law at Masaryk University of Brno and University of Cambridge (LL.M.).


Michal Hrabovský vede tým našich soutěžních právníků a je opakovaně doporučovaný ratingovou agenturou Legal 500 pro oblast fúzí a akvizic.

Michal úspěšně kombinuje obě tyto oblasti praxe a zastupuje významné klienty zejména v sektorech IT, průmyslu, maloobchodu (včetně potravinářství), výstavby a strojírenství a hospitality. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím a vyjednáváním široké škály fúzí a akvizic, společných podniků a private equity transakcí napříč řadou odvětví. Klientům poskytuje poradenství ohledně všech aspektů soutěžního práva a má zkušenosti s poradenstvím a zastupováním klientů v řízeních o kontrole spojování soutěžitelů, zakázaných dohodách i zneužití dominantního postavení, a to v České republice i před Evropskou komisí.

V minulosti rovněž zastupoval klienty v soudních sporech, včetně zastupování účastníka mezinárodní arbitráže v roli Co-Counsel na jednáních v budově Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Před příchodem do naší kanceláře v roce 2019 pracoval osm let v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges a pět let jako vedoucí advokát bpv Braun Partners (dříve Haarmann Hemmelrath).

Michal je absolventem Právnických fakult na Masarykově univerzitě v Brně a na University of Cambridge (LL.M.).


Michal Hrabovský leitet die Praxisgruppe Kartellrecht und wird von der Ratingagentur Legal 500 wiederholt für den Bereich M&A empfohlen.

Michal kombiniert erfolgreich die beiden Tätigkeitsbereiche und vertritt wichtige Mandanten insbesondere in den Bereichen IT, Industrie, Einzelhandel (einschließlich Lebensmittelindustrie), Bau- und Maschinenwesen sowie Hospitality. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Beratung und Aushandlung zahlreicher Fusionen und Übernahmen, Joint-Venture-Unternehmen und Private Equity-Transaktionen in verschiedenen Branchen. Er berät seine Mandanten in allen Aspekten des Wettbewerbsrechts und er hat Erfahrungen bei der Beratung und Vertretung von Mandanten in verschiedenen Fusionskontroll-, Kartell-, und Missbrauchsverfahren in Tschechien und vor der Europäischen Kommission.

In Vergangenheit vertrat er die Mandanten auch in Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Vertretung des Beteiligten eines internationalen Schiedsverfahrens als Co-Counsel in Verhandlungen im Gebäude des Ständigen Schiedshofs in den Haag.

Vor dem Wechsel zu unserer Kanzlei in 2019 war er acht Jahre in der Anwaltskanzlei Weil, Gotshal & Manges und fünf Jahre als Managing Associate in der Anwaltskanzlei bpv Braun Partners (früher Haarmann Hemmelrath) tätig.

Michal ist Absolvent der Juristischen Fakultäten der Masaryk-Universität in Brünn und der University of Cambridge (LL.M.).