Global menu

Our global pages

Close
 
Łukasz Jankowski, Partner

Łukasz Jankowski

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Competition, EU and Trade
 • Energy and infrastructure

Practice notes

Łukasz Jankowski is an attorney at law and a partner, heading the energy law team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in energy law, with a particular emphasis on the electricity and natural gas markets. He has many years of experience providing legal advice for the energy sector. Among other positions, he previously served as head of legal services at RWE (now Innogy). He has implemented a number of projects for trading companies and distribution system operators, including infrastructure proceedings and regulatory proceedings before the Court of Competition and Consumer Protection. He has conducted regulatory cases at all instances, from administrative proceedings before the president of the Energy Regulatory Office and the president of the Office of Competition and Consumer Protection, to representing power companies before the Supreme Court of Poland.

Łukasz supports clients in regulatory matters, including concessions, tariffs, and cases regarding fines imposed by the president of the Energy Regulatory Office. He advises leading companies in regulated industries on such European regulatory regimes as REMIT, MiFID II, EMiR, MAD and MAR. He has extensive experience in implementing MiFID II on the energy market. In 2017 he participated in a pioneering implementation project for a key player in the electricity and natural gas markets.

He is one of the authors of a commentary on the Energy Law, published by C.H. Beck (2017).

Recent projects

 • Advising Polish Power Exchange on implementation of MiFID II >
 • Advising a leading energy company in a project on wholesale trade in electricity and natural gas and financial instruments in the capital group, including EU regimes such as Directive 2014/65/EU (MiFID II), Regulation 600/2014 (MiFIR), Regulation 1227/2011 (REMIT), Regulation 648/2012 (EMIR), Directive 2014/57/EU (MAD) and Regulation 596/2014 (MAR)
 • Preparing a report for a leading energy company analyzing the external legal environment of the capital group from the perspective of its operations in the area of wholesale trade in electricity and natural gas and related products, taking into account EU regulations including Directive 2014/65/EU (MiFID II), Regulation 600/2014 (MiFIR), Regulation 1227/2011 (REMIT), Regulation 648/2012 (EMIR), Directive 2014/57/EU (MAD) and Regulation 596/2014 (MAR)
 • Advising companies entering the energy market on concessions for trading in electricity, trading in gaseous fuels, distribution of electricity, and trading in liquid fuels, and approval of tariffs for electricity distribution, and representing them before the president of the Energy Regulatory Office
 •  Representing clients in proceedings for enforcement of fines for violating restrictions on supply and consumption of electricity

Łukasz Jankowski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką prawa energetycznego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora energetycznego. Był m.in. szefem obsługi prawnej RWE (dziś Innogy). Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym.

Wspiera klientów w sprawach regulacyjnych m.in. w zakresie koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje dla wiodących spółek sektorowych w projektach dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD and MAR. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji MiFID II na rynku energetycznym. W 2017 roku uczestniczył w pionierskim projekcie wdrożeniowym dla podmiotu kluczowego dla rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego.

Jest współautorem książki „Prawo energetyczne. Komentarz” (Wydawnictwo C.H.Beck, czerwiec 2017)

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla Towarowej Giełdy Energii przy implementacji MiFID II >
 • Doradztwo dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w projekcie dotyczącym m.in. hurtowego handlu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz instrumentami finansowymi w grupie kapitałowej, z uwzględnieniem regulacji unijnych, w tym Dyrektywy 2014/65/UE – MiFID II; Rozporządzenia 600/201 – MiFIR; Rozporządzenia 1227/2011 – REMIT; Rozporządzenia 648/2012 – EMIR; Dyrektywy 2014/57/UE – MAD; Rozporządzenia  596/2014 – MAR
 • Przygotowanie dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego raportu z analizy zewnętrznego otoczenia prawnego grupy kapitałowej z pespektywy prowadzonej przez nią działalności w obszarze hurtowego handlu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz produktami powiązanymi, z uwzględnieniem regulacji unijnych, w tym Dyrektywy 2014/65/UE – MiFID II; Rozporządzenia 600/201 – MiFIR; Rozporządzenia 1227/2011 – REMIT; Rozporządzenia 648/2012 – EMIR; Dyrektywy 2014/57/UE – MAD; Rozporządzenia 596/2014 – MAR
 • Doradztwo dla spółek wchodzących na rynek energetyczny w kwestii koncesji na obrót energią elektryczną, obrót paliwami gazowymi, w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obrotu paliwami ciekłymi oraz zatwierdzenia taryf na dystrybucję energii elektrycznej, jak również reprezentacja przed Prezesem URE
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach o nałożenie kary pieniężnej w sprawach dotyczących wprowadzenia obowiązku ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej