Global menu

Our global pages

Close
 
Martin Javorček, Counsel

Martin Javorček

Counsel

Languages

English and Czech

Practice notes

Martin Javorček is a Slovak lawyer licensed to practice in the Slovak Republic. In his practice, Martin Javorček focuses on providing legal advice to domestic and foreign clients in the areas of business sales, acquisitions and transformations, litigation, state aid law, energy, and commercial law.

Martin's recent projects include:

 • Representing an air freight company in the recovery of its claims (2021)
 • Representing a foreign investor applying for investment state aid (2021-2022)
 • Advising on the internal transformation of a large IT holding company (2022)
 • Representing a major Czech energy company in acquisition activities (2012-2017)
 • Legal advisory services to a foreign real estate fund (2016-2018)
 • Representing the sellers of the largest real estate complex of older buildings in Bratislava (2017)

Martin Javorček graduated from the Comenius University Faculty of Law in Bratislava (1997), practiced at the Criminal Court in Banská Bystrica (1998) and received his Doctor of Laws degree from the Police Academy in Bratislava (1999). Since 2000, he has been practicing law as a partner in domestic and foreign law firms.

Today, Martin Javorček acts as an external legal advisor for a number of strategic and financial investors who he not only helps find investment opportunities, but also implement them in practice. In each representation of a client, his primary focus is to explain to the client all the legal and economic aspects of a given case and thus help them in their further decision-making and business.

In addition to Slovak, Martin is also proficient in English and Czech.


Martin Javorček je slovenský advokát s povolením na výkon činnosti v Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa Martin Javorček sústreďuje na poskytovanie právneho poradenstva pre domácich a zahraničných klientov v oblasti predajov podnikov, ich akvizícií a transformácií, súdnych sporov, práva štátnej pomoci, energetického a obchodného práva.

Nedávne Martinove projekty zahŕňajú:

 • zastupovanie leteckej prepravnej spoločnosti pri vymáhaní jej pohľadávok (2021)
 • zastupovanie zahraničného investora žiadajúceho o investičnú štátnu pomoc (2021-2022)
 • poradenstvo pri vnútornej transformácií veľkej IT spoločnosti holdingového typu (2022)
 • zastupovanie významnej českej energetickej spoločnosti pri akvizičných aktivitách (2012-2017)
 • právne poradenstvo pre zahraničný realitný fond (2016-2018)
 • zastupovanie predávajúcich najväčšieho realitného komplexu starších budov v Bratislave (2017)

Martin Javorček absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1997), prax na trestnom súde v Banskej Bystrici (1998) a titul doktora práv obhájil na Policajnej akadémií v Bratislave (1999). Od roku 2000 začal vykonávať advokátsku činnosť ako partner domácich a zahraničných kancelárií.

Martin Javorček dnes pôsobí ako externý právny poradca pre viacerých strategických a finančných investorov, ktorým pomáha investičné príležitosti nielen nachádzať, ale aj prakticky realizovať. Pri každom zastupovaní klienta sa primárne zameriava na to, aby klientovi vysvetlil všetky právne a ekonomické aspekty daného prípadu a tým mu pomohol pri jeho ďalšom rozhodovaní a podnikaní.

Okrem slovenského jazyka ovláda Martin aj anglický a český jazyk.


Martin Javorček ist ein slowakischer Rechtsanwalt, der in der Slowakischen Republik zugelassen ist. In seiner Praxis konzentriert sich Martin Javorček auf die Rechtsberatung in- und ausländischer Mandanten in den Bereichen Unternehmensverkäufe, -übernahmen und -umwandlungen, Rechtsstreitigkeiten, Recht der staatlichen Beihilfen, Energie- und Handelsrecht.

Zu den jüngsten Projekten von Martin gehören:

 • Vertretung eines Luftfrachtunternehmens bei der Beitreibung seiner Forderungen (2021)
 • Vertretung eines ausländischen Investors bei der Beantragung staatlicher Investitionsbeihilfen (2021-2022)
 • Beratung bei der internen Transformation einer großen IT-Holding (2022)
 • Vertretung eines großen tschechischen Energieunternehmens bei Akquisitionsaktivitäten (2012-2017)
 • Rechtsberatung für einen ausländischen Immobilienfonds (2016-2018)
 • Vertretung der Verkäufer des größten Immobilienkomplexes mit älteren Gebäuden in Bratislava (2017)

Martin Javorček schloss sein Studium an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava ab (1997), praktizierte am Strafgericht in Banská Bystrica (1998) und promovierte an der Polizeiakademie in Bratislava (1999). Seit 2000 ist er als Partner in in- und ausländischen Anwaltskanzleien tätig.

Heute ist Martin Javorček als externer Rechtsberater für eine Reihe von strategischen und finanziellen Investoren tätig, denen er nicht nur bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten hilft, sondern auch bei deren Umsetzung in die Praxis. Bei jeder Vertretung eines Mandanten liegt sein Hauptaugenmerk darauf, dem Mandanten alle rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des jeweiligen Falles zu erläutern und ihn so bei seinen weiteren Entscheidungen und Geschäften zu unterstützen.

Neben der slowakischen Sprache beherrscht Martin auch Englisch und Tschechisch.