Global menu

Our global pages

Close
 
Tomáš  Jelínek, Senior Associate

Tomáš  Jelínek

Senior Associate

Languages

Czech, English, German

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions
  • Restructuring and insolvency

Practice notes

Tomáš Jelínek is focusing on labour law, personal data protection and litigation and arbitration. Tomáš is also head of the insolvency and restructuring team.

He graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and from the Prague University of Economics and Business. He also studied at Wirtschaftsuniversität in Vienna.

Tomáš joined our office in 2014. In addition to his legal practice, Tomáš is also active in lecturing and publishing, he is an author or co-author of various labour law articles and of a commentary of C. H. Beck to the Labour Code. He is fluent in English and German.

Tomáš offers notable expertise in insolvency law and employee disputes and is active on general day-to-day employment matters.


Tomáš Jelínek se zaměřuje na pracovní právo, ochranu osobních údajů a soudní a rozhodčí řízení. Tomáš je rovněž vedoucím týmu insolvencí a restrukturalizací.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou a obchodní v Praze. Studoval také na Wirtschaftsuniversität ve Vídni.

Tomáš nastoupil do naší kanceláře v roce 2014. Kromě právní praxe se věnuje také přednáškové a publikační činnosti, je autorem či spoluautorem řady článků z oblasti pracovního práva a komentáře C. H. Beck k zákoníku práce. Hovoří plynně anglicky a německy.

Tomáš nabízí odborné znalosti v oblasti insolvenčního práva a zaměstnaneckých sporů a je aktivní v obecných každodenních pracovněprávních záležitostech.


Tomáš Jelínek konzentriert sich auf das Arbeitsrecht, den Schutz personenbezogener Daten sowie Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren. Tomáš ist auch Leiter des Insolvenz- und Restrukturierungsteams.

Er studierte an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag und an der Wirtschaftsuniversität Prag. Er studierte auch an der Wirtschaftsuniversität in Wien.

Tomáš trat 2014 in unsere Kanzlei ein. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Tomáš auch in der Vortrags- und Publikationstätigkeit aktiv, er ist Autor oder Mitautor verschiedener arbeitsrechtlicher Artikel und eines Kommentars von C. H. Beck zum Arbeitsgesetzbuch. Er spricht fließend Englisch und Deutsch.

Tomáš verfügt über eine bemerkenswerte Expertise im Insolvenzrecht und in Streitigkeiten mit Arbeitnehmern und ist in allgemeinen, alltäglichen Arbeitsangelegenheiten tätig.