Global menu

Our global pages

Close
 
Maciej Jóźwiak, Partner

Maciej Jóźwiak

Partner

Languages

Polish, English, German

Practice areas

 • International arbitration
 • Litigation and dispute management

Practice notes

Maciej Jóźwiak is an attorney-at-law and a Partner heading the Dispute Resolution team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in representing clients in disputes as well as in dispute avoidance counseling. He handles judicial proceedings, arbitration proceedings and other forms of alternative dispute resolution. He leads the work of the aviation desk.

Maciej has more than 10 years of experience providing legal advice to businesses. He supports clients in avoiding and resolving disputes by managing the risk of a dispute, as well as managing the dispute during its course. He represents clients in litigation, arbitration and mediation, in commercial, administrative and criminal proceedings. Maciej works for leading companies operating in the aviation, FMCG, energy, industry and banking sectors.

He advises airline operators and their organizations on the regulation of the aviation market in Poland, including in particular EU261 claims, administrative penalties for PNR data transfer or airport fees.

He has advised in well-known court disputes concerning slotting fees and currency options. He has represented clients in arbitration at the ICC International Court of Arbitration as well the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce.

Maciej is the author of many articles on arbitration and ADR issues. He also conducts workshops on arbitration and dispute management.

Maciej is an arbitrator at the Court of Arbitration at Polish Confederation Lewiatan and a member of the Chartered Institute of Arbitrators in London. He is also a board member of the ADR Committee at ICC Poland, where he leads the work of the Corporate Counsel Advisory Board.

He is a member of the Eversheds Sutherland Polish-German Business Group.

Selected projects

 • Advising the Polish State Treasury in a long-lasting dispute with Autostrada Wielkopolska, ended before the CJEU, regarding the case of state aid incompatible with the common market. 
 • Representing the State Treasury in one of the largest court disputes pending before the courts in Poland, concerning the settlement of an infrastructure contract. 
 • Representing airlines in several thousand court disputes concerning passenger claims (EU261) and several hundred administrative proceedings concerning the transfer of PNR data. 
 • Representing clients from the FMCG sector in over 120 disputes before courts of all instances (including the Supreme Court of Poland) as well as arbitration courts, concerning slotting fees as an act of unfair competition. 
 • Advising and representing a banking client in a dispute before the ICC International Court of Arbitration in Paris. 
 • Advising and representing Saxo Bank in pioneering court disputes concerning CHF/EUR currency options connected with the decision of the Swiss National Bank to uncap CHF rates.

Maciej Jóźwiak jest adwokatem, partnerem kierującym zespołem rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach spornych, a także w doradztwie z zakresu unikania sporów. Zajmuje się postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi oraz rozwiązywaniem sporów przy pomocy narzędzi ADR (Alternative Dispute Resolution). Kieruje pracami zespołu zajmującego się doradztwem na rynku lotniczym.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w zakresie unikania oraz rozwiązywania sporów poprzez zarządzanie ryzykiem sporu, a także zarządzanie sporem w trakcie jego trwania. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, tak gospodarczych, administracyjnych, jak i karnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora lotniczego, FMCG, energetycznego, przemysłu ciężkiego i lekkiego oraz bankowego.

Doradza operatorom lotniczym oraz organizacjom je zrzeszającym w zakresie regulacji prawnych rynku lotniczego w Polsce, w tym w szczególności w zakresie roszczeń EU261, kar administracyjnych dotyczących przekazywania danych PNR czy opłat lotniskowych.

Pracował przy głośnych sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych i opcji walutowych, a także reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ma na swoim koncie wiele artykułów prasowych na temat ww. zagadnień. Jest też autorem szkoleń z zakresu arbitrażu oraz zarządzania sporem.

Jest arbitrem wpisanym na listę stałych arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators w Londynie. Pełni również funkcję członka zarządu Komisji ADR przy ICC Polska, gdzie przewodniczy Panelowi Doradczemu Prawników Korporacyjnych.

Jest członkiem Polish-German Business Group działającej w Eversheds Sutherland.

Wybrane projekty

 • Doradztwo Skarbowi Państwa w wygranym przed sądami europejskimi sporze z Autostradą Wielkopolską o niedozwoloną pomoc publiczną. 
 • Reprezentowanie Skarbu Państwa w jednym z największych sporów sądowych toczących się przed sądami w Polsce, dotyczącym rozliczenia kontraktu infrastrukturalnego. 
 • Reprezentowanie linii lotniczych w kilku tysiącach postępowań sądowych dotyczących roszczeń pasażerskich (EU261) oraz kilkuset postępowań administracyjnych dotyczących przekazania danych PNR. 
 • Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach spornych, zarówno przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i instytucjami arbitrażowymi. Spory dotyczyły czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Doradztwo i reprezentacja klienta sektora bankowego w międzynarodowym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu. 
 • Doradztwo i reprezentacja SAXO Bank w pionierskich postępowaniach sądowych w sprawie opcji walutowych Euro-Franka, związanych z uwolnieniem kursu CHF przez Narodowy Bank Szwajcarii.