Global menu

Our global pages

Close
 
Ewa Łachowska-Brol, Managing Partner

Ewa Łachowska-Brol

Managing Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Employment law
 • Industrials
 • Pensions
 • Retail
 • Transport

Practice notes

Ewa Łachowska-Brol is Managing Partner at Eversheds Sutherland Poland. She heads the labor law team.

She advises on all aspects of labor law, including selection of the optimal form of employment, conclusion and termination of employment contracts and other related agreements, employment terms, restructuring of employment, posting, internal regulations, appointment of employee representatives, information and consultation requirements with respect to labor unions and works councils, labor law litigation, managerial agreements and other civil-law contracts.

Ewa conducts training and presentations at conferences as well as internal workshops for clients. She is one of the co-creators of the employment blog Kodeks w pracy.

She is a recognized expert enjoying the trust of clients, as confirmed by prestigious legal rankings such as Chambers Europe and Legal 500 EMEA in the area of employment law.

Ewa Łachowska-Brol is a law graduate of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She also completed postgraduate studies in European law at the University of Warsaw and holds a Certificate of Professional Competence in International Road Haulage Operations. She is a member of the Labor Law Association.

Recent projects

 • Advising on outsourcing of a part of operations and the related transfer of employees and group layoffs, including preparation of required documents, consultation of the agreement with labor unions and help with resolving individual cases of employees covered by these processes
 • Advising on employment matters in connection with the purchase of a part of a business and related transfer of employees and group layoffs, including the preparation of required documents and help with resolving individual cases of laid-off employees
 • Advising on employment matters related to a cross-border merger and maintenance of the status of a separate employer in several locations by a Polish branch
 • Advising on a compliance inspection regarding working time by the District Labor Inspectorate, including replies to inquiries during the inspection and follow-up explanations
 • Advising on employment matters in connection with a cross-border merger of companies, including
 • the process for selection of employee representatives, members of a special negotiating team for the cross-border company, and the employee representative in the governing bodies of the company

Ewa Łachowska-Brol jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym polskim biurem Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką prawa pracy.  

Doradza we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących wyboru optymalnej formy zatrudnienia, nawiązania i rozwiązania umów o pracę i innych powiązanych umów, kształtowania warunków zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, delegowania pracowników, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, obowiązku informacji i konsultacji wobec związków zawodowych i rad pracowników, sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych.

Prowadzi szkolenia i prezentacje na konferencjach, jak również na szkoleniach wewnętrznych u klientów. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy. Jest Członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Ewa Łachowska-Brol jest cenionym ekspertem cieszącym się zaufaniem klientów, co od lat potwierdzają m.in. prestiżowe rankingi prawnicze, jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo w związku z outsourcingiem części operacji i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w uzgodnieniu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
 • Doradztwo w związku ze sprzedażą części przedsiębiorstwa i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych zwolnieniami
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych związanych z transgranicznym połączeniem i postępowaniem rejestrowym mającym na celu utrzymaniem przez polski oddział statusu odrębnego pracodawcy w więcej niż jednej lokalizacji
 • Doradztwo w związku z kontrolą przestrzegania przepisów o czasie pracy prowadzoną przez Okręgową Inspekcję Pracy, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania w toku kontroli i wyjaśnień pokontrolnych
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych w związku z transgranicznym połączeniem spółek, w tym obsługa procesu wyboru przedstawicieli pracowników, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego transgranicznej spółki oraz przedstawiciela pracowników we władzach spółki

Ewa Łachowska-Brol