Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Lasota, Senior Associate

Paweł Lasota

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Employee benefits
 • Employment law
 • Employment litigation and dispute resolution
 • Labor law and trade union issues

Practice notes

Paweł Lasota is an attorney-at-law in the Labor Law team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in individual and collective labor law.

He supports HR departments in all day-to-day employment matters and advises on strategic issues related to acquisitions, mergers and restructuring of enterprises. He has advised on numerous M&A transactions (including VC and PE), where he conducted due diligence processes in terms of employment law and prepared transaction documentation.

Paweł advises both local companies and international corporations. He has particular experience in advising companies from the IT, industrial, automotive and shared services sectors. In particular, he specialises in advising on the implementation of new forms of employment in organisations. His expertise also covers the preparation of internal employee regulations, including work regulations, remuneration regulations, company policies and regulations for company social benefit funds, as well as pension schemes and plans.

Paweł has experience in establishing and terminating employment contracts and non-competition agreements. He advises on collective redundancies and issues related to the employment of foreigners. He represents clients in court disputes in labour law matters.

He is a co-creator of the employment blog Kodeks w pracy.

Paweł completed the program of the American Law Center offered by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Florida.

Selected projects

 • Advising an international automotive company on employment and compliance matters related to a cross-border merger and maintenance of the status of a separate employer in several locations of the Polish branch for purposes of tax and social security obligations. 
 • Advising a leading car rental company on matters related to election of employee representatives and works council. 
 • Preparing a comprehensive set of employment-related template documents (employment contracts, relocation agreements, etc.) for use by the Polish subsidiary of an international electronics company. 
 • Advising on closing of a shared-services centre in Gdynia and the process of collective redundancies affecting over 200 employees, including advice on the collective redundancies process and voluntary resignation programme held within the collective redundancies process. 
 • Advising one of the biggest foreign airlines on ongoing legal assistance on various employment issues, including drafting of employment contracts, working time, holiday, disciplinary proceedings, termination of employment, and immigration issues. 
 • Advising on spin-off and transfer of part of its business into a newly created entity. 
 • Advising automotive company on international spin-off project concerning multiple Polish entities and transfer of a group of employees.


Paweł Lasota jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Wspiera działy HR we wszystkich bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem, jak również doradza w strategicznych kwestiach związanych z nabywaniem, łączeniem i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ma na koncie doradztwo przy licznych transakcjach M&A (w tym VC i PE), w ramach których przeprowadzał procesy due diligence pod kątem prawa pracy i przygotowywał dokumentację transakcyjną.

Doradza zarówno lokalnym firmom, jak i międzynarodowym korporacjom. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektorów IT, przemysłowego, motoryzacyjnego i centrów usług wspólnych. W szczególności specjalizuje się w doradztwie w zakresie wdrażania nowych form zatrudnienia w organizacji. Jego ekspertyza obejmuje też przygotowanie wewnętrznych regulacji pracowniczych, w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, polityk zakładowych i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz programów i planów emerytalnych.

Posiada doświadczenie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji. Doradza w zakresie zwolnień grupowych i kwestii dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Reprezentuje klientów w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.

Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży motoryzacyjnej w zakresie prawa pracy i compliance w związku z transgranicznym połączeniem i utrzymaniem statusu oddzielnego pracodawcy w kilku lokalizacjach polskiego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego na potrzeby podatkowe i ubezpieczeń społecznych.
 • Doradztwo dla wiodącej spółki zajmującej się wypożyczaniem samochodów w zakresie wyborów przedstawicieli pracowników i rady pracowników. 
 • Przygotowanie kompleksowego zestawu wzorów dokumentów pracowniczych (umowy o pracę, porozumienia dotyczące relokacji itp.) na potrzeby polskiego podmiotu zależnego międzynarodowej spółki z branży elektronicznej. 
 • Doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży rozrywkowej w związku z likwidacją centrum usług wspólnych w Gdyni, obejmujące zwolnienia grupowe dotyczące ponad 200 pracowników w tym doradztwo dotyczące procesu zwolnień grupowych i wprowadzenia programu dobrowolnych rezygnacji w ramach procesu zwolnień. 
 • Doradztwo dla jednych z największych zagranicznych linii lotniczych w ramach bieżącej pomocy prawnej w kwestiach dotyczących zatrudnienia, w tym sporządzania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, postępowań dyscyplinarnych, rozwiązania stosunku pracy i kwestii imigracyjnych. 
 • Doradztwo w zakresie wydzielenia i przeniesienia części działalności do nowo utworzonego podmiotu. 
 • Doradztwo na rzecz firmy motoryzacyjnej w międzynarodowym projekcie spin-off dotyczącym wielu polskich podmiotów i przeniesieniu grupy pracowników.