Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Miąskiewicz, Senior Associate

Michał Miąskiewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

 • Litigation and dispute management
 • Restructuring and redundancy

Practice notes

Michał Miąskiewicz is an attorney-at-law in the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in representing clients in court and arbitration proceedings, particularly involving civil and commercial law, including matters relating to international civil procedure.

Michał advises and represents clients in matters related to bankruptcy and restructuring law, both on the side of debtors and creditors. He has experience in disputes involving infrastructure and real estate projects, including disputes arising out of contracts based on FIDIC standards. He advises at all stages of the proceedings, from analysis of the justification for claims to assertion of claims and trial.

Before joining Eversheds Sutherland Poland he acquired experience at Polish and international law firms.

For half a year he was responsible for operating the office of a Polish law firm in Senegal. He is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

He is a member of the Eversheds sutherland Polish-German Business Group.

Selected projects

 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways on a matter related to the return of state aid, including advice in proceedings before the Court of Justice of the European Union
 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways in connection with the settlement of the motorway construction project, including the contractor's bankruptcy proceedings
 • Representing the administrator of rail infrastructure in disputes with general contractors arising out of contracts for renovation of rail lines based on FIDIC standards
 • Advising on settlement negotiations by a subcontractor in a dispute with the general contractor for the Polish LNG terminal in Świnoujście, Poland
 • Representing SAXO Bank in pioneering court proceedings regarding EUR / CHF currency options related to the freeing of the CHF rate by the Swiss National Bank
 • Representing a shopping center in disputes with tenants arising from the performance of lease agreements, including advice related to the provisions of anti-crisis shields (COVID-19) 
 • Representing a subcontractor in a dispute with the general contractor of an investment involving the construction of a chocolate factory
 • Representing an investment fund in disputes arising from contracts for the purchase of several shopping malls 
 • Representing an investment fund in matters connected with recovery of amounts owed under bonds secured by mortgages

Michał Miąskiewicz jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego.

Doradza i reprezentuje klientów w sprawach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Ma doświadczenie w sporach dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy.

Jest członkiem Polish-German Business Group działającej w Eversheds Sutherland.

Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie związanej ze zwrotem pomocy publicznej, w tym doradztwo w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z rozliczeniem projektu budowy autostrady, w tym w zakresie postępowań upadłościowych wykonawcy
 • Reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporach z generalnymi wykonawcami wynikającymi z umów na rewitalizację linii kolejowych zawartymi na wzorcach FIDIC
 • Doradztwo i reprezentacja w negocjacjach ugodowych podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą polskiego terminala LNG w Świnoujściu
 • Doradztwo i reprezentacja SAXO Bank w pionierskich postępowaniach sądowych w sprawie opcji walutowych EUR/CHF, związanych z uwolnieniem kursu CHF przez Narodowy Bank Szwajcarii
 • Reprezentacja galerii handlowej w sporach z najemcami powstałymi w związku z wykonaniem umów najmu, w tym również doradztwo związane z przepisami tarcz antykryzysowych 
 • Reprezentacja podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na wybudowaniu fabryki czekolady
 • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sporach wynikłych z umów nabycia kilku galerii handlowych
 • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sprawach związanych z odzyskaniem należności wynikających z obligacji zabezpieczonych hipotecznie

Go to the Polish page >