Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Miąskiewicz, Senior Associate

Michał Miąskiewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

 • Litigation and dispute management
 • Restructuring and redundancy

Practice notes

Michał Miąskiewicz is an attorney-at-law and licensed restructuring advisor in the Dispute Resolution team at Eversheds Sutherland Poland. He has over 10 years of experience in legal advisory for business.

He specializes in representing clients in court and arbitration proceedings, particularly involving civil and commercial law, including matters relating to international civil procedure. He advises and represents clients in matters related to bankruptcy and restructuring law, both on the side of debtors and creditors.

Michał has experience in disputes involving infrastructure and real estate projects, including disputes arising out of contracts based on FIDIC standards. He advises at all stages of the proceedings, from analysis of the justification for claims to assertion of claims and trial.

Before joining Eversheds Sutherland he worked at Polish and international law firms. For half a year he was responsible for operating the office of a Polish law firm in Senegal.

Michał is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and postgraduate studies in restructuring and insolvency law at Lazarski University.

Selected projects

 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways on a matter related to the return of state aid, including advice in proceedings before the Court of Justice of the European Union. 
 • Advising the General Directorate for National Roads and Motorways in connection with the settlement of the motorway construction project, including the contractor's bankruptcy proceedings. 
 • Advising and representing a fashion company in the insolvency proceedings of a large format sports shop. 
 • Representing the administrator of rail infrastructure in disputes with general contractors arising out of contracts for renovation of rail lines based on FIDIC standards.
 • Advising and representing a subcontractor in a dispute and mediation with a power plant modernisation investor in relation to an arrangement by the general contractor's creditors. 
 • Advising a manufacturer of brake systems in relation to a dispute with the general contractor of a factory located in Poland. 
 • Representing a shopping center in disputes with tenants arising from the performance of lease agreements, including, in particular, tenant bankruptcy and restructuring proceedings.


Michał Miąskiewicz jest adwokatem oraz licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym w zespole rozwiązywania sporów polskiego biura Eversheds Sutherland. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego. Doradza i reprezentuje klientów w sprawach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli.

Ma doświadczenie w sporach dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie związanej ze zwrotem pomocy publicznej, w tym doradztwo w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z rozliczeniem projektu budowy autostrady, w tym w zakresie postępowań upadłościowych wykonawcy.
 • Doradztwo i reprezentacja producenta odzieży w postępowaniu upadłościowym wielkoformatowego sklepu sportowego. 
 • Reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporach z generalnymi wykonawcami wynikającymi z umów na rewitalizację linii kolejowych zawartymi na wzorcach FIDIC. 
 • Doradztwo i reprezentacja podwykonawcy w sporze i mediacji z inwestorem modernizacji elektrowni w związku z zawarciem układu przez wierzycieli generalnego wykonawcy. 
 • Doradztwo na rzecz producenta systemów hamulcowych w związku ze sporem z generalnym wykonawcą fabryki zlokalizowanej na terenie Polski.
 • Reprezentacja galerii handlowej w sporach z najemcami powstałymi w związku z wykonaniem umów najmu, w tym w szczególności w związku z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi najemców.

Go to the Polish page >