Global menu

Our global pages

Close
 
Adam Nierzwicki, Counsel

Adam Nierzwicki

Counsel

Practice areas

 • Employment law
 • Employment litigation and dispute resolution
 • Labor law and trade union issues

Practice notes

Adam Nierzwicki is an attorney at law on the labor law team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in employment law and also has experience in social insurance law and data protection law.

He advises clients on all aspects of labor law, in particular concluding and terminating employment agreements (including group layoffs), staff transfers, employment aspects of M&A transactions, and non-competition agreements. He represents employers in litigation with employees and the Social Insurance Institution. He is also experienced in the law of social insurance and processing of employees’ personal data.

He is the author of articles on employment law in such publications as Rzeczpospolita. He is also a co-author of the employment blog Kodeks w pracy.

Adam completed the program of the American Law Center, offered by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Florida.

Recent projects

 • Advising on restructuring and group layoffs, including a collective labor dispute and negotiations with the labor union on the group layoffs agreement and successful representation of the employer in litigation initiated by employees claiming damages for unlawful termination
 • Advising on restructuring and assisting during the group layoff process and voluntary attrition program, including drafting necessary documents, participation in the information and consultation process with employee representatives, negotiating the group layoff agreement, and assistance in resolving issues of individual laid-off employees
 • Advising on succession of accident insurance premium after transfer of employees and effective representation of social insurance remitters in litigation seeking to confirm the succession of the premium by the new employer
 • Auditing a company’s employment documentation and practices

Adam Nierzwicki jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie pracy, posiada także doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych.

Doradza w zakresie wszystkich aspektów prawa pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę (w tym w ramach procedury zwolnień grupowych), transferu pracowników i pracowniczych aspektów transakcji M&A, czasu pracy oraz zawierania umów o zakazie konkurencji. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Posiada również doświadczenie w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych oraz przetwarzania danych osobowych pracowników.

Jest autorem artykułów prasowych z zakresu prawa pracy publikowanych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.

Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych, włącznie ze sporem zbiorowym i negocjowaniem z zakładową organizacją związkową porozumienia w sprawie zwolnień grupowych oraz skuteczne reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed sądem pracy wszczętych z inicjatywy pracowników żądających odszkodowania za sprzeczne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zakończonych korzystnie dla pracodawcy
 • Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych połączonym z programem dobrowolnych odejść, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w procesie informowania i konsultacji zamierzonych działań z przedstawicielami pracowników, negocjowanie z nimi porozumienia oraz pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
 • Doradztwo w sprawie sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe po transferze pracowników oraz skuteczne reprezentowanie płatnika w postępowaniu sądowym mającym na celu stwierdzenie sukcesji stopy procentowej składki przez nowego pracodawcę
 • Przeprowadzenie audytu dokumentacji oraz praktyki działania spółki w sprawach pracowniczych