Global menu

Our global pages

Close
 
Aleksandra Pędzich, Lawyer

Aleksandra Pędzich

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Energy and infrastructure
  • Public procurement

Practice notes

Aleksandra Pędzich is a lawyer in the Public Contracts and Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

She specialises in energy law (with a focus on issues related to investment projects in the energy and renewables sectors). She also deals with environmental law, including impact assessments and environmental permits, construction and zoning law and administrative procedures. She provides legal and regulatory support to clients in the energy sector.

Prior to joining the firm, Aleksandra gained experience in Warsaw law firms as well as working for a renewable energy company specialising in large-scale photovoltaic power plant projects in European countries.

She advised on the development of renewable energy projects and conducted administrative and administrative court proceedings for more than 150 investment projects. She has participated in the preparation of due diligence reports. She has extensive experience in obtaining permits for RES investments.

Aleksandra holds a law degree from The Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Selected projects

  • Advising investment companies in appeal proceedings before public administration authorities at the stages of obtaining permit decisions.
  • Advising on obtaining a decision on environmental conditions for a photovoltaic power plant with a capacity of over 200 MW.
  • Advising an entity in the energy sector on applying for European Union aid funds.
  • Participation in legal analyses for the client with regard to the pending annulment of environmental decisions issued for the implementation of wind farm and photovoltaic projects.

Aleksandra Pędzich jest prawnikiem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie energetycznym (z wyszczególnieniem kwestii związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w sektorach elektroenergetycznym i odnawialnych źródeł energii). Zajmuje się również prawem ochrony środowiska, z uwzględnieniem ocen oddziaływania na środowisko i pozwoleń środowiskowych, prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procedurami administracyjnymi. Zapewnia prawne i regulacyjne wsparcie dla klientów z sektora energetycznego.

Przed dołączeniem do kancelarii doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, jak również pracując dla firmy z sektora energetyki odnawialnej specjalizującej się w wielkopowierzchniowych projektach elektrowni fotowoltaicznych w krajach europejskich. Doradzała w zakresie rozwoju projektów odnawialnych źródeł energii, prowadziła postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne dla ponad 150 projektów inwestycyjnych. Uczestniczyła w przygotowaniach do badań due diligence. Posiada bogatą praktykę przy uzyskiwaniu pozwoleń warunkujących możliwość realizacji inwestycji OZE.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty

  • Doradztwo prawne dla spółek inwestycyjnych w postępowaniach odwoławczych przed organami administracji publicznej na etapach uzyskiwania decyzji dotyczących realizowanych przedsięwzięć.
  • Koordynacja procesu pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 200 MW.
  • Doradztwo na rzecz podmiotu z sektora energetyki w zakresie ubiegania się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej.
  • Udział w analizach prawnych dla klienta w zakresie zainicjowanych przez strony postępowania/organizacje społeczne postępowań, toczących się celem stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanych dla realizacji przedsięwzięć farm wiatrowych i fotowoltaicznych.