Global menu

Our global pages

Close
 
Łukasz Petelski, Senior Associate

Łukasz Petelski

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

  • Energy and infrastructure

Practice notes

Łukasz Petelski jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w doradztwie dla branży energetycznej. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości i prawa ochrony środowiska, zajmuje się także obsługą prawną transakcji finansowania projektów deweloperskich w energetyce.

Brał udział w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w tym w postępowaniach taryfowych, koncesyjnych, związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Przygotowywał i negocjował kluczowe umowy dla branży energetycznej (m.in. PPA, CPPA, CPA, O&M, BoP, EPC).

Przygotowywał wzorce umów na świadczenie usług dystrybucji energii oraz umowy kompleksowe. Jego doświadczenie obejmuje udział w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych oraz projektów energetyki wiatrowej. Doradzał przy transakcjach M&A na polskim rynku energii.

Jest prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego, w szczególności z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej oraz autorem publikacji na ten temat.

Wybrane projekty

  • Doradztwo na rzecz dewelopera OZE w dwóch procesach due diligence i dwóch transakcjach dotyczących łącznie 128 MW mocy PV
  • Doradztwo na rzecz banków zagranicznych w transakcji finansowania (budowa portfela fotowoltaicznego o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 80 MW) 
  • Doradztwo dla LITGRID AB, litewskiego operatora sieci przesyłowych, w związku z zawarciem umowy o współpracy z polskim operatorem w zakresie realizacji „Harmony Link” – podmorskiego kabla prądu stałego, łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy | Sporządzenie szeregu raportów due diligence projektów fotowoltaicznych (o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 1 GW)
  • Doradztwo PGNiG S.A. w procedurze Open Season dla projektu Baltic Pipe


Łukasz Petelski is an attorney-at-law in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in advising the energy industry. He also has experience in real estate and environmental law, and provides legal support in transactions financing energy-sector development projects. Łukasz has participated in numerous proceedings before the President of the Energy Regulatory Office (URE), including tariff proceedings, concession proceedings and proceedings related to connections to the power grid. He has drafted and negotiated key agreements for the power industry (such as PPA, CPPA, CPA, O&M, BoP and EPC).

He has drafted standard form contracts for delivery of power distribution services as well as comprehensive contracts. His experience includes involvement in detailed studies of photovoltaic projects and wind-energy projects. Łukasz has advised on several M&A transactions on the Polish energy market.

He is a lecturer at conferences and seminars on energy law, particularly renewables and energy efficiency, and is the author of publications on issues in the energy sector.

Selected projects

  • Advising RES developer in two due diligence processes and two transactions related in total to 128 MW of PV capacity
  • Advising foreign banks in the financing transaction (construction of solar portfolio of total installed capacity over 80 MW)
  • Advising LITGRID AB, the Lithuanian Electricity Transmission System Operator, on the conclusion of the cooperation agreement regarding the construction of the “Harmony Link” submarine cable between Lithuania and Poland 
  • Drafting several due diligence reports on photovoltaic projects (with a combined installed capacity exceeding 1 GW)
  • Advising PGNiG S.A. on Open Season projects for the Baltic Pipe project