Global menu

Our global pages

Close
 
Joanna  Polkowska, Senior Associate

Joanna  Polkowska

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Intellectual property
  • Other

Practice notes

Joanna Polkowska is an attorney at law on the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in intellectual property law. She also handles matters involving unfair competition, advertising law, and commercial litigation.

Before joining Eversheds Sutherland she worked with renowned Polish and international law firms with leading practices in intellectual property.

Joanna supports clients in obtaining protection and combating infringements of trademarks, industrial designs, patents, supplementary protection rights, and copyright. She has been working for leading companies from the FMCG, automotive, pharmaceutical and R&D sectors. She has represented clients in many judicial proceedings involving intellectual property and unfair competition, including cases of parallel import, exploitation of the reputation of competitors’ products, and misleading advertising. She appears in registration and contentious proceedings involving industrial property before the Polish Patent Office, EUIPO and the administrative courts.

She has a wealth of experience in negotiating and drafting contracts for transfer and licensing of intellectual property rights and knowhow. She advises on the use of trademarks as keywords in online advertising. Her practice also includes arbitration regarding internet domains before the WIPO Arbitration and Mediation Center in Geneva and the Internet Domains Arbitration Court at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.

She has conducted lectures for trainees at the Polish Chamber of Patent Attorneys on protection of EU trademarks and patents. She is also a speaker at prominent industry conferences.

Selected projects

  • Advising one of the world’s largest automotive manufacturers in over 20 successful arbitration cases regarding registration by unauthorized persons of internet domain names containing the client's trademarks 
  • Representing a global producer from the FMCG sector in litigation regarding parallel import and marketing of original goods not intended for the EEA market 
  • Advising a leading Polish chemical company on an investment project worth over PLN 17 million including transfer of technology and knowhow
  • Representing one of the largest pharmaceutical companies in administrative court proceedings on supplementary protection rights for a medicinal product in a precedent-setting case affecting the existing practice for granting such protection by the Polish Patent Office

Joanna Polkowska jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Zajmuje się również sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy oraz prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracowała z renomowanymi polskimi oraz międzynarodowymi kancelariami prawnymi, których wiodącą praktyką jest ochrona własności intelektualnej.

Wspiera klientów w zakresie uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, dodatkowych praw ochronnych oraz praw autorskich. Pracuje dla wiodących spółek z sektorów FMCG, motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz R&D. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowych z zakresu własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w sprawach dotyczących importu równoległego, wykorzystywania renomy cudzego produktu przy wprowadzaniu własnych produktów na rynek przez konkurentów oraz reklamy wprowadzającej konsumentów w błąd. Występuje w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi.

Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu umów związanych z transferem i licencjonowaniem praw własności intelektualnej oraz know-how. Doradza w zakresie wykorzystywania znaków towarowych jako słów kluczowych w reklamie internetowej. Jej praktyka obejmuje również prowadzenie postępowań arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Prowadziła wykłady szkoleniowe dla aplikantów przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w tematyce związanej z ochroną unijnych znaków towarowych oraz patentów. Jest prelegentem na renomowanych konferencjach branżowych.

Wybrane projekty

  • Obsługa jednego z największych na świecie producentów z branży motoryzacyjnej w ponad 20 zakończonych sukcesem postępowaniach arbitrażowych dotyczących rejestracji nazw domen internetowych zawierających znaki towarowe przez podmioty nieuprawnione
  • Reprezentowanie globalnego producenta z branży FMCG w sporach sądowych dotyczących importu równoległego i wprowadzania do obrotu oryginalnych towarów nieprzeznaczonych na rynek EOG
  • Doradztwo na rzecz wiodącej polskiej spółki z sektora chemicznego przy projekcie inwestycyjnym o wartości przekraczającej 17 milionów złotych, obejmującym transfer technologii i know-how
  • Reprezentowanie jednego z największych międzynarodowych koncernów farmaceutycznych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przedmiocie uzyskania dodatkowego prawa ochronnego na produkt leczniczy w sprawie o precedensowym znaczeniu z punktu widzenia dotychczasowej praktyki udzielania tych praw przez Urząd Patentowy RP