Global menu

Our global pages

Close
 
Tomáš Procházka, Partner

Tomáš Procházka

Partner

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Employment law
  • Industrials
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Tomáš heads our Employment Practice Group and regularly receives top (Band 1) recommendations from legal directories, which describe him as “among the absolute best advocates when it comes to labor law in the country” with sources praising “his ability to take a holistic view on legal requirements of a company”.

Tomáš advises on all issues related to employment law but is best known for contentious employment issues, including employment terminations and whistle-blower disputes. Tomáš further specializes in manager’s liability, employment aspects of commercial and corporate transactions, trade union relations and strategic employment issues.

Tomáš is a member of the Advisory Committee on Labor Law at the Czech Bar Association, a founding member of Czech Employment Lawyers Association (CzELA), a member of Expert Advisory Board of Association for Development of Collective Bargaining and Labor Relations, and a mediator of collective bargaining disputes appointed by the Ministry of Labor and Social Affairs.

Tomáš frequently lectures and regularly publishes in various professional magazines. Apart from Czech, he is fluent in English.


Tomáš vede náš pracovněprávní tým a pravidelně získává špičkové hodnocení (Band 1) v mezinárodních žebříčcích právních služeb, které ho popisují jako „jednoho z nejlepších advokátů na pracovní právo v zemi“, a hodnotitelé oceňují „jeho schopnost komplexního pohledu na právní potřeby firmy“.

Tomáš se zabývá pracovním právem v celé šíři, ale je nejznámější v oblasti sporné agendy, včetně ukončování pracovních poměrů a sporů s whistle-blowery. Tomáš se dále specializuje na odpovědnost manažerů, pracovněprávní aspekty obchodních transakcí, vztahy s odbory a strategickou pracovněprávní problematiku.

Tomáš je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, zakládajícím členem Czech Employment Lawyers Association (CzELA), členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní spory jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové činnosti a pravidelně přispívá do různých odborných časopisů. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Tomáš leitet unser arbeitsrechtliches Team und erlangt regelmäßig eine Spitzenbewertung (Band 1) in internationalen Ranglisten der Rechtsdienstleistungen, die ihn als „einen der besten Anwälte für Arbeitsrecht im Land“ bezeichnen, und die Bewerter schätzen „seine Fähigkeit, die Rechtsbedürfnisse einer Firma umfassend wahrzunehmen“.

Tomáš befasst sich mit dem Arbeitsrecht in seiner ganzen Breite, ist aber am berühmtesten im Bereich der Streitagenda, einschließlich der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Streitigkeiten mit Whistle-Blowery. Tomáš spezialisiert sich weiter auf die Managerhaftung, arbeitsrechtliche Aspekte der Handelstransaktionen, Beziehungen zu Gewerkschaften und mit der strategischen arbeitsrechtlichen Problematik.

Tomáš ist Mitglied der Abteilung für Arbeitsrecht der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, Gründungsmitglied der Czech Employment Lawyers Association (CzELA), Mitglied des Kollegiums der Experten der Assoziation für die Entwicklung der Tarifverhandlung und vom Ministerium für Arbeit und Soziales bestellter Vermittler für tarifliche arbeitsrechtliche Streitigkeiten.

Neben der Anwaltspraxis hält Tomáš Vorträge und trägt regelmäßig zu diversen Fachzeitschriften bei. Außer Tschechisch spricht er verhandlungssicher Englisch.