Global menu

Our global pages

Close
 
Agnieszka Sagan-Jeżowska, Senior Associate

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial and IT
 • Intellectual property
 • Privacy, data protection and cybersecurity

Practice notes

Agnieszka Sagan-Jeżowska is an attorney at law on the Commercial team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She specializes in the law of data protection and privacy. She also handles information security, intellectual property law, and commercial law.

She has over 12 years of experience providing legal advice to businesses and public-sector entities. Before joining the firm she cooperated with entities from the sectors of big data, media, insurance, manufacturing, construction, medical, automotive, real estate, publishing, NGOs, public administration, and business intelligence.

Agnieszka supports clients in the area of the General Data Protection Regulation, including attention to other fields of law, particularly labor law, cooperation with labor unions, e-commerce, contests and lotteries, copyright law, defamation, and other fields of protection of information: trade secrets, data security, IT and communications security, business continuity management, compliance, and classified information. She has an extensive practice in management and realization of implementation projects, tailoring clients’ operations to industry guidelines and codes, ensuring compliance with internal corporate regulations, and representing clients during inspections by regulators.

She cooperates with C.H. Beck publishers and is the author of practical guides to GDPR informational clauses and methods for implementing and verifying compliance with GDPR, and articles in the specialized administrative journal Informacja w administracji publicznej, and also serves as an expert on the Legalis platform.

Agnieszka a member of the general team of the Data Protection Working Group at the Ministry of Digital Affairs, a member of IAB Polska involved in drafting of a code of best practice for digital marketing, and a member of the Conference of Financial Companies in Poland (KPF) and co-author of the code of best practice for business intelligence bureaus.

She is a lecturer in postgraduate studies for data protection inspectors at the University of Economics and Human Sciences (AEH) in Warsaw, as well as a recognized trainer and speaker at prestigious industry conferences. She completed postgraduate studies in capital markets law and is a third-year doctoral student at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw.

Recent projects

 • Representing the largest commercial intelligence broker in Poland during an inspection by the president of the Personal Data Protection Office and drawing up a strategy with the capital group in the event of proceedings involving reuse of information from public registers and other open-source information
 • Conducting full implementation of GDPR at one of the largest international real estate development companies, developing dedicated solutions ensuring ergonomics of procedures in the firm and compliance with corporate guidelines, including preparation of a model for GDPR cooperation with customers and suppliers, inter alia with the use of drones on construction sites
 • Ensuring compliance with GDPR and requirements for provision of electronic services in the case of web and mobile applications, including with respect to receipt and exchange of information with counterparties obtained using cookies and other tools for gathering user data
 • Co-authoring the report “RegTech: The Importance of Regulatory Innovations for the Financial Sector and the State” and a memorandum on selected regulatory barriers for the FinTech sector in Poland
 • Memorandum on the use of GPS in corporate car fleets and establishment of the boundaries and grounds for monitoring of employees under various models for use of car fleets, including both office and field staff at a company with a fleet of several thousand automobiles
 • Legal advice on the grounds for operation of a deposit for biological materials and DNA bank at the Cardinal Wyszyński Institute of Cardiology in Anin
 • Implementation of a data loss prevention system, information security procedures, and business continuity management at Polish companies from the Uniqa group
 • Advising on a draft of the National Receipt Lottery program from the Ministry of Finance

Agnieszka Sagan-Jeżowska jest radcą prawnym w zespole Commercial kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. Zajmuje się również bezpieczeństwem informacji, prawem własności intelektualnej oraz prawem gospodarczym.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu oraz podmiotów z sektora publicznego. Przed dołączeniem do kancelarii współpracowała z podmiotami z branży big data, wydawniczo-mediowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, budowlanej, medycznej, motoryzacyjnej, zarządzania nieruchomościami, wydawniczej, NGO, administracji publicznej, BIG.
 
Wspiera klientów w zakresie RODO, z uwzględnieniem innych dziedzin prawa, w szczególności prawa pracy, współpracy ze związkami zawodowymi, w obszarze e-commerce, konkursów i loterii, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych oraz innych obszarów ochrony informacji: tajemnicy przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, BCM, compliance, informacji niejawnych. Posiada bogatą praktykę w zarządzaniu i realizacji kompleksowych projektów wdrożeniowych, dostosowywaniu działalności klientów do wytycznych i kodeksów branżowych, zapewnianiu zgodności z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi oraz w reprezentowaniu klientów podczas kontroli organu nadzoru.

Współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck, jest autorką praktycznych poradników zawierających wzory klauzul informacyjnych RODO oraz metodyki wdrożenia i weryfikacji zgodności z RODO, artykułów w czasopiśmie specjalistycznym Informacja w administracji publicznej oraz ekspertem na platformie Legalis. Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Jest członkiem Zespołu Ogólnego Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, członkiem IAB Polska uczestniczącym w pracach opracowywania kodeksu dobrych praktyk dla digital marketingu oraz członkiem KPF i współautorem kodeksu dobrych praktyk dla biur informacji gospodarczych.

Wykłada na podyplomowych studiach dla inspektorów ochrony danych na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jest cenionym trenerem szkoleniowym oraz prelegentem na prestiżowych konferencjach branżowych.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa rynku kapitałowego. Jest doktorantem III roku na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ostatnie projekty

 • Reprezentacja największego brokera informacji gospodarczej w Polsce podczas kontroli Prezesa UODO oraz opracowanie strategii z grupą kapitałową na wypadek postępowania dotyczącego ponownego wykorzystywania informacji z rejestrów publicznych oraz informacji pozyskiwanych z innych źródeł jawnych
 • Przeprowadzenie pełnego wdrożenia RODO w jednej z największych międzynarodowych spółek deweloperskich, opracowanie dedykowanych rozwiązań zapewniających ergonomikę postępowania w firmie oraz zgodność z wytycznymi korporacyjnymi, w tym przygotowanie modeli współpracy z kontrahentami w zakresie RODO, m.in. z zastosowaniem dronów na terenie budowy
 • Zapewnienie zgodności z RODO oraz wymogami dotyczącymi świadczenia usługi drogą elektroniczną aplikacji dostępnych webowo oraz mobilnie, w tym w zakresie pozyskiwania oraz wzajemnej wymiany z kontrahentami informacji pozyskiwanych z plików Cookies oraz innych narzędzi gromadzących dane o użytkownikach
 • Współautorstwo raportu RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa oraz Memorandum FinTech w przedmiocie wybranych barier regulacyjnych dla sektora FinTech w Polsce
 • Memorandum ws. stosowania GPS w służbowej flocie samochodowej i określenie granic i podstaw stosowania monitorowania pracowników z uwzględnieniem różnych modeli korzystania z samochodów flotowych, w tym z uwzględnieniem pracowników biurowych oraz pracowników terenowych w spółce posiadającej kilkutysięczną flotę samochodową
 • Doradztwo prawne w zakresie podstaw działalności Depozytu materiału biologicznego oraz Banku DNA w Instytucie Kardiologii im. Wyszyńskiego w Aninie
 • Wdrożenia systemu DLP, procedur bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ciągłością działania w polskich spółkach z grupy UNIQA
 • Opiniowanie projektu Narodowej Loterii Paragonowej z ramienia Ministerstwa Finansów