Global menu

Our global pages

Close
 
Witold Sławiński, Counsel

Witold Sławiński

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Construction and engineering

Practice notes

Witold Sławiński is head of construction & engineering team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in legal support for development processes and construction contracts for firms from the construction sector, particularly the building automation segment. He also represents clients in disputes and advises on business negotiations and commercial contracts, in particular contracts for construction work.

He has nearly 15 years of experience providing legal advice on implementation of major infrastructure projects involving public contracts for construction of roads and stadiums, including representation of clients before the National Appeal Chamber (among other matters, handling proceedings for award of contracts for selection of technical and economic advisers on motorway projects in Poland, and advice on design and execution of sections of the A2 and A4 expressways to toll expressway standards), and preparing and conducting proceedings for the national toll collection system for motorways and expressways.

Witold has worked for leading companies from the industrial automation and cooling industries, including a global leader in the field of electronic security and fire protection systems, a renowned supplier of fittings and valves for industry and power, and one of the world’s leading producers of heating and cooling systems, advising them on business negotiations, commercial contracts, and dispute resolution.

In May 2018 he was appointed Vice President of the Management Board of The European Society for Better Business Relations with Asia, Middle East and Africa (ASEMEA).

He is the author of numerous publication on public procurement and civil law.

He completed an LL.M. in international and comparative law at Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Recent projects

 • Ongoing advice on public procurement law for companies from an international group operating in the sectors of water and wastewater, energy, waste management, and transport
 • Comprehensive advice in the role of corporate counsel for a world leader in production of heating and cooling systems
 • Many years of ongoing legal advice and legal support for development projects and construction contracts for firms in the construction industry, particularly manufacturers of construction machinery
 • Ongoing and comprehensive legal support in business negotiations, drafting and conclusion of commercial contracts, and dispute resolution, for companies from one of the world’s leading groups providing electronic fire safety and protection systems, and for companies from the group of a renowned provider of industrial fittings, throttles and valves for the industrial and energy sectors and electronic heating systems
 • Representation before the state court of a Polish engineering company providing advisory services in the field of road transport, environmental protection and construction
 • Representation and litigation advice for one of Poland’s largest producers of crushed aggregate supplying the needs of strategic national road projects
 • Legal advice and drafting of pleadings in pre-litigation negotiations for one of Poland’s largest urban engineering companies

Witold Sławiński jest adwokatem, szefem zespołu prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych oraz zawierania i opiniowania umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej oraz budową stadionów, obejmujące reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. obsługa postępowań o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce, doradztwo w zakresie projektowania i wykonywania dostosowania odcinków autostrady A2 i A4 do standardów autostrady płatnej) oraz w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat, umożliwiający pobieranie opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Pracował dla wiodących spółek z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, m.in. światowego lidera w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki oraz światowego lidera będącego producentem systemów chłodzących i grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA.

Ostatnie projekty

 • Bieżąca obsługa spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, transportu w dziedzinie prawa zamówień publicznych
 • Kompleksowa obsługa prawna typu in-house dla światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych
 • Wieloletnie bieżące doradztwo prawne oraz obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
 • Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna spółek z grupy światowego lidera w dziedzinie rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz spółek z grupy renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki, jak również elektronicznych systemów grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych
 • Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
 • Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
 • Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych w Polsce firm gospodarki komunalnej