Global menu

Our global pages

Close
 
Aleksander Szostak, Lawyer

Aleksander Szostak

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Mergers and acquisitions
  • Real estate

Practice notes

Aleksander Szostak is a lawyer in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland.

He also practices international arbitration and EU law. He advises Polish and foreign firms on day-to-day corporate matters. He is the co-author of articles on the firm’s litigation blog Lepsza taktyka/smart strategy, the blog of the International Institute for Conflict Prevention and Resolution and the IBA journal Dispute Resolution International, and in the Polish bar journal Palestra on the compliance of international investment treaties with EU law and the future of intra-EU investment and commercial arbitration. He is involved in the activity of the European Society for Better Business Relations with Asia, the Middle East and Africa.

He graduated with Master in Laws degree from the University of Amsterdam with specialization in international investment and trade law. He is also a graduate of Maastricht University, European Law School. During his studies he participated in a student exchange program at the Chinese University of Hong Kong, where he improved his knowledge of business law and international law. Aleksander is a member of the SHIELD research team - Study Hub for International Economic Law and Development of the law faculty of the University of Copenhagen. He is involved in the team's activities as PhD fellow (external researcher). He is currently preparing his doctoral dissertation on international investment arbitration and treaties on protection of foreign investment at the Koźmiński University Law School.

Recent projects

  • Advising a US company from the defense industry on conclusion of a contract for lease of office space in Warsaw
  • Advising in an arbitration dispute under the rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce

Aleksander Szostak jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć polskiego biura Eversheds Sutherland.

Zajmuje się ponadto  arbitrażem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Doradza polskim i zagranicznym firmom w bieżących sprawach korporacyjnych.

Jest współautorem artykułów publikowanych na kancelaryjnym blogu Lepsza taktyka/smart strategy, na blogu The International Institute for Conflict Prevention and Resolution, dziennika International Bar Association: Journal Dispute Resolution International oraz w periodyku Palestra: Pismo Adwokatury Polskiej, na temat zgodności międzynarodowych traktatów o ochronie inwestycji z prawem Unii Europejskiej i przyszłości wewnątrzunijnego arbitrażu inwestycyjnego i handlowego. Angażuje się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Ukończył studia na Uniwersytecie Amsterdamskim ze specjalizacją: międzynarodowe prawo inwestycyjne i handlowe oraz studia na Uniwersytecie w Maastricht ze specjalizacją: prawo Unii Europejskiej. W trakcie studiów uczestniczył w programie wymiany studenckiej na Chińskim Uniwersytecie w Hong Kongu, gdzie doskonalił wiedzę z zakresu prawa biznesowego i międzynarodowego. Jest członkiem zespołu badawczego SHIELD – Study Hub for International Economic Law and Development wydziału prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego. W działalność zespołu angażuje się jako PhD fellow (external researcher). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego i traktatów o ochronie inwestycji zagranicznych w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla amerykańskiej spółki z branży zbrojeniowej przy zawieraniu umowy najmu powierzchni biurowej w Warszawie
  • Doradztwo w sporze arbitrażowym według Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie