Global menu

Our global pages

Close
 
Helga Vernarcová, Senior Associate

Helga Vernarcová

Senior Associate

Languages

Slovak, English and German

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Commercial and IT
  • Employment law
  • Privacy, data protection and cybersecurity

Practice notes

In her practice Helga Vernarcová focuses mainly on labour law and personal data protection, where she is a Certified International Privacy Professional / Europe (CIPP/E) and Certified International Privacy Manager (CIPM). She also focuses on corporate and commercial law and intellectual property law.

She was formerly a senior lawyer at Balcar, Polanský & spol. A graduate of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava in 2005, she is a member of the Slovak Bar Association as well as the International Association of Privacy Professionals. In addition to her native Slovak she speaks English and German.


Helga Vernarcová sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na pracovné právo a ochranu osobných údajov, v ktorej oblasti je držiteľkou medzinárodne uznávaných certifikátov Certified International Privacy Professional / Europe (CIPP/E) a Certified International Privacy Manager (CIPM). Helga sa taktiež venuje korporátnej a obchodnoprávnej agende a právu duševného vlastníctva.

V minulosti bola Helga vedúcou advokátkou advokátskej kancelárie Balcar, Polanský & spol. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2005. Okrem Slovenskej advokátskej komory je členkou International Association of Privacy Professionals. Popri rodnej slovenčine ovláda anglický a čiastočne nemecký jazyk.


Helga Vernarcová orientiert sich in ihrer Praxis insbesondere auf das Arbeitsrecht und den Datenschutz. In diesem Bereich ist sie im Besitz von international anerkannten Zertifikaten Certified International Privacy Professional / Europe (CIPP/E) und Certified International Privacy Manager (CIPM). Helga widmet sich auch der Gesellschaftsagenda, der handelsrechtlichen Agenda und dem gewerblichen Rechtsschutz.

In Vergangenheit war Helga leitende Anwältin der Anwaltskanzlei Balcar, Polanský & spol. Die Juristische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava schloss sie in 2005 ab. Außer der Slowakischen Anwaltskammer ist sie Mitglied der International Association of Privacy Professionals. Außer Slowakisch beherrscht sie Englisch und teilweise Deutsch.