Global menu

Our global pages

Close
 
Agnieszka Wierzbicka , Of Counsel

Agnieszka Wierzbicka

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Tax planning and consultancy

Practice notes

Agnieszka Wierzbicka is a tax adviser in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in tax law. She is an expert on tax aspects of economic processes, particularly sales transactions and restructuring procedures (in-kind contributions, reorganizations, mergers and divisions).

Over her 20 years of practice, she has taken part in numerous mergers and acquisitions, which she led from conceptual phase through completion of the post-transaction phase. She has participated in ventures involving various methods of financing projects and commercial processes, including greenfield developments under the available tax incentives. She is an experienced practitioner in the tax aspects of insuring sellers’ representations and warranties in contracts for sale of property rights. She has unique interdisciplinary experience gained, among other ventures, in pioneering projects in Poland involving the division of a bank and obtaining the status of a public-benefit organization for a foundation operating theaters.

In her career she has advised clients in most industries. She has provided ongoing tax advice for private equity funds and companies in the insurance, construction, retail and manufacturing industries. She has cooperated with leading law firms in Poland, where she advised companies that are leaders of their industries.

Agnieszka Wierzbicka is the author of a number of press articles and leader of a training series on clauses shaping the tax implications of transactions.

Selected projects

 • Legal and tax advice for a project of acquiring companies from the manufacturing sector
 • Tax advice for a project of acquiring companies from photovoltaic sector
 • Tax advice on establishing the rules for cooperation between companies in an international group including Polish and US companies
 • Tax advice on preparation and implementation of a cash pooling procedure in a corporate group including Polish and French companies
 • Tax advice on mechanisms for securitization of atypical assets, such as converting overdue receivables into instruments secured by the receivables

Agnieszka Wierzbicka jest doradcą podatkowym w zespole fuzji i przejęć polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie podatkowym. Jest ekspertką w obszarze podatkowych aspektów procesów gospodarczych, w szczególności w zakresie transakcji sprzedaży i procesów restrukturyzacji (aportów, przekształceń, połączeń i podziałów).

W trakcie swojej 20-letniej praktyki brała udział w licznych fuzjach i przejęciach, które prowadziła od fazy koncepcyjnej do zakończenia fazy potransakcyjnej. Uczestniczyła w przedsięwzięciach dotyczących różnych metod finansowania inwestycji i procesów gospodarczych, w tym inwestycji typu greenfield na gruncie dostępnych zachęt podatkowych. Jest doświadczoną praktyczką w zakresie podatkowych aspektów ubezpieczania oświadczeń i zapewnień sprzedającego, składanych w umowach sprzedaży praw majątkowych. Posiada unikalne doświadczenia interdyscyplinarnego działania zdobyte m.in. w ramach pionierskich na polskim rynku projektów podziału banku czy uzyskania statusu OPP przez fundację prowadzącą teatry.

W swojej karierze doradzała klientom z większości branż. Świadczyła usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla funduszy private equity, firm z sektora ubezpieczeniowego, budowlanego, handlu detalicznego i produkcyjnego. Współpracowała z wiodącymi na polskim rynku kancelariami prawnymi, w których doradzała firmom będącym liderami swoich branż.

Jest autorką szeregu publikacji prasowych oraz cyklu szkoleń na temat klauzul kształtujących podatkowe implikacje transakcji.

Wybrane projekty

 • Doradztwo prawne i podatkowe w projekcie nabycia spółek z branży produkcyjnej
 • Doradztwo podatkowe w projekcie nabycia spółek z branży fotowoltaicznej
 • Doradztwo podatkowe dotyczące ustalania zasad współpracy pomiędzy spółkami w międzynarodowej grupie kapitałowej, obejmującej spółki polskie i amerykańskie
 • Doradztwo podatkowe w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury cash pooling w grupie spółek, obejmującej spółki polskie i francuskie
 • Doradztwo podatkowe dotyczące mechanizmów konwersji niestandardowych aktywów, np. nieregulowanych terminowo wierzytelności, na papiery wartościowe zabezpieczone tymi należnościami