Global menu

Our global pages

Close
 
Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner

Krzysztof Wierzbowski

Senior Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Industrials
 • International arbitration
 • Investment treaty arbitration
 • Project and infrastructure finance
 • Public
 • Real estate

Practice notes

Krzysztof Wierzbowski is the senior partner at Eversheds Sutherland Poland. He heads the Infrastructure Projects practice. He is also the lead partner for Poland for the Industrials Sector Group.

Krzysztof is one of the pioneers of business law in Poland. From the early years of the free market he was involved in privatisations and restructurings of Polish companies and pioneering projects for financing large investments. He has participated in numerous reorganisations, mergers and divisions of international companies.

Krzysztof represented State Treasury in privatisations of several Polish breweries, vegetable fats and food processing plants, cement plants, glass mill, machine industry plant, as well as in privatisation of the telecommunications equipment sector, where the plants were acquired by Siemens, AT&T and Alcatel.

His clients included a major US aviation industry company, Brembo, Conoco, Du Pont, Eaton, Franke, Gerber, Johnson Matthey, LEGO, Lotos, Orlen, Mitsubishi, Northrop Grumman, Roca, Rolls-Royce, Siemens, a major US manufacturer of automotive components, Volvo, Westinghouse and State Treasury of Poland.

He has advised leading Polish and foreign companies on complex real estate and construction projects, such as pre- and post-acquisition regulating the legal status of property, construction of factories, shopping malls, logistics centres, office buildings and residential developments. He has advised Polish and foreign companies on complex infrastructure projects. Among other matters, he represented the General Directorate for National Roads and Motorways in negotiations of contracts for construction and operation of motorways and a DBFO contract for the national system of electronic toll collection.

Krzysztof has acted in numerous domestic and international arbitration proceedings. Among other matters, he represented an American investor in a bilateral investment treaty dispute. He has represented foreign investors before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. He has advised the State Treasury in a number of infrastructure-related judicial and arbitration disputes in Poland and abroad. He also represented one of the largest Polish companies in an IT dispute before an arbitral tribunal in New York.

Krzysztof is an arbitrator at the Court of Arbitration at Polish Confederation Lewiatan (the most influential organisation representing the interests of Polish employers at home and in the EU) and a member of the European Advisory Board of the Institute for Conflict Prevention & Resolution. For several years, he chaired the Infrastructure Committee of the American Chamber of Commerce in Poland.

He is regularly recommended by Polish and international legal rankings. In 2018 he was named a “Lawyer of the 30 Years” for his outstanding contribution to the development of the legal market during the era of transformation in Poland.

Selected projects

 • Advising the Polish State Treasury in a long-lasting dispute with Autostrada Wielkopolska, ended before the CJEU, regarding the case of state aid incompatible with the common market
 • Representing Gerber in privatisation of Alima, the baby food processing company located Rzeszów (Poland) and working for the company thereafter
 • Representing Ameritech in negotiations, incorporation of the major JV (first Polish mobile telephony operator Centertel) and was then working for the company, including on various network development and regulatory matters.
 • Representing PTK Centertel and Telekomunikacja Polska (currently Orange Polska) in hundreds of regulatory, administrative and judicial disputes and competition matters
 • Advising General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) on the negotiation of the DBFO agreement relating to A2 motorway section Świecko – Nowy Tomyśl (evaluated cost of the project is ca. EUR 1.6 billion)
 • Advising General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) on the preparation, selection of the concessionaires and negotiations of PPP projects, encompassing design, construction, financing and operation of A1 motorway section Stryków – Pyrzowice and A2 motorway section Stryków – Konotopa
 • Advising GDDKiA on the electronic toll collection project VIATOLL – from planning, through assistance in the procurement process, negotiations of the contract and advice on rollout as well as during the life of the project
 • Representation of the Polish State Treasury and the General Director for National Roads and Motorways in domestic and international judicial and arbitration disputes relating to the agreements on the construction and/or operation of motorways
 • Advising the Polish Ministry for Sports on a project relating to the organization of the UEFA football championship in Poland and Ukraine in 2012  

Krzysztof Wierzbowski jest adwokatem na stanowisku Senior Partner w polskim biurze Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką projektów infrastrukturalnych. Jest również partnerem odpowiadającym za lokalne doradztwo w ramach globalnej praktyki sektora przemysłowego.

Jest jednym z pionierów-praktyków prawa gospodarczego w Polsce. Od pierwszych lat wolnego rynku był zaangażowany w transakcje prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw oraz w pionierskie projekty finansowania dużych inwestycji. Uczestniczył w wielu przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek międzynarodowych. Reprezentował Skarb Państwa w prywatyzacjach kilku polskich browarów, fabryk tłuszczów roślinnych i przetwórstwa spożywczego, cementowni, huty szkła, zakładów przemysłu maszynowego, a także w prywatyzacji sektora sprzętu telekomunikacyjnego, gdzie zakłady zostały przejęte przez Siemens, AT&T i Alcatel.

Wielokrotnie doradzał wiodącym polskim i zagranicznym firmom przy złożonych projektach nieruchomościowych i budowlanych, takich jak regulacje stanu prawnego nieruchomości przed i po nabyciu, budowa fabryk, galerii handlowych, centrów logistycznych, biurowców i osiedli mieszkaniowych.

Doradzał polskim i zagranicznym firmom przy złożonych projektach infrastrukturalnych. Reprezentował m.in. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w negocjacjach umów na budowę i eksploatację autostrad oraz umowy DBFO na krajowy system elektronicznego poboru opłat.

Do grona jego klientów z sektora przemysłowego należą m.in.: wiodąca amerykańska spółka lotnicza, Brembo, Conoco, Du Pont, Eaton, Franke, Gerber, Johnson Matthey, LEGO, Lotos, Orlen, Mitsubishi, Northrop Grumman, Roca, Rolls-Royce, Siemens, wiodący amerykański producent części samochodowych, Volvo, Westinghouse czy Skarb Państwa RP.

Występował w licznych sprawach sądowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Reprezentował m.in. amerykańskiego inwestora w sporze opartym o BIT. Prowadził sprawy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej na rzecz inwestorów zagranicznych. Doradzał Skarbowi Państwa w szeregu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Reprezentował jedną z największych polskich spółek w sporze z zakresu IT przed sądem arbitrażowym w Nowym Jorku.

Krzysztof Wierzbowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz członkiem European Advisory Board przy Institute for Conflict Prevention & Resolution. Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi ds. Infrastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Od lat jest regularnie rekomendowany przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku otrzymał tytuł „Prawnik 30-lecia" za szczególny wkład w rozwój polskiej branży prawniczej w okresie transformacji.

Wybrane projekty

 • Doradztwo Skarbowi Państwa w wygranym przed sądami europejskimi sporze z Autostradą Wielkopolską o niedozwoloną pomoc publiczną
 • Reprezentowanie Gerbera podczas prywatyzacji Alimy, przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności dla niemowląt z siedzibą w Rzeszowie (Polska), a następnie praca dla tej spółki
 • Reprezentowanie Ameritech w negocjacjach, inkorporacji największego JV (pierwszego polskiego operatora telefonii komórkowej Centertel), a następnie praca dla firmy, m.in. nad rozwojem sieci i kwestiami regulacyjnymi
 • Reprezentowanie PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) w setkach sporów regulacyjnych, administracyjnych i sądowych oraz w sprawach z zakresu prawa konkurencji
 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z negocjowaniem umowy o budowę i eksploatację oraz umów finansowania autostrady A2 na odcinku Świecko-Nowy Tomyśl (szacunkowy koszt projektu to 1,6 mld euro)
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przygotowaniem, wyborem koncesjonariuszy i negocjacjami dotyczącymi projektów drogowych obejmujących projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z elektronicznym systemem poboru opłat VIATOLL – od planowania poprzez procedurę zamówienia, negocjowanie umowy po doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem projektu.
 • Reprezentowanie Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w krajowych i międzynarodowych sporach sądowych i arbitrażowych w związku z wykonaniem umów o budowę i eksploatację autostrad
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu przy przygotowaniu oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  

 

Go to PL page >