Global menu

Our global pages

Close
 
Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner

Krzysztof Wierzbowski

Senior Partner

Languages

Polish and English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Energy and infrastructure
 • International arbitration
 • Investment treaty arbitration
 • Mergers and acquisitions
 • Project and infrastructure finance
 • Public
 • Real estate
 • Transport

Practice notes

Krzysztof Wierzbowski is the senior partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He heads Infrastructure & Real Estate practice.

He is one of the pioneers of business law in Poland. From the early years of the free market he was involved in privatisations and restructurings of Polish companies and pioneering projects for financing large investments. He has advised foreign investors, banks, international financial institutions, National Investment Funds and the Ministry of Privatisation. He has participated in numerous reorganisations, mergers and divisions of international companies.

Krzysztof has particular experience in the field of telecommunications, including projects shaping the telecommunications market in Poland. In 1991, he participated in the negotiations to create the country’s first mobile operator, PTK Centertel, subsequently he was working for the company for many years. Krzysztof has represented PTK Centertel and Telekomunikacja Polska (currently Orange Polska) and many other clients in regulatory, administrative and judicial disputes and competition matters, including precedent-setting antitrust cases.

He has advised Polish and foreign companies on complex infrastructure projects. Among other matters, he represented the General Directorate for National Roads and Motorways in negotiations of contracts for construction and operation of motorways and a DBFO contract for the national system of electronic toll collection.

Krzysztof has appeared in numerous court cases and international arbitration proceedings. Among other matters, he represented an American investor in a bilateral investment treaty dispute. He has represented foreign investors before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. He has advised the State Treasury in a number of infrastructure-related judicial and arbitration disputes in Poland and abroad. He represented one of the largest Polish companies in an IT dispute before an arbitral tribunal in New York.

On numerous occasions he has advised leading Polish and foreign companies on complex real estate projects, such as construction of factories, shopping malls, logistics centres, office buildings and residential developments.

Krzysztof Wierzbowski is an arbitrator at the Court of Arbitration at Polish Confederation Lewiatan (the most influential organisation representing the interests of Polish employers at home and in the EU) and a member of the European Advisory Board of the Institute for Conflict Prevention & Resolution. For several years, he chaired the Infrastructure Committee of the American Chamber of Commerce in Poland.

He is regularly recommended by Polish and international legal rankings. In 2018 he was named a “Lawyer of the 30 Years” for his outstanding contribution to the development of the legal market during the era of transformation in Poland.

Selected projects

 • Advising General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) on the negotiation of the DBFO agreement relating to A2 motorway section Świecko – Nowy Tomyśl (evaluated cost of the project is ca. EUR 1.6 billion)
 • Advising General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) on the preparation, selection of the concessionaires and negotiations of PPP projects, encompassing design, construction, financing and operation of A1 motorway section Stryków – Pyrzowice and A2 motorway section Stryków – Konotopa
 • Advising GDDKiA on the electronic toll collection project VIATOLL – from planning, through assistance in the procurement process, negotiations of the contract and advice on rollout as well as during the life of the project 
 • Representation of the Polish State Treasury and the General Director for National Roads and Motorways in domestic and international arbitration disputes relating to the agreements on the construction and operation of motorways
 • Advising the Polish Ministry for Sports on a project relating to the organization of the UEFA football championship in Poland and Ukraine in 2012

Krzysztof Wierzbowski Krzysztof Wierzbowski jest adwokatem zajmującym stanowisko Senior Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.  

Jest jednym z pionierów-praktyków prawa gospodarczego w Polsce. Od pierwszych lat wolnego rynku był zaangażowany w transakcje prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw oraz w pionierskie projekty finansowania dużych inwestycji. Doradzał zagranicznym inwestorom, międzynarodowym instytucjom finansowym, Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz Ministerstwu Przekształceń Własnościowych. Uczestniczył w wielu przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek międzynarodowych.

Ma szczególne doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji, w tym przy realizacji wielu projektów, które kształtowały rynek telekomunikacyjny w Polsce. W 1991 roku uczestniczył w negocjacjach dotyczących utworzenia pierwszego operatora telefonii komórkowej PTK Centertel, następnie pracował dla tej firmy przez kolejne lata jej działalności. Reprezentował PTK Centertel i Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) oraz wielu innych klientów w licznych sporach regulacyjnych, w sprawach administracyjnych i sądowych, z zakresu prawa konkurencji, w tym w precedensowych sprawach antymonopolowych.

Doradzał polskim i zagranicznym firmom w złożonych projektach infrastrukturalnych. Reprezentował m.in. GDDKiA w negocjacjach umów o budowę i eksploatację autostrad oraz umowy BOT o budowę i zarządzanie krajowym systemem elektronicznego poboru opłat VIATOLL.

Występował w licznych sprawach sądowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Reprezentował m.in. amerykańskiego inwestora w sporze opartym o BIT i międzynarodową korporację w obejmującej szereg krajów sprawie o ochronę znaku towarowego. Prowadził sprawy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej na rzecz inwestorów zagranicznych. Doradzał Skarbowi Państwa w szeregu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Reprezentował jedną z największych polskich spółek w sporze z zakresu IT przed sądem arbitrażowym w Nowym Jorku.

Wielokrotnie doradzał wiodącym polskim i zagranicznym firmom przy złożonych projektach dotyczących nieruchomości, takich jak nabycie, budowa zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i logistycznych, biurowców oraz inwestycje mieszkaniowe.

Krzysztof Wierzbowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz członkiem European Advisory Board przy Institute for Conflict Prevention & Resolution. Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi ds. Infrastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Od lat jest regularnie rekomendowany przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku otrzymał tytuł „Prawnik 30-lecia" za szczególny wkład w rozwój polskiej branży prawniczej w okresie transformacji.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z negocjowaniem umowy o budowę i eksploatację oraz umów finansowania autostrady A2 na odcinku Świecko-Nowy Tomyśl (szacunkowy koszt projektu to 1,6 mld euro)
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przygotowaniem, wyborem koncesjonariuszy i negocjacjami dotyczącymi projektów drogowych obejmujących projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z elektronicznym systemem poboru opłat VIATOLL – od planowania poprzez procedurę zamówienia, negocjowanie umowy po doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem projektu.
 • Reprezentowanie Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w krajowych i międzynarodowych sporach sądowych i arbitrażowych w związku z wykonaniem umów o budowę i eksploatację autostrad 
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu przy przygotowaniu oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms