Global menu

Our global pages

Close
 
Prof. Konrad  Zacharzewski, Of Counsel

Prof. Konrad  Zacharzewski

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Capital market law
 • Financial institutions

Practice notes

Dr. Konrad Zacharzewski is an attorney at law and of counsel to the Banking and Finance team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializes in the law of obligations, capital markets, securities, banking and digital currencies. 

He is an assistant professor in the Department of Civil and Banking Law at the Faculty of Law and Administration at Nicolaus Copernicus University in Toruń.

He has many years of experience providing legal advice to capital market institutions. He has set up investment companies, developed a complete range of corporate procedures, and drafted the documentation for issues of investment certificates. Working for a specialized brokerage, he drafted a set of corporate procedures and internal regulations. His experience advising capital market institutions has also focused on such issues as asset management, corporate governance, anti money laundering, know your customer, outsourcing and compliance. 

He is a leading advisor on the law of digital currencies and distributed register technology (blockchain). He authored two groundbreaking research publications serving as the basis for legislative work in Poland in this field. He has advised entities involving in Bitcoin trading. Currently he is participating in conceptual work coordinated by the Ministry of Digital Affairs on inclusion of cryptocurrencies in the Polish legal system, economy and public life. In the banking area his focus includes issues of damages liability of banks, and he has also worked on “toxic options” cases.

He is the author of significant books and articles. For many years he has led training for legal staff (within the bar and the justice system).

Profesor Konrad Zacharzewski jest adwokatem zajmującym stanowisko of Counsel w zespole bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych, prawie bankowym oraz prawie walut cyfrowych. 

Pracuje na stanowisku Kierownika Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji rynku kapitałowego. Zakładał towarzystwo funduszy inwestycyjnych i opracował komplet procedur korporacyjnych, a także projektował emisje certyfikatów inwestycyjnych. Pracując na rzecz wyspecjalizowanego domu maklerskiego, opracował komplet procedur korporacyjnych oraz regulacji wewnętrznych. Jego dotychczasowe doświadczenia w doradztwie dla instytucji rynku kapitałowego koncentrują się również wokół takich zagadnień, jak zarządzanie aktywami, ład korporacyjny, AML, KYC, outsourcing oraz compliance

Jest liderem w doradztwie prawnym dotyczącym walut cyfrowych oraz technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Ma na swoim koncie dwie pionierskie w skali kraju publikacje naukowe, stanowiące podstawę prac legislacyjnych w ww. obszarze. Świadczył usługi dla podmiotów związanych z obrotem bitcoinami. Obecnie uczestniczy w koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach koncepcyjnych poświęconych usytuowaniu kryptowalut w systemie prawa polskiego oraz w polskiej gospodarce i w życiu publicznym. W dziedzinie bankowej skupia się m.in. na kwestiach odszkodowawczej odpowiedzialności banku, pracował również przy sprawach tzw. toksycznych opcji.  

Jest autorem znaczących publikacji książkowych i prasowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadr prawniczych (samorządów zawodowych oraz wymiaru sprawiedliwości).

Ostatnie projekty

 • Brał udział w sprawach na tle tzw. toksycznych opcji walutowych, kredytów walutowych oraz w związku z dochodzeniem od banku naprawienia szkody z uwagi na przedwczesne wypowiedzenie kredytu.
 • Brał udział w sprawach na tle dochodzenia roszczeń przeciwko emitentom obligacji, a także dochodził roszczeń względem emitentów z siedzibą za granicą.
 • W dziedzinie obrotu instrumentami finansowymi brał udział w sprawach karnych o popełnienie przestępstwa manipulacji.
 • Brał udział w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez bezprawne wykonywanie władzy publicznej przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 • Doradzał przedsiębiorcom z sektora walut cyfrowych w kwestiach regulaminów giełd bitcoinowych oraz w sprawach spornych.
 • Jako kurator doprowadził do reaktywacji przedwojennej osoby prawnej (przedwojennej spółki akcyjnej) i odzyskania składników jej majątku na zlecenie spadkobierców.

Wybrane publikacje

 • Umowa o pośrednictwo giełdowe (rozprawa doktorska), Toruń 2008
 • Prawo giełdowe, CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2012
 • Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2014
 • Szkoda giełdowa i jej naprawienie (rozprawa habilitacyjna), Toruń 2015
 • System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH Beck, Warszawa 2016

Prof. Konrad Zacharzewski is an attorney at law and of counsel to the Banking and Finance team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializes in the law of obligations, capital markets, securities, banking and digital currencies. 

He is Head of Department of Commercial Law and Capital Markets at The Kozminski University.

He has many years of experience providing legal advice to capital market institutions. He has set up investment companies, developed a complete range of corporate procedures, and drafted the documentation for issues of investment certificates. Working for a specialized brokerage, he drafted a set of corporate procedures and internal regulations. His experience advising capital market institutions has also focused on such issues as asset management, corporate governance, anti money laundering, know your customer, outsourcing and compliance. 

He is a leading advisor on the law of digital currencies and distributed register technology (blockchain). He authored two groundbreaking research publications serving as the basis for legislative work in Poland in this field. He has advised entities involving in Bitcoin trading. Currently he is participating in conceptual work coordinated by the Ministry of Digital Affairs on inclusion of cryptocurrencies in the Polish legal system, economy and public life. In the banking area his focus includes issues of damages liability of banks, and he has also worked on “toxic options” cases.

He is the author of significant books and articles. For many years he has led training for legal staff (within the bar and the justice system).

Recent projects

 • He has participated in cases involving “toxic currency options,” foreign-currency denominated loans, and claims against a bank for losses connected with cancellation of credit.
 • He has participated in cases pursuing claims against bond issuers, including foreign issuers.
 • He has participated in criminal cases involving suspected manipulation.
 • He has participated in cases seeking compensation for unlawful exercise of public authority by the State Treasury and local government.
 • He has advised digital currency companies on the terms of use of Bitcoin exchanges and in disputed matters.
 • Acting as a curator, instructed by the shareholders’ heirs, he succeeded in reactivating a prewar joint-stock company and recovering the company’s assets.