Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Bala, Senior Associate

Michał Bala

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Public procurement

Practice notes

Michał Bala is an attorney-at-law in the Public Contracts team at Eversheds Sutherland Poland.

Michał specializes in public procurement law. He also deals with commercial law, negotiating and servicing contracts as well as court and out-of-court disputes. He has extensive experience in providing comprehensive legal services to companies and public institutions.

Michał supports procuring entities in preparing and conducting public procurement procedures as well as contractors applying for procurement. He represents clients in disputes before the National Appeal Chamber and common courts, and advises at the stage of contract execution, representing clients in judicial or out-of-court dispute resolution. He works for leading companies in the IT, energy and construction sectors, as well as for key public sector institutions. He has extensive experience in the implementation of projects co-financed by the European Union.

Before joining Eversheds Sutherland he worked, among others, in one of the leading Polish law firms specializing in public procurement law.

Michał is the author of numerous publications in the field of public procurement law and commercial law in leading Polish dailies and trade press.

He graduated in law and European Studies at the University of Białystok. He also studied management at the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising the procuring party as part of a successful project for the construction and maintenance of the IT System of Protection of the Country against Extraordinary Hazards (ISOK). The value of the project was several dozen million PLN. The project is co-financed by the European Union. 
 • Advising at the stage of the public procurement procedure for the implementation of the contract under the project for the construction and implementation of an IT system implementing e-Services along with infrastructure and training under the project "e-Accreditation - platform for e-service support and management as part of accreditation and supervision processes in the area of the conformity assessment system ”. The project is co-financed by the EU funds. 
 • Advising one of the leading IT companies, including representation before the National Appeal Chamber, in obtaining and executing public contracts for the supply, implementation and maintenance of IT systems for government institutions. 
 • Advising on the implementation of a project co-financed by the European Union for the construction of a photovoltaic power plant based on devices producing electricity from renewable sources with a capacity of over 100 kWp. 
 • Advising the procuring party under the project Integration and development of water and sewage management in Józefów, Poland - Task 3a Construction of a sewage treatment plant with warranty service. The value of the project was several dozen million PLN.
 • Participation in the work of the Interministerial Team for Reform of Conformity Assessment and Market Surveillance Systems.

Michał Bala jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem gospodarczym, negocjowaniem i obsługą kontraktów oraz sporami sądowymi i pozasądowymi.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wspiera zamawiających w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Reprezentuje klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz doradza na etapie realizacji kontraktów, reprezentując klientów w ramach sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Pracuje dla wiodących spółek z sektora IT, energetyki, budownictwa, jak również dla kluczowych instytucji sektora publicznego. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował m.in. w jednej z wiodących kancelarii prawnych, specjalizującej się w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego w wiodących polskich dziennikach i prasie branżowej.

Ukończył prawo oraz europeistykę na Uniwersytecie w Białymstoku. Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach zakończonego sukcesem projektu na budowę i utrzymanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Wartość projektu wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
 • Doradztwo na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w ramach projektu na budowę i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e-Usługi wraz z infrastrukturą oraz szkoleniami w ramach projektu „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”. Projekt współfinansowany ze środków UE. 
 • Doradztwo na rzecz jednej z wiodących spółek branży IT, w tym reprezentacja przed KIO, przy pozyskiwaniu i realizacji zamówień publicznych na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych na rzecz instytucji rządowych.
 • Doradztwo przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na budowę elektrowni fotowoltaicznej opartej na urządzeniach produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł o mocy ponad 100 kWp. 
 • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach projektu Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie – Zadanie 3a Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym. Wartość projektu wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.
 • Udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku.