Global menu

Our global pages

Close
 
Agata Bator, Associate

Agata Bator

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure
 • Energy crisis – business resilience

Practice notes

Agata Bator is an attorney-at-law in the Governments & Energy team in the Polish office of Eversheds Sutherland.

She specializes in climate protection law, with a particular focus on EU ETS regulations.

Prior to joining Eversheds Sutherland, Agata worked at leading Polish and international law firms, where she advised companies in the broad energy industry, as well as non-governmental organizations and public institutions. For more than 4 years she worked in the Legal Team of the National Centre for Emissions Management.

She supports clients with regulatory and investment advice for the conventional energy sector, RES, system heat generators and the energy industry. She combines her experience gained in public administration with her knowledge of business needs and the international and EU climate protection regulations.

Agata completed an internship at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union, in the Environmental Protection Desk. She participated in the negotiating sessions of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as a member of the Polish delegation. She is the author of many articles and studies in the field of climate protection law.

Agata graduated from the Law Faculty of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (UMCS).

Selected projects

 • Coordinating due diligence on wind projects undertaken for an investor private equity fund. 
 • Advising a British investor on the lease agreements for the construction of wind farms. 
 • Advising a foreign bank on establishing collateral for real estate purchase financing agreements. 
 • Coordinating the preparation of comments on draft normative acts in the field of energy, in cooperation with members of a representative employer organization. 
 • Writing a chapter entitled "Legal bases of the regulation of the energy mix of member states by the European Union" in the monograph "Climate change in the light of the European Union and Polish law against a comparative background" and a chapter entitled "Transposition of EU regulations on the consideration of climate change in environmental impact assessments into the law of EU member states on the example of Poland and Ireland" in the monograph "Adaptation to climate change in EU and Polish climate policy and climate law".


Agata Bator jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących systemu EU ETS.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie doradzała podmiotom z szeroko pojętej branży energetycznej, jak również w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. W latach 2016-2021 pracowała w Zespole Prawnym Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Wspiera klientów w zakresie doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetyki konwencjonalnej, OZE, wytwórców ciepła systemowego oraz przemysłu. Łączy doświadczenia zdobyte w administracji publicznej ze znajomością potrzeb biznesu oraz międzynarodowego i unijnego wymiaru regulacji związanych z ochroną klimatu.

Odbyła staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, w Referacie Ochrony Środowiska. Jej doświadczenie obejmuje udział w sesjach negocjacyjnych organów ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jako członek polskiej delegacji. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych i opracowań z zakresu prawa ochrony klimatu.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Wybrane projekty

 • Koordynacja badań prawnych projektów wiatrowych realizowanych dla inwestora – funduszu private equity. 
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiego inwestora przy zawieraniu umów dzierżawy na potrzeby budowy farm wiatrowych. 
 • Doradztwo dla zagranicznego banku przy ustanawianiu zabezpieczeń umów finansowania nabycia nieruchomości. 
 • Koordynacja przygotowywania uwag do projektów aktów normatywnych z dziedziny energetyki, we współpracy z członkami reprezentatywnej organizacji pracodawców. 
 • Opracowanie rozdziału pt. „Podstawy prawne regulacji miksu energetycznego państw członkowskich przez Unię Europejską” w monografii „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” oraz rozdziału pt. „Transpozycja przepisów unijnych dotyczących uwzględniania zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko do prawa państw członkowskich UE na przykładzie Polski i Irlandii” w monografii „Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym”.