Global menu

Our global pages

Close
 
Grzegorz  Cieśniarski , Senior Associate

Grzegorz  Cieśniarski

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice notes

Grzegorz Cieśniarski is an attorney-at-law in the Governments & Energy team in the Polish office of Eversheds Sutherland. He specializes in energy law and advising on complex infrastructure projects.

Grzegorz has over 16 years of experience in legal advisory for business. Prior to joining Eversheds Sutherland, he worked at a renowned law firm specializing in energy law, and also as an in-house lawyer and Head of the Legal Department of the largest Polish electricity distribution system operator.

He supports clients in regulatory and investment advisory for the conventional energy sector, RES (Renewable Energy Sources), system heat producers and industry. He has experience in regulating the rights to found infrastructure on land, corporate services for capital companies and the public procurement system.

Grzegorz has represented companies in numerous regulatory proceedings before the President of the Energy Regulatory Office, the President of the Office of Competition and Consumer Protection and in proceedings before the Court of Competition and Consumer Protection. He is also a representative of participants in proceedings before the National Appeal Chamber. He has extensive experience in infrastructure projects related to the construction of energy networks and devices.

He participated in pioneering undertakings - works on projects related to the construction of Energy Storage Systems and Innovative EV Charger connected to city lighting networks.

Grzegorz, as one of the first authors in Poland, described the international legal instruments used in the trade of emissions into the atmosphere. He continuously follows the development of the EU ETS system.

Selected projects

 • Advising Polish Transmission System Operator on a transaction regarding separation of telecommunication assets. 
 • Advising a leading manufacturer of wind turbines and energy infrastructure management and security systems in the power generation sector on the requirements of the Law on the National Cybersecurity System and the conditions for adjusting operations to the regime of the law.
 • More than 10 years of comprehensive legal advice to the largest Polish electricity distribution system operator. 
 • Advising a leading producer of district heat in Poland on projects related to the improvement of energy efficiency indicators. 
 • Advising companies from the energy-intensive sector gathered in the Chamber of Industrial Power and Energy Recipients, covering regulatory and legislative advice, including on the impact of EU legislation on the current activities of the sector. 
 • Advising a leading Czech railway construction company on handling the public procurement process.
 • Advising a distribution system operator on the implementation of obligations arising from the Act on electromobility and alternate fuels.

Grzegorz Cieśniarski jest adwokatem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz doradztwie przy skomplikowanych procesach infrastrukturalnych.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanej kancelarii specjalizującej się w prawie energetycznym, a także m.in. jako prawnik wewnętrzny i Dyrektor Departamentu Prawnego największego polskiego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Wspiera klientów w zakresie doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetyki konwencjonalnej, OZE, wytwórców ciepła systemowego oraz przemysłu. Ma doświadczenie w zakresie regulacji praw do posadowienia infrastruktury na gruntach, obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych oraz systemie zamówień publicznych.

Reprezentował firmy w wielu postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz w postępowaniach przed SOKiK. Pełnomocnik uczestników postępowań przed KIO. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów infrastrukturalnych związanych z budową sieci i urządzeń energetycznych.

Uczestniczył w pionierskich przedsięwzięciach – pracach nad projektami dotyczącymi budowy Magazynów Energii oraz Innowacyjnej Ładowarki połączonej z sieciami oświetleniowymi miast.

Jako jeden z pierwszych autorów w Polsce opisał instrumenty prawnomiędzynarodowe stosowane w handlu emisjami zanieczyszczeń do atmosfery. Na bieżąco śledzi rozwój sytemu EU ETS.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla polskiego operatora systemów przesyłowych w transakcji wydzielenia aktywów telekomunikacyjnych.
 • Doradztwo dla wiodącego producenta turbin wiatrowych oraz systemów zarządzania i bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej w sektorze energetycznym w zakresie wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz warunków dostosowania działalności do reżimu tej ustawy.
 • Ponad 10-letnie kompleksowe doradztwo prawne dla spółki będącej największym polskim operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
 • Doradztwo dla wiodącego producenta ciepła systemowego w Polsce przy projektach związanych z podnoszeniem wskaźników efektywności energetycznej. 
 • Doradztwo dla spółek z sektora energochłonnego skupionych w Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, obejmujące doradztwo regulacyjne, legislacyjne, w tym dotyczące wpływu prawodawstwa UE na bieżącą działalność sektora. 
 • Doradztwo dla wiodącej czeskiej spółki budownictwa kolejowego w zakresie obsługi procesu pozyskiwania zamówień publicznych. 
 • Doradztwo dla operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie wdrożenia obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.