Global menu

Our global pages

Close
 
Błażej Grochowski, Associate

Błażej Grochowski

Associate

Practice areas

 • Consumer
 • Food and drink
 • Health and life sciences
 • Product liability and product recall
 • Retail

Practice notes

Błażej Grochowski is an attorney at law on the Commercial team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializes in regulatory issues connected with safety and advertising of products, with particular emphasis on safety regulations and quality of FMCG, household appliances, audio/video devices, and clothing.

He also deals with pharmaceutical law, including matters concerned with clinical trials, regulation of medical devices, and legal aspects of the use of new technologies in the healthcare system, particularly telemedicine and personalized medicine.

His experience in regulatory matters includes advice for manufacturers and distributors of pharmaceuticals, medical devices and foods, especially foods for particular nutritional uses. He has advised on labeling of various types of products and creation of advertising. He has conducted compliance analyses of marketing activities and proceedings for inclusion of medicines in the health service’s reimbursement program. He has also advised on agreements for conduct of clinical trials.

He advises on the proper labeling and advertising of products, creation of marketing campaigns, legal assessment of the rules for consumer contests, and fulfillment of legal requirements for marketing of products. He supports clients during inspections by supervisory authorities such as the Trading Standards Association, the State Sanitary Inspectorate and the Chief Pharmaceutical Inspectorate.

He works for leading companies in the following industries: foods for particular nutritional uses, furniture and decorative accessories, clothing, household appliances, audio/video devices, and mobile devices. He has extensive experience implementing projects for analysis of risks arising from advertising and promotional activities, as well as the legal qualification of products and conditions for marketing (in particular medical devices), assessment of conformity of product content and labeling with sectoral regulations and REACH. He advises on procedures for detecting defects in products during internal audits and during inspections by regulators. He participates in review and drafting of sales regulations, consumer complaint and communication mechanisms, and organization of distribution systems.

Currently Błażej is a legal trainee at the Warsaw Bar Association. He was a winner in the nationwide Law Games competition organized by the European Law Students’ Association ELSA Poland in conjunction with Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Recent projects

 • Advising a leading producer of modified milk on current conformity assessment of branding and advertising of the product
 • Advising a manufacturer and retailer of fashion brands on consumer relations
 • Advising one of the largest manufacturers of household appliances and audio/video devices, photographic, computer and mobile equipment on product labeling, ongoing advertising campaigns, and implementation of consumer rights under the warranty for defects and under guarantee
 • Advising a manufacturer of refrigeration systems on legal requirements for sale and servicing of industrial refrigeration systems
 • Advising food manufacturers on fulfillment of recovery obligations, including recycling, packaging waste, and sponsorship of educational campaigns on packaging waste management

Błażej Grochowski jest adwokatem w zespole Commercial kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu i jego reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji bezpieczeństwa i jakości produktów z branży FMCG, RTV i AGD oraz odzieżowej.

Zajmuje się również zagadnieniami prawa farmaceutycznego, w tym kwestiami dotyczącymi badań klinicznych, regulacji wyrobów medycznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.

Doradza w zakresie prawidłowego oznakowania produktów i ich reklamy, tworzenia kampanii marketingowych, oceny prawnej regulaminów konkursów konsumenckich, spełnienia wymogów prawnych związanych z wprowadzaniem produktu do obrotu. Wspiera klientów w przypadku kontroli takich organów nadzoru, jak Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Farmaceutyczna.  

Pracuje dla wiodących spółek z sektorów: żywności specjalnego przeznaczenia, mebli i artykułów dekoracyjnych, odzieży oraz sprzętu RTV, AGD i urządzeń mobilnych. Posiada bogatą praktykę w realizacji projektów analizy ryzyk wynikających z prowadzonej reklamy i działań promocyjnych, a także kwalifikacji prawnej produktów i warunków wprowadzania ich do obrotu (w szczególności wyrobów medycznych), oceny zgodności składu i znakowania produktu z regulacjami sektorowymi oraz REACH. Doradza w postępowaniach po wykryciu wad produktów w ramach audytu wewnętrznego, jak i kontroli organu. Uczestniczy w audytach i tworzeniu regulaminów sprzedaży, mechanizmów postępowania reklamacyjnego i komunikacji z konsumentem oraz organizacji systemów dystrybucji.

Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Ostatnie projekty  

 • Doradztwo na rzecz jednego z czołowych producentów mleka modyfikowanego w zakresie bieżącej oceny zgodności oznakowania i reklamy produktu  
 • Doradztwo dla producenta i sprzedawcy wyrobów odzieżowych modnych marek w zakresie relacji z konsumentami
 • Doradztwo dla jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, sprzętu fotograficznego, komputerowego i mobilnego w zakresie oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i z tytułu gwarancji
 • Doradztwo dla producenta instalacji chłodniczych w zakresie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia sprzedaży i serwisowania przemysłowych instalacji chłodniczych
 • Doradztwo dla producenta żywności w zakresie wykonania obowiązku odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz sponsorowania kampanii edukacyjnych dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi