Global menu

Our global pages

Close
 
Łucja  Jankowska-Lech , Associate

Łucja  Jankowska-Lech

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Łucja Jankowska-Lech is an attorney-at-law in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in corporate law and transactional advisory.

Łucja has 10 years of experience in legal advisory for business. Before joining Eversheds Sutherland she has worked with renowned Polish and international law firms. She supports clients in merger and acquisition processes and preparation of transaction documentation. She has drafted financing documentation, pleadings and legal opinions in civil, administrative and criminal cases, prepared draft resolutions of corporate bodies of companies as part of their day-to-day operations as well as in transformation processes. She has also participated in due diligence processes for the purposes of share sale transactions.

Łucja graduated from Law and Administration Faculty of the University in Warsaw and holds a Master 2 degree in law from the University of Poitiers.

Selected projects

 • Member of a team advising entities from an international energy group on a project involving the acquisition by Right Power Commodities s.r.o. 100 % of shares in KSM Energia sp. z o. o. and sale of shares in TRMEW Obrót S.A.
 • Advising Factris, a company incorporated under Dutch law, in the context of its expansion on the market of factoring services in Central and Eastern Europe, including Poland. 
 • Advising a number of investment funds on amending documentation relating to the financing of companies from the CTL group (entities fulfilling the function of, among others, infrastructure manager related to the provision of railway lines throughout Europe), covering, among others, the control of material collateral established under Polish jurisdiction, as well as the verification of individual corporate acts and legal opinions. 
 • Advising Piast Group companies on refinancing a syndicated loan, which was converted into bilateral financing by one of the Polish banks with a value exceeding PLN 100 million. 
 • Advising AION S.A. on the conclusion of a loan agreement granted to a renowned developer for the repayment of existing loan debt and debt from a bond issue. 
 • Advising Santander Bank Polska S.A. on changing the currency of a loan agreement granted to a renowned developer for 50,000,000 PLN to refinance existing debt and to purchase shares. 
 • Advising Bank Gospodarstwa Krajowego (a Polish development bank) on the conclusion of a loan agreement granted to a renowned entity in the logistics sector in the total amount of over PLN 90,000,000.00 to refinance the costs of construction of a logistics center and existing debt.

Łucja Jankowska-Lech jest adwokatem w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz doradztwie transakcyjnym.

Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracowała z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Wspiera klientów w procesach fuzji i przejęć oraz przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej. Sporządzała dokumentację finansowania, pisma procesowe i opinie prawne w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych, przygotowywała projekty uchwał organów korporacyjnych spółek w ramach ich bieżącej działalności, jak i w ramach procesów przekształceniowych. Uczestniczyła w badaniach due diligence na potrzeby transakcji sprzedaży udziałów.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała dyplom Master 2 na kierunku prawo na Uniwersytecie w Poitiers.

Wybrane projekty

 • Członek zespołu doradzającego podmiotom z międzynarodowej grupy energetycznej w projekcie nabycia przez Right Power Commodities s.r.o. 100 % udziałów w spółce KSM Energia Sp. z o. o. i sprzedaży akcji TRMEW Obrót S.A. 
 • Doradztwo na rzecz Factris, spółki prawa holenderskiego, w ramach jej ekspansji na rynek usług faktoringowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 
 • Doradztwo kilku funduszom inwestycyjnym przy zmianie dokumentacji dotyczącej finansowania spółek z grupy CTL (podmiotów pełniących funkcję m.in. zarządcy infrastruktury związanej z udostępnianiem linii kolejowych w całej Europie), obejmujące m.in. kontrolę zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod polską jurysdykcją, a także weryfikację poszczególnych aktów korporacyjnych i opinii prawnych. 
 • Doradztwo spółkom z grupy Piast przy refinansowaniu kredytu konsorcjalnego, który został zamieniony na finansowanie bilateralne jednego z polskich banków o wartości przekraczającej 100 milionów złotych.
 • Doradztwo na rzecz AION S.A przy zawarciu umowy kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczki oraz zadłużenia z tytułu emisji obligacji. 
 • Doradztwo na rzecz banku Santander Bank Polska S.A. przy zmianie waluty umowy kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na kwotę 50.000.000 PLN na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz nabycie akcji. 
 • Doradztwo na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego przy zawarciu umowy kredytów udzielonych renomowanemu podmiotowi w branży logistycznej o łącznej wysokości ponad 90.000.000,00 PLN na refinansowanie kosztów budowy centrum logistycznego oraz istniejącego zadłużenia.