Global menu

Our global pages

Close
 
Jowita Prokop, Associate

Jowita Prokop

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Consumer
 • Food and drink
 • Life sciences
 • Retail

Practice notes

Jowita Prokop is an attorney at law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in commercial law, as well as consumer and regulatory advisory, with particular emphasis on the electronics / household appliances, food, life sciences and FMCG sectors. Jowita supports clients in introducing products to domestic and foreign markets, in disputes with administrative bodies, international trade in goods and in the course of the legislative process. She has 10 years of experience in legal advisory.

Before joining Eversheds Sutherland, she worked at the Chief Inspectorate of Commercial Quality of Agricultural and Food Products and at leading Warsaw law firms. She was a member of the Working Group on Combating Food Fraud at the European Commission.

She is a speaker at many prestigious industry conferences and trainings. Jowita is a mediator of the Center for Amicable Resolution of Food Disputes at the Polish Federation of Food Producers, Association of Employers.

Selected projects

 • Regulatory advice on product safety for distributors and producers of technological products and sensitive products, including CBD products and tobacco products.
 • Cooperation with Polish and foreign industry organizations (including the European Federation of Associations of Health Products Manufacturers) and international pharmaceutical concerns in the course of the legislative process before the European Commission and EFSA regarding changing the possibility of using monacolin K in dietary supplements. 
 • Comprehensive support for the registration of clinical trials related to the introduction of an innovative vaccine for COVID-19 containing genetically modified organisms, including contacts with administrative authorities, establishing relations between national and international entities participating in the study, aspects related to the protection of personal data (also cross-border). 
 • Advising a Polish innovative, listed biotechnology company in the registration process of "novel food" before the European Commission, including discussions with EFSA and Member States. 
 • Comprehensive support for an international concern - a world leader in the introduction of pet food - in the field of the largest product recall in recent years in connection with the RASFF notification, process coordination in the area of Central and Eastern Europe.
 • Comprehensive advice on a multi-million investment of an American investment fund in the field of opening a mineral water bottling plant.
 • Advising the leader of the Polish dietary supplements market on introducing products from the "health food" category to the market in Asian countries, incl. in China.

Jowita Prokop jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz doradztwie konsumenckim i regulacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem sektora RTV/AGD, żywnościowego, life sciences i FMCG.

Wspiera klientów przy wprowadzaniu produktów na rynki krajowe oraz zagraniczne, w sporach z organami administracji, międzynarodowym obrocie towarami oraz w toku procesu legislacyjnego. Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Przed dołączeniem do kancelarii pracowała w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Była członkiem grupy roboczej ds. zwalczania oszustw żywnościowych przy Komisji Europejskiej.

Prelegentka na wielu prestiżowych konferencjach branżowych oraz szkoleniach.

Mediator Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Wybrane projekty

 • Doradztwo regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa produktów na rzecz dystrybutorów i producentów produktów technologicznych oraz produktów sensytywnych, w tym produktów CBD, wyrobów tytoniowych.
 • Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacji branżowymi (m.in. European Federation of Associations of Health Products Manufacturers) oraz międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi w toku procesu legislacyjnego przed Komisją Europejską oraz EFSA dotyczącego zmiany możliwości stosowania monakoliny K w suplementach diety 
 • Kompleksowe wsparcie dotyczące rejestracji badań klinicznych związanych z wprowadzeniem innowacyjnej szczepionki na COVID-19 zawierającej organizmy modyfikowane genetycznie, w tym kontakty z organami administracji, ułożenie relacji między krajowymi i międzynarodowymi podmiotami biorącymi udział w badaniu, aspekty związane z ochroną danych osobowych (również transgraniczne)
 • Doradztwo dla polskiej innowacyjnej, giełdowej spółki biotechnologicznej w procesie rejestracji „novel food” przed Komisją Europejską, w tym prowadzenie dyskusji z EFSA oraz państwami członkowskimi 
 • Wsparcie międzynarodowego koncernu – światowego lidera wprowadzającego karmy dla zwierząt - w zakresie największego w ostatnich latach wycofania produktu z obrotu w związku z powiadomieniem RASFF, koordynacja procesu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
 • Kompleksowe doradztwo przy wielomilionowej inwestycji amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w zakresie otwarcia rozlewni wód mineralnych
 • Doradztwo na rzecz lidera polskiego rynku suplementów diety dotyczące wprowadzania na rynek produktów z kategorii “health food” w krajach azjatyckich, m.in. w Chinach