Global menu

Our global pages

Close
 
Iwona Kacprzak, Associate

Iwona Kacprzak

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Consumer
 • Global contracts and policies
 • Regulatory investigations and enforcement

Practice notes

Iwona Kacprzak is an attorney-at-law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in regulatory issues, with a particular focus on protecting consumer rights.

She advises clients operating in sectors where freedom of contract is limited due to special protection of consumer interests, such as telecommunications, e-commerce and collective water supply. Her professional interests focus on creating a balance in B2C relations – she has a long-standing practice in preparing model contracts, regulations or internal procedures.

Iwona has 10 years of experience in legal advisory for business. Prior to joining Eversheds Sutherland, she worked at Polish law firms and the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK), where she handled proceedings concerning infringement of collective consumer interests and abuse of dominant position.

She has supported clients in proceedings before the regulatory authority – PGW Wody Polskie, in particular as regards proceedings concerning applications for approval of tariffs of prices and fee rates for collective water supply and collective sewage disposal and obtaining water law permits. She has advised clients in proceedings before provincial environmental protection inspectorates and the Chief Inspector of Environmental Protection in matters related to waste management.

Iwona has represented clients in numerous commercial cases before common courts and in proceedings before administrative courts.

She graduated in law from the Adam Mickiewicz University in Poznań.

Selected projects

 • Advising a client from the water supply sector on the launch of an electronic customer service office, including the development of the necessary documentation and information messages.
 • Advising a client from the automotive sector on the establishment of a new customer portal. 
 • Advising a bank in proceedings before the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in connection with a failure to fulfil information obligations towards borrowers. 
 • Representing a client in proceedings before the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) concerning the approval of tariffs of prices and fee rates for collective water supply and collective sewage removal. Obtaining an approval decision in spite of price increases introduced for consumers. 
 • Representing a client in proceedings before the Voivodship Inspector of Environmental Protection in a case related to the use of a waste processing installation to produce fertilizer. 
 • Representing a client in a claim for payment for the realization of an Intelligent Transport System in one of Polish cities. A modern investment financed by EU funds and implemented under FIDIC clauses. 
 • Representing a defendant in a lawsuit to acquire transmission infrastructure constructed by a developer without a building permit. The case legally ended in a favorable outcome for the client.

Iwona Kacprzak jest radcą prawnym w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumentów.

Doradza klientom działającym w branżach, w których swoboda umów jest ograniczona z uwagi na szczególną ochronę interesów konsumentów, jak telekomunikacja, e-commerce, zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół tworzenia równowagi w relacjach B2C – ma wieloletnią praktykę w przygotowywaniu wzorców umownych, regulaminów lub wewnętrznych procedur.

Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w polskich kancelariach prawnych oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie prowadziła postępowania dotyczące naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużywania pozycji dominującej.

Wielokrotnie wspierała klientów w postępowaniach przed organem regulacyjnym – PGW Wody Polskie, w szczególności w zakresie procedowania wniosków o zatwierdzenie taryf cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Doradzała klientom w postępowaniach przed wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami. Reprezentowała klientów w licznych sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla klienta z sektora wodociągowego przy uruchomieniu elektronicznego biura obsługi klienta, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji i komunikatów informacyjnych. 
 • Doradztwo dla klienta z branży motoryzacyjnej przy utworzeniu nowego portalu klienta. 
 • Doradztwo na rzecz banku w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w związku niedopełnieniem względem kredytobiorców obowiązków informacyjnych. 
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu przed PGW Wody Polskie o zatwierdzenie taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej mimo wprowadzonych dla konsumentów podwyżek.
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie związanej z wykorzystywaniem instalacji do przetwarzania odpadów w celu produkcji nawozu. 
 • Reprezentowanie klienta w procesie o zapłatę za realizację Inteligentnego Systemu Transportowego w jednym z polskich miast. Nowoczesna inwestycja finansowana ze środków UE, realizowana w oparciu o klauzule FIDIC. 
 • Reprezentowanie pozwanego w procesie o przejęcie infrastruktury przesyłowej wykonanej przez dewelopera bez pozwolenia na budowę. Sprawa prawomocnie zakończona korzystnym rozstrzygnięciem dla klienta.

 

Related news

Title Date
Commercial Update - nowy cykl szkoleń25/09/2022