Global menu

Our global pages

Close
 
Piotr Kowalik, Of Counsel

Piotr Kowalik

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Capital market law
 • ESG
 • Investment funds and asset management

Practice notes

Piotr Kowalik is an Of Counsel in the Capital Markets and M&A team at the Polish office of Eversheds Sutherland.

Piotr specializes in issues related to sustainable finance and sustainable investments, and ESG (Environmental, Social, Governance) in general. He combines this area with capital markets law and regulations concerning investment firms and financial instruments trading.

He has over 15 years of experience in legal advisory for business. Prior to joining Eversheds Sutherland he worked with leading international and Polish law firms, and a global consulting firm.

Piotr supports clients in implementing the idea of sustainable development and accommodating ESG components, in particular in relation to an influence of new regulations regarding sustainable finance and reporting on investment and financing projects.

He advised on equity transactions on capital markets, in particular in public offerings and public tender offers, including over 20 stock exchange debuts. He has extensive experience in cross-border public offerings of shares and the introducing of foreign issuers' shares on the Warsaw Stock Exchange. He has an extensive experience in advising on the fulfillment of disclosure obligations by issuers and buyers of financial instruments. He also advised under corporate law on issues related to relations within capital groups, including decision-making processes and information flow. He supported a client in the unique process of obtaining a permit to conduct brokerage activities in Poland by Chatham Financial Europe in connection with Brexit. Piotr also advised on transactions related to works of art.

Piotr is a law graduate of University of Warsaw. He also completed postgraduate studies in management at Warsaw School of Economics. He also has master’s degree in History of Art at University of Warsaw and is graduate of doctoral studies at The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Selected projects

 • A member of a team assessing drafts of the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) within public consultations organized by EFRAG. 
 • Advising on development of ESG strategies for companies in connection with IPO processes. 
 • Advising different financial institutions in relation to regulations regarding sustainable finance (SFDR, Taxonomy, CSRD, six-pack regarding integration of ESG risks) 
 • Advising Chatham Financial Europe on obtaining a permit from the Polish Financial Supervision Authority to conduct brokerage activities in Poland in connection with the reorganization of Chatham's operations in the EU in the context of Brexit.
 • Advising Globalworth on the conclusion of an agreement to acquire a controlling stake in Griffin Premium Real Estate (GPRE) and a tender offer for the sale of the company's shares on the WSE. 
 • Advising Polimex-Mostostal in connection with the issue of shares as part of financial and ownership restructuring. 
 • Advising Uniwheels, a German holding company, producer of alloy wheels, in connection with the IPO in Poland and floating the shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, and then in the tender offer and withdrawal from trading on the WSE. 
 • Advising Kofola in connection with a change in the Group's structure, as a result of which the Czech company became the parent company of the Group, and advising in relation to the IPO in Poland, the Czech Republic and Slovakia and the introduction of shares to public trading on the stock exchanges in Prague and Warsaw. 
 • Advising the State Treasury on an attempted takeover of Grupa Azoty by another shareholder.
 • Advising Citi and ING in connection with the accelerated book-building (ABB) process for the sale of 12% of shares in Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach by the Polish State Treasury. 
 • Advising Fortuna Entertainment Group, a group from the gambling industry from Central Europe, in connection with the IPO in Poland, the Czech Republic and Slovakia and floating the shares to public trading on the Prague and Warsaw stock exchanges.
 • Advising Therme Group on the creation of a joint-venture aimed at commercialization and exploitation of copyrights to the flying sculpture "Franchise Freedom" by Studio Drift group.

Piotr Kowalik jest prawnikiem na stanowisku Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zrównoważonymi inwestycjami, a szerzej ESG (Environmental, Social, Governance). Ten obszar łączy z prawem rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi oraz globalną firmą konsultingową.

Wspiera klientów we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w działalności aspektów ESG, szczególnie w zakresie wpływu nowych regulacji z obszaru zrównoważonego finansowania i raportowania na projekty inwestycyjne i finansowanie.

Doradzał w zakresie transakcji akcjami na rynkach kapitałowych, w szczególności w ramach ofert publicznych i wezwań, w tym przy ponad 20 debiutach giełdowych. Ma duże doświadczenie w transgranicznych ofertach publicznych akcji i wprowadzaniu akcji zagranicznych emitentów na warszawską giełdę. Posiada bogatą praktykę w doradztwie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów i nabywców instrumentów finansowych. Doradzał także w ramach prawa korporacyjnego przy zagadnieniach związanych z relacjami w ramach grup kapitałowych, w tym dotyczących procesów decyzyjnych i przepływu informacji. Wspierał klienta w wyjątkowym procesie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce przez Chatham Financial Europe w związku z brexitem. Pracował również przy transakcjach związanych z dziełami sztuki.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jest także absolwentem studiów magisterskich z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN.

Wybrane projekty

 • Członek zespołu opiniującego projekty Europejskich Standardów Raportowania o Zrównoważonym Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) w ramach publicznych konsultacji prowadzonych przez EFRAG. 
 • Doradztwo przy opracowaniu strategii ESG dla spółek w związku z procesami IPO. 
 • Doradztwo dla różnych instytucji finansowych w zakresie regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania (SFDR, Taksonomia, CSRD, sześciopak dot. integracji ryzyk ESG).
 • Doradztwo dla Chatham Financial Europe w zakresie uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce w związku z reorganizacją działalności Chatham w UE w kontekście brexitu. 
 • Doradztwo dla Globalworth przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia kontrolnego pakietu akcji w spółce Griffin Premium Real Estate (GPRE) i wezwaniu na sprzedaż akcji spółki na GPW. 
 • Doradztwo dla Polimex-Mostostal w związku z emisją akcji w ramach restrukturyzacji finansowej i struktury właścicielskiej. 
 • Doradztwo dla Uniwheels, niemieckiego holdingu, producenta felg aluminiowych, w związku z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty w Polsce oraz wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji, a następnie przy wezwaniu i wycofaniu z obrotu na GPW. 
 • Doradztwo dla Kofola w związku ze zmianą struktury Grupy, w wyniku czego podmiotem dominującym Grupy stała się spółka czeska oraz doradztwo w związku z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty w Polsce, Czechach i Słowacji oraz wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie akcji czeskiej spółki dominującej. 
 • Doradztwo dla Skarbu Państwa w związku z próbą przejęcia Grupy Azoty przez innego akcjonariusza. 
 • Doradztwo dla Citi i ING w związku z procesem przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) przy sprzedaży przez Skarb Państwa 12% akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. 
 • Doradztwo dla Fortuna Entertainment Group, grupy z branży hazardowej z Europy Środkowej, w związku z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty w Polsce, Czechach i Słowacji oraz wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu na giełdach papierów wartościowych w Pradze i w Warszawie. 
 • Doradztwo dla Therme Group przy utworzeniu joint-venture, którego celem była komercjalizacji i eksploatacja praw autorskich do latającej rzeźby „Franchise Freedom” grupy Studio Drift.