Global menu

Our global pages

Close
 
Piotr Łada, Senior Associate

Piotr Łada

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Commercial and IT
 • Intellectual property
 • Privacy, data protection and cybersecurity
 • Technology, Media and Telecoms

Practice notes

Piotr Łada is an attorney-at-law in the Commercial team at the Polish office of Eversheds Sutherland.

He specializes in data protection law, intellectual property law and new technologies. He also deals with gamedev, IT, and e-privacy issues. Piotr has over 11 years of experience in legal consultancy for business. He supports clients in projects involving the implementation of new technologies and IT solutions.

Prior to joining Eversheds Sutherland, Piotr worked at renowned law firms. He was also head of the copyright office at one of the collective copyright management organization. He advised on IP/IT and personal data protection.

Piotr has advised entities from various sectors, including IT, e-commerce and gamedev companies, loyalty and incentive program operators (gamification) and public bodies. He has extensive experience in implementing data protection compliance and e-privacy projects, including pre-implementation audits, implementations of data protection solutions, data protection impact assessments (DPIAs), preparation of documentation and ongoing consulting. He carried out IT projects involving implementation and development of software, cloud computing services (including SaaS and IaaS models), production, publishing and distribution of computer games/mobile applications, as well as compliance audits (IP/GDPR).

Piotr is a member of the IAPP (International Association of Privacy Professionals) with the Europe CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) international certification in data protection. He is also a member of the Association of Data Protection Practitioners in Poland.

He has conducted over 100 trainings on copyright, software, e-privacy and personal data for IT, gamedev and public law companies.

Selected projects

 • Comprehensive advice on the creation, development and implementation of a SaaS platform for one of the IT companies, including personal data and commercial contracts.
 • Advising one of the largest gamedev companies in Poland on GDPR compliance. 
 • Comprehensive advice on implementation of GDPR in an IT company, including pre-implementation analysis, DPIA, development of personal data documentation, conducting trainings and providing ongoing advisory. 
 • Representation, advisory and negotiations for one of the collective copyright management organization in the process of determining and concluding an agreement with other CCAs on the distribution of fees from media and devices used to fix works and fees from their sale by producers and importers.
 • Audit and legal advice to an IT company in the area of providing services concerning loyalty and incentive programs (gamification) for end users of corporate clients from the telecommunications and retail sectors, including compliance with GDPR/AML. 
 • Legal support for a gamedev/mobile application company in the field of IP protection and exploitation (development, publishing, distribution, dispute resolution).

Piotr Łada jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.

Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).

Jest członkiem IAPP (International Association of Privacy Professionals) z międzynarodowym certyfikatem Europe CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest również członkiem Stowarzyszenia Praktyków Danych Osobowych.

Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, rozwoju i wdrażania platformy SaaS dla jednej ze spółek sektora IT, w tym w zakresie danych osobowych oraz umów komercyjnych. 
 • Doradztwo dla jednej z największych spółek gamedev w Polsce w procesie dostosowania do wymogów RODO. 
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia RODO w spółce branży IT, w tym analiza przedwdrożeniowa, DPIA, opracowanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych, szkolenia i bieżące doradztwo. 
 • Reprezentacja, doradztwo i negocjacje dla jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) w procesie ustalenia i zawarcia z pozostałymi OZZ porozumienia w sprawie podziału opłat od nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów oraz opłat z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.
 • Audyt i doradztwo prawne dla spółki z sektora IT w zakresie świadczenia usług dotyczących programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) dla użytkowników końcowych klientów korporacyjnych z branży telekomunikacyjnej i handlowej, w tym w zakresie zgodności z RODO/AML. 
 • Wsparcie prawne dla spółek z branży gamedev/aplikacji mobilnych w zakresie ochrony oraz eksploatacji IP (development, wydawnictwo, dystrybucja, rozwiązywanie sporów).