Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Lasota, Senior Associate

Paweł Lasota

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Employee benefits
  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Labor law and trade union issues

Practice notes

Paweł Lasota is an attorney at law on the labor law team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializes in individual and collective labor law.

His experience covers projects related to establishing and terminating employment contracts, non-competition agreements and preparing internal employment regulations (e.g. work rules, pay rules, internal policies and social benefit fund bylaws). He has advised on matters related to group layoffs, including preparation of rules for layoffs, notifications to the labor office, and determining selection criteria for dismissal. He has represented clients in labor law litigation. He has participated in various legal due diligence analyses.

He is a co-creator of the employment blog Kodeks w pracy.

He completed the program of the American Law Center offered by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Florida.

Recent projects

  • Advising an international automotive company on employment and compliance matters related to a cross-border merger and maintenance of the status of a separate employer in several locations of the Polish branch for purposes of tax and social security obligations
  • Advising a leading car rental company on matters related to election of employee representatives and works council
  • Preparing a comprehensive set of employment-related template documents (employment contracts, relocation agreements, etc.) for use by the Polish subsidiary of an international electronics company

Paweł Lasota jest radcą prawnym w zespole prawa pracy kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Jego doświadczenie obejmuje projekty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji, a także przygotowanie wewnętrznych regulacji pracowniczych, w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, polityk zakładowych i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Doradzał w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi, obejmujących m.in. przygotowanie regulaminów zwolnień, zawiadomień do urzędu pracy oraz ustalenie kryteriów doboru do zwolnienia. Reprezentował klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Uczestniczył również w badaniach prawnych spółek (due diligence).  

Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.

Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży motoryzacyjnej w zakresie prawa pracy i compliance w związku z transgranicznym połączeniem i utrzymaniem statusu oddzielnego pracodawcy w kilku lokalizacjach polskiego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego na potrzeby podatkowe i ubezpieczeń społecznych
  • Doradztwo dla wiodącej spółki zajmującej się wypożyczaniem samochodów w zakresie wyborów przedstawicieli pracowników i rady pracowników
  • Przygotowanie kompleksowego zestawu wzorów dokumentów pracowniczych (umowy o pracę, porozumienia dotyczące relokacji itp.) na potrzeby polskiego podmiotu zależnego międzynarodowej spółki z branży elektronicznej