Global menu

Our global pages

Close
 
Adam  Łopaciuk, Associate

Adam  Łopaciuk

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Employment law
 • Global mobility and immigration

Practice notes

Adam Łopaciuk is an attorney-at-law in the Labor law team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in immigration law. He also deals with labor law.

Adam supports clients in corporate immigration of white-collar workers, residence and employment legalization, including blue-collar workers, and due diligence in the above area. He advises clients on the optimal solution for work performance and residence legalization as well as mobility of employees.

Prior to joining Eversheds Sutherland Poland, Adam gained professional experience at, among others, a law firm specializing in immigration law. He has represented companies and their employees in numerous proceedings for all types of visas, work permits and temporary residence permits.

He has extensive experience in residence proceedings characterized by a high degree of factual and legal complexity, as well as in the implementation of white-collar worker immigration projects to Poland.

In 2017-2020, he served as a Permanent Mediator, registered on the lists of mediators in Warsaw courts. Adam graduated in law from Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

Selected projects

 • Advising a world's leading bank in the selection of the optimal form of delegation of white-collar employee to the territory of Poland and carrying out this process, representation of the employer and employee before the competent authorities. 
 • Advising a top gaming company, its employees and their families in the process of employee and family immigration to Poland and carrying out the process: selecting the optimal solution, representing the employer, employees and their families before the competent authorities. 
 • Advising an European leader in the telecommunications sector on the intra-EU mobility of employees who are not citizens of EU countries, and selecting the optimal form of legal residence and work in Poland to carry out the project. 
 • Advising clients in obtaining visas in countries with high visa refusal rates (Asia, Middle East). 
 • Representing clients in appeal proceedings before the Head of the Office for Foreigners.

Adam Łopaciuk jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie imigracyjnym. Zajmuje się również prawem pracy.

Wspiera klientów w zakresie imigracji korporacyjnej pracowników white-collar, legalizacji pobytu i zatrudnienia, również pracowników blue-collar, oraz due diligence w powyższym zakresie. Doradza klientom w wyborze optymalnego rozwiązania w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz mobilności pracowników.

Przed dołączeniem do zespołu Eversheds Sutherland Poland zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w kancelarii specjalizującej się w prawie imigracyjnym. Reprezentował firmy i ich pracowników w wielu postępowaniach o wydanie wszelkiego rodzaju wiz, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach pobytowych cechujących się dużym stopniem skomplikowania faktycznego i prawnego oraz w realizacji projektów imigracji pracowników white-collar na teren RP.

W latach 2017-2020 pełnił funkcję Mediatora Stałego, wpisanego na listy mediatorów prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybrane projekty

 • Doradztwo wiodącemu na świecie bankowi w zakresie doboru optymalnej formy delegowania pracownika white-collar na teren RP oraz przeprowadzenie tego procesu, reprezentacja pracodawcy oraz pracownika przed właściwymi organami. 
 • Doradztwo dla topowej spółki z branży gier komputerowych, jej pracowników oraz ich rodzin w procesie imigracji pracowniczej i rodzinnej do Polski oraz przeprowadzenie tego procesu: dobór optymalnego rozwiązania, reprezentacja pracodawcy, pracowników i ich rodzin przed właściwymi organami. 
 • Doradztwo spółce będącej europejskim liderem w sektorze telekomunikacji w zakresie wewnątrzunijnej mobilności pracowników niebędących obywatelami państw UE, oraz doboru optymalnej formy legalnego pobytu i pracy w Polsce w celu wykonania projektu. 
 • Doradztwo i pomoc klientom w uzyskaniu wiz w państwach o wysokim odsetku odmów wizowych (Azja, Bliski Wschód). 
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.