Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Makaruk, Lawyer

Paweł Makaruk

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure
 • Public

Practice notes

Paweł Makaruk is a lawyer on the Public Sector practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He supports clients in proceedings involving concessions and tariffs, administrative proceedings, and advice on energy law. He works for leading companies from the power and liquid fuels industries. He has carried out projects related to intellectual property law and also advised in connection with the planned implementation of MiFID II.

His field of interest also includes issues of corporate law, banking law, real estate, and restructuring.

Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland Paweł worked at several law firms, mainly on matters involving real estate law and corporate advice.

He graduated at Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. In 2018 he passed the advocacy trainee entrance exam.

Recent projects

 • Participation in drafting a due diligence report on leading Polish companies creating a new capital group
 • Participation in drafting a due diligence report of the wind farm
 • Advising companies entering the Polish market on obtaining concessions for trading in liquid fuels
 • Advising companies from the power sector on the planned implementation of MiFID II
 • Advising a leading Polish power company on intellectual property law and licenses
 • Ongoing corporate support for Polish and foreign companies

Paweł Makaruk jest prawnikiem w zespole doradztwa dla sektora publicznego i energetyki kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Wspiera klientów w zakresie postępowań koncesyjnych i taryfowych, administracyjnych oraz doradztwa w zakresie prawa energetycznego. Pracuje dla wiodących spółek z sektora energetyki i paliw ciekłych. Realizował projekty związane z prawem własności intelektualnej, a także doradzał w związku z planowaną implementacją postanowień dyrektywy MiFID 2.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółek, bankowego, nieruchomości oraz restrukturyzacyjnego.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w kilku kancelariach prawnych, głównie przy sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz obsługi korporacyjnej.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty 

 • Udział w przygotowaniu raportu due diligence czołowych polskich spółek przy tworzeniu nowej grupy kapitałowej
 • Udział w przygotowaniu raportu due diligence farmy wiatrowej
 • Doradztwo dla spółek wchodzących na polski rynek w kwestii uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi
 • Doradztwo dla spółek sektora energetycznego w kwestii planowej implementacji postanowień dyrektywy MiFID 2
 • Doradztwo dla wiodącej polskiej spółki energetycznej w zakresie prawa własności intelektualnej oraz licencji
 • Doradztwo w bieżącej obsłudze korporacyjnej dla polskich oraz zagranicznych spółek