Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Miąskiewicz, Senior Associate

Michał Miąskiewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

 • Litigation and dispute management

Practice notes

Michał Miąskiewicz is an attorney-at-law on the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Wierzbowski.

He specializes in representing clients in court proceedings, particularly involving civil and commercial law. He also advises in criminal proceedings related to money laundering offences.

He has experience in disputes involving infrastructure projects, including disputes arising out of contracts based on FIDIC standards and disputes connected with the real estate market. He advises at all stages of the proceedings, from analysis of the justification for claims to assertion of claims and trial.

Before joining Eversheds Sutherland Poland he acquired experience at Polish and international law firms. For half a year he was responsible for operating the office of a Polish law firm in Senegal.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

Recent projects

 • Representing the administrator of rail infrastructure in disputes with general contractors arising out of contracts for renovation of rail lines based on FIDIC standards
 • Advice and representation in settlement negotiations by a subcontractor in a dispute with the general contractor for the Polish LNG terminal in Świnoujście
 • Representing an investment fund in matters connected with recovery of amounts owed under bonds secured by mortgages
 • Representing a client in a case against a local commune for buyout of real estate due to loss of the ability to use the property because of changes to the zoning plan
 • Representing the National Centre of Research and Development in cases seeking recovery of unused or improperly applied funding for projects


Michał Miąskiewicz jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych prowadzonych w związku z przestępstwami prania pieniędzy.

Ma doświadczenie w sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC oraz w sporach związanych z rynkiem nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland Wierzbowski zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie projekty

 • Reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporach z generalnymi wykonawcami wynikającymi z umów na rewitalizację linii kolejowych zawartymi na wzorcach FIDIC
 • Doradztwo i reprezentacja w negocjacjach ugodowych podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą polskiego terminala LNG w Świnoujściu
 • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sprawach związanych z odzyskaniem należności wynikających z obligacji zabezpieczonych hipotecznie
 • Reprezentacja klienta w sprawie przeciwko gminie o wykup nieruchomości w związku z utratą możliwości korzystania z niej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 • Reprezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawach o zwrot niewykorzystanych lub niewłaściwie wykorzystanych dofinansowań w ramach realizowanych projektów