Global menu

Our global pages

Close
 
Kamil Moszczyński, Lawyer

Kamil Moszczyński

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice notes

Kamil Moszczyński is a lawyer in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in data protection law, intellectual property and new technology law. He also advises on issues related to competition and pharmaceutical law.

Prior to joining Eversheds Sutherland Poland, Kamil worked at a leading law firm dealing with new technology law.

Kamil has experience with data protection compliance projects and intellectual property protection matters. He also assists entities in the financial sector with regulatory issues related to cloud computing and IT system implementations. He advises on competition law, in particular on notifications of intent to concentrate to the OCCP (UOKiK). He works for leading companies in the e-commerce, technology, energy, chemical and automotive sectors.

Kamil holds a law degree from Jagiellonian University. He is also a graduate of the School of German Law organized by Jagiellonian University, Rupert Karls Universität Heilderberg and Johannes Gutenberg Universität Mainz.

Selected projects

  • Advising a leading company in the e-commerce sector on industrial property law in the implementation of an AI translator. 
  • Regulatory advice to a leading energy company on electronic marketing policies from a data protection and telecommunications law perspective.


Kamil Moszczyński jest prawnikiem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i prawie nowych technologii. Doradza też w kwestiach związanych z prawem konkurencji oraz farmaceutycznym.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w wiodącej kancelarii zajmującej się prawem nowych technologii.

Posiada doświadczenie przy projektach związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych oraz w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wspiera również podmioty z sektora finansowego w zakresie regulacyjnych kwestii dotyczących cloud computingu oraz przy wdrożeniach systemów informatycznych. Doradza także w zakresie prawa konkurencji, w szczególności przy zgłoszeniach zamiaru koncentracji do UOKiK. Pracuje dla wiodących spółek z sektora e-commerce, technologicznego, energetycznego, chemicznego i motoryzacyjnego.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Rupert Karls Universität Heilderberg i Johannes Gutenberg Universität Mainz.

Wybrane projekty

  • Doradztwo dla spółki będącej liderem w sektorze e-commerce w zakresie prawa własności przemysłowej przy wdrożeniu tłumacza AI.
  • Doradztwo regulacyjne dla wiodącej spółki z branży energetycznej z zakresu polityk marketingu elektronicznego z perspektywy ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego.