Global menu

Our global pages

Close
 
Sylwia Nigot, Lawyer

Sylwia Nigot

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Energy and infrastructure

Practice notes

Sylwia Nigot is a lawyer in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in public commercial law with particular emphasis on energy law.

Before starting the training for qualification as an the attorney-at-law, she graduated from the Faculty of Drilling, Oil and Gas at the AGH University of Science and Technology in Kraków and Executive MBA at the University of Warsaw. Sylwia provided legal assistance as an in-house lawyer in companies and also worked as an engineer for companies in the oil and gas sector, where she planned and implemented hydrocarbon exploration projects in Poland, including the preparation of analyzes, technical designs, schedules and other project documentation. She also coordinated the processes of obtaining administrative decisions regarding such projects. She worked at the Ministry of Economy and the Ministry of Energy dealing with, among others, regulations concerning the broadly understood energy sector, EU law and issues of state aid. Sylwia is the author and co-author of publications on the natural gas market and the search for unconventional energy resources.

Currently, she is a second-year trainee attorney-at-law at the Warsaw Bar Association.

Selected projects

  • Participation in works related to the amendment of the so-called gas directive 2009/73/WE as regards the regulation of the issue of the application of the third energy package to gas pipelines connecting EU Member States with third countries
  • Participation in legislative work on the amendment to the act on the functioning of the hard coal mining industry, and then participation in the process of notifying the European Commission of the adopted aid programs for the bituminous coal mining sector
  • Participation in legislative work on executive regulations to the act on monitoring and controlling quality of fuels in the scope of technical regulations for solid fuels

Sylwia Nigot jest prawnikiem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego.

Przed podjęciem aplikacji radcowskiej ukończyła studia magisterskie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Świadczyła pomoc prawną jako prawnik wewnętrzny w spółkach kapitałowych, a także pracowała jako inżynier dla spółek z sektora ropy i gazu, gdzie planowała i realizowała projekty poszukiwawcze złóż węglowodorów w Polsce wraz z przygotowywaniem analiz, projektów technicznych, harmonogramów i innej dokumentacji projektowej. Koordynowała również procesy pozyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących realizowanych przedsięwzięć. Pracowała także w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Energii, zajmując się m.in. regulacjami dotyczącymi szeroko pojętego sektora energii, prawem UE i kwestiami pomocy publicznej. Jest autorką oraz współautorką publikacji w tematyce rynku gazu ziemnego i poszukiwania niekonwencjonalnych surowców energetycznych.

Aktualnie jest aplikantką II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Wybrane projekty

  • Udział w pracach związanych z nowelizacją tzw. dyrektywy gazowej 2009/73/WE w zakresie uregulowania kwestii obowiązywania trzeciego pakietu energetycznego wobec gazociągów łączących państwa członkowskie UE z państwami trzecimi
  • Udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a następnie udział w procesie notyfikacji Komisji Europejskiej przyjętych programów pomocowych dla sektora górnictwa węgla kamiennego 
  • Udział w pracach legislacyjnych nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w zakresie przepisów technicznych dla paliw stałych