Global menu

Our global pages

Close
 
Veronika Odrobinová, Partner

Veronika Odrobinová

Partner

Practice areas

  • Banking and finance
  • Employment law
  • Mergers and acquisitions
  • Other

Practice notes

Veronika Odrobinová is an attorney-at-law specialised in particular in employment law, banking & finance, mergers & acquisitions and insolvency law.

Veronika Odrobinová cooperates with our office since 2013. In the past, she has worked in Weinhold Legal and Schoenherr where she headed Employment Law and Banking & Finance practice groups.

Veronika Odrobinová graduated from the Faculty of Law at Charles University and attended also an annual study program dedicated to EU law at the Faculty of Social Sciences of University in Toulouse. In addition to her legal practice, Veronika Odrobinová is also active in publishing. She is a co-author of "Large Book of Contract Templates" of C. H. Beck and further also regularly publishes legal articles. She is an active member of Labour Code & Social Affairs Committee of American Chamber of Commerce, Vice-Chairman of Czech Employment Lawyers Association, member of the Expert Advisory Board of Association for Development of Collective Bargaining and Labour Relations as well as the European Employment Lawyers Association. In addition to her native Czech, she is fluent in English and French.

AWARDS

Clients regard Veronika Odrobinová's HR workshops as „absolutely excellent.“ Interviewees praise her communication skills, saying: „The way she speaks to non-lawyers is brilliant. She can speak in layman's terms - it's not like she is just reading from a legal book. She always finds solutions and points out the obstacles in advance.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

According to sources, Veronika Odrobinová "is not afraid to go directly to the problem, and give you the correct answer. She does what is best for the client." Lately, she acted for TSR Czech Republic on a number of matters, including collective bargaining and representation in administrative proceedings. Chambers and Partners, 2016 Edition

"She has thorough knowledge of labour law and wide experience in the field. She knows how to talk about the issues in layman's terms." Chambers and Partners, 2015 Edition


Veronika Odrobinová je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje především na pracovní právo, bankovnictví a finance, M&A a insolvenční právo.

Veronika Odrobinová spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2013. Předtím působila v advokátních kancelářích Weinhold Legal a Schoenherr, kde vedla oddělení pracovního práva a bankovnictví a finance.

Veronika Odrobinová absolvovala Právnickou fakulty Univerzity Karlovy a roční studijní program věnovaný právu EU na Fakultě sociálních věd Univerzity v Toulouse. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů" nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Veronika působí v rámci skupiny pro zákoník práce a sociální otázky při Americké obchodní komoře, je místopředsedkyní Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association. Kromě českého jazyka hovoří plynně anglicky a francouzsky.

OCENĚNÍ

Klienti považují semináře Veroniky Odrobinové na téma HR za „naprosto vynikající.“ Respondenti chválí její komunikační dovednosti a uvádějí: „Způsob, jakým mluví s neprávníky, je brilantní. Dokáže mluvit laickou řečí - nejen jako by jen četla z právní knihy. Vždy najde řešení a na případné překážky upozorní v předstihu.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

Podle klientů se Veronika Odrobinová „nebojí jít přímo k jádru problému a dát vám správnou odpověď. Dělá to, co je pro klienta nejlepší.“ V nedávné době řešila pro společnost TSR Czech Republic několik pracovněprávních případů, včetně kolektivního vyjednávání, a zastupovala ji ve správních řízeních. Chambers and Partners, 2016 Edition

„Má hluboké znalosti pracovního práva a velké zkušenosti v této oblasti. Problematiku umí srozumitelně popsat i laikům.“ Chambers and Partners, 2015 Edition


Veronika Odrobinová, Rechtsanwältin, konzentriert sich in ihrer Praxis hauptsächlich auf das Arbeitsrecht, Bank-und Finanzrecht, M&A und Insolvenzrecht.

Veronika Odrobinová arbeitet mit unserer Anwaltskanzlei seit 2013 zusammen. Zuvor war sie in den Anwaltskanzleien Weinhold Legal und Schönherr tätig, wo sie die Abteilungen für Arbeitsrecht und für Bank- und Finanzwesen geführt hat.

Veronika Odrobinová hat die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und ein Studienjahr an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität in Toulouse absolviert. Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit widmet sich Veronika Odrobinová auch Publikationen – Sie ist Mitautorin des großen Buches der Musterverträge (C.H. Beck Verlag) und publiziert regelmäßig wissenschaftliche Aufsätze. Veronika ist in der Gruppe für Arbeitsgesetzbuch und Sozialfragen bei der Amerikanischen Handelskammer in der Tschechischen Republik aktiv, sie ist Vorstandsmitglied der Czech Employment Lawyers Association, Mitglied des Expertenkollegiums der Assoziation für Entwicklung der Tarifverhandlungen und Arbeitsbeziehungen und Mitglied der European Employment Lawyers Association. Neben Tschechisch spricht sie fließend Englisch und Französisch.

AUSZEICHNUNGEN

Die Mandanten loben das Seminar von Veronika Odrobinová zum Thema HR als „absolut ausgezeichnet.“ Die Befragen heben ihre Kommunikationsfertigkeiten hervor und sagen: „Die Art und Weise, wie sie mit Nichtjuristen spricht, ist brillant. Sie spricht Laiensprache und man hat nicht das Gefühl, dass sie einfach so aus der Rechtsliteratur vorliest. Sie findet stets Lösungen und weist auf mögliche Hindernisse bereits im Voraus hin.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

Laut den Mandanten fürchte Veronika Odrobinová nicht, „direkt zum Kern der Sache zu gehen und die richtige Antwort zu geben. Sie macht das, was für den Mandanten am besten ist.” In letzter Zeit befasste sie sich mit einigen arbeitsrechtlichen Fällen für die Gesellschaft TSR Czech Republic, einschließlich der Tarifverhandlung, und vertrat diese Gesellschaft in Verwaltungsverfahren. 

„Sie hat tiefschürfende Kenntnisse im Arbeitsrecht und eine große Erfahrung in diesem Bereich. Sie kann über die Fragen in der Laiensprache sprechen.” Chambers and Partners, 2015 Edition