Global menu

Our global pages

Close
 
Rafał Piasecki, Lawyer

Rafał Piasecki

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Rafał Piasecki is a lawyer in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in corporate law, civil law and banking law. His interests focus, among others, on legal securities of receivables payment of receivables, including promissory note collaterals, as well as enforcement of claims from promissory notes.

He advises in Polish and international banking and finance transactions, including transactions involving company acquisitions, debt financing and refinancing - both on the side of financial institutions and on the side of borrowers. He has experience in legal advisory in the scope of property finance, acquisition finance projects as well as in legal due diligence. Rafał provides legal support in connection with preparation of transaction documentation - including security documentation, registration documentation and necessary corporate documentation.

Before joining Eversheds Sutherland he worked for a leading Polish law firm, where he was a member of teams advising in particular entities in the banking, payment services, real estate and energy sectors.

Rafał graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He is currently a trainee attorney-at-law at the District Bar Council in Warsaw. He is also a graduate of the Mediation Clinic run by the Centre for Dispute and Conflict Resolution at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising Sequoia Fund on financing granted to Green Genius to build 66 MW solar power plants in Poland
 • Advising two of the largest banks in Poland on two separate transactions aimed at financing of the construction of logistics parks by development group companies. 
 • Advising one of the largest banks in Poland in the process of financing purchase of shares in cosmetics industry company by a private equity fund.
 • Advising a consortium of international lenders (over 20 international banks and other financial institutions) on a multi-billion dollar restructuring of a financing facility provided to an entity in the heavy industry sector. 
 • Advising on an international financing transaction for a borrower, a company from the renewable energy sector, in connection with the repayment of financing granted by a consortium of banks for an amount exceeding half a billion PLN and the release of established securities. 
 • Advising a real estate entity in obtaining financing for the implementation of real estate projects in the BTS model in several cities in Poland for a total amount of several tens of millions of euro.
 • Advising a Polish bank on its claims under a blank promissory note issued by a limited liability company in favour of the bank to secure claims under a loan agreement worth tens of millions of dollars.

Rafał Piasecki jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz prawie bankowym. Jego zainteresowania obejmują m.in. tematykę prawnych zabezpieczeń zapłaty wierzytelności, w tym zabezpieczeń wekslowych, a także dochodzenie roszczeń z weksli własnych.

Uczestniczy w polskich i międzynarodowych transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach obejmujących przejęcia spółek oraz finansowanie i refinansowanie zadłużenia - zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów typu property finance, acquisition finance oraz w badaniach prawnych due diligence. Zapewnia wsparcie prawne w związku ze sporządzaniem dokumentacji transakcyjnej - w tym dokumentacji zabezpieczeń, dokumentacji rejestrowej oraz niezbędnej dokumentacji korporacyjnej.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącą polską kancelarią prawną, gdzie był członkiem zespołów doradzających w szczególności podmiotom z sektora bankowości, usług płatniczych, nieruchomości czy energetyki.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest też absolwentem Kliniki Mediacji prowadzonej przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz funduszu Sequoia przy zawarciu umowy inwestycyjnej z Green Genius, mającej na celu sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 66 MW
 • Doradztwo na rzecz kredytodawców przy dwóch odrębnych transakcjach finansowania budowy parków logistycznych przez spółki z grupy deweloperskiej. 
 • Doradztwo na rzecz banku w procesie finansowania konsorcjalnego dotyczącego nabycia przez fundusz private equity udziałów w spółce z branży kosmetycznej.
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum międzynarodowych kredytodawców (ponad 20 międzynarodowych banków oraz innych instytucji finansowych) przy wielomiliardowej restrukturyzacji finansowania udzielonego podmiotowi z sektora przemysłu ciężkiego. 
 • Doradztwo w międzynarodowej transakcji finansowania na rzecz kredytobiorcy, podmiotu z branży energetyki odnawialnej, w związku ze spłatą udzielonego przez konsorcjum banków finansowania na kwotę przewyższającą pół miliarda złotych oraz zwolnieniem ustanowionych zabezpieczeń.
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży nieruchomości w pozyskaniu finansowania na realizację projektów nieruchomościowych w modelu BTS w kilku miastach w Polsce na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów euro. 
 • Doradztwo dla polskiego banku w zakresie dochodzenia roszczeń z weksla własnego in blanco wystawionego przez spółkę z o.o. na rzecz banku na zabezpieczenie wierzytelności z umowy kredytowej na sumę wekslową o wartości kilkudziesięciu milionów dolarów.