Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Rygiel, Associate

Michał Rygiel

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial and IT
 • Privacy, data protection and cybersecurity
 • Technology, Media and Telecoms

Practice notes

Michał Rygiel is an attorney-at-law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

He specialises in new technology law and personal data protection law. He also deals with commercial contracts, compliance, corporate governance and risk assessment.

Michał supports clients in projects related to new technology law. In particular, he advises on contracts for the implementation and maintenance of IT systems. He represents entrepreneurs in proceedings before the President of the Personal Data Protection Office and administrative courts.

Prior to joining Eversheds Sutherland Poland, Michał worked at IT and insurance companies and leading law firms. He participated in pioneering projects involving the implementation of GRC (Governance, Risk Management Compliance) software for the banking, insurance as well as pharmaceutical and energy sectors in the US.

He is also the author of numerous publications on data protection law in industry magazines and websites.

Selected projects

 • Advising a capital group, a global leader in the courier delivery sector, on the comprehensive implementation of GDPR.
 • Advising a healthcare entity on the implementation of dedicated IT solutions and GDPR implementation.
 • Advising on the development of the IT system to meet the requirements set by the Financial Supervision Authority for the banking and insurance sector.
 • Advising on the development of internal procedures related to the circulation of goods for an entity in the retail sector. 
 • Advising a data protection association on corporate law. 
 • Advising on the implementation of corporate documents (including GDPR) for an entity engaged in charitable activities of an international nature.

Michał Rygiel jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się też umowami handlowymi, compliance, ładem korporacyjnym oraz oceną ryzyka.

Wspiera klientów w projektach związanych z prawem nowych technologii. W szczególności doradza przy umowach dotyczących wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w przedsiębiorstwach z branży IT, ubezpieczeniowej oraz w wiodących kancelariach prawnych. Uczestniczył w pionierskich przedsięwzięciach obejmujących wdrażanie oprogramowania GRC (Governance, Risk Management Compliance) dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego a także farmaceutycznego i energetycznego w USA.

Jest autorem publikacji dotyczących prawa ochrony danych osobowych w branżowych czasopismach oraz serwisach internetowych.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla grupy kapitałowej, światowego lidera w sektorze kurierskim, przy kompleksowej implementacji RODO.
 • Doradztwo dla podmiotu leczniczego przy wdrażaniu dedykowanych rozwiązań IT oraz implementacji RODO.
 • Opracowywanie wymagań dla systemu informatycznego służącego spełnianiu wymagań stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla sektora bakowego i ubezpieczeniowego. 
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z obiegiem towarów dla podmiotu z branży handlowej.
 • Doradztwo korporacyjne dla stowarzyszenia zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Doradztwo przy wdrażaniu dokumentów korporacyjnych (w tym z zakresu RODO) dla podmiotu zajmującego się działalnością charytatywną o charakterze międzynarodowym.